Svádění diváků na Letní Letné

Letoš­ní roč­ník Let­ní Let­né se mohl pochlu­bit tře­mi nad­stan­dard­ní­mi zahra­nič­ní­mi pro­duk­ce­mi nové­ho cir­ku­su. Jde o dvě aus­tral­ské a jed­nu fran­couz­skou pro­duk­ci. Kaž­dá z nich při­stu­pu­je k umě­lec­ké dis­ci­plí­ně nové­ho cir­ku­su jinak a vyu­ží­vá jiné­ho umě­lec­ké­ho žán­ru coby opo­ry pro for­mu nové­ho cirkusu. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Nový cirkus na vysokém podpatku

V rám­ci rezi­denč­ní­ho pro­gra­mu cen­t­ra pro nový cir­kus Cirque­on, uve­dl Cir­kus TeTy již v loň­ském roce insce­na­ci Husí krky. Ten­to novo­cir­ku­so­vý počin, nyní uvá­dě­ný v pro­sto­rách Jatka78, je do jis­té míry zážit­kem extrém­ním a nevšed­ním díky tomu, že dvě per­for­mer­ky (Kat­ka Klu­sá­ko­vá a Pav­la Rož­níč­ko­vá) jej ode­hra­jí důsled­ně, včet­ně akro­ba­tic­kých čísel, na vyso­kých podpatcích.

Publikováno
V rubrikách Recenze