Není workshop jako workshop…

ilustračí foto

Mul­ti­kul­tur­ní cen­t­rum ALTA v rám­ci širo­ké­ho spek­tra akcí, jež celo­roč­ně pořá­dá, zařa­di­lo do pro­gra­mu let­ních prázd­nin tři blo­ky taneč­ních workshopů/tréninků — Micha­la Záho­ry, Věr­ky Ondra­ší­ko­vé a Soni Feriančíkové. 

Workshop s Věr­kou Ondra­ší­ko­vou byl kon­ci­po­ván jako tři deva­de­sá­ti­mi­nu­to­vé tré­nin­ky kona­jí­cí se ve dnech 19. – 21. čer­ven­ce 2016 a sli­bo­val účast­ní­kům lek­ce vychá­ze­jí­cí z tech­nik sou­čas­né­ho tan­ce zamě­řu­jí­cích se na prá­ci s pod­la­hou (flo­orwork), ener­gií těla a jeho dyna­mi­kou. Musím bohu­žel suše kon­sta­to­vat, že tyto „pří­sli­by“ se jim nepo­da­ři­lo naplnit.

Účast­ní­ci worksho­pu byli smě­si­cí ama­tér­ských taneč­ní­ků, z nichž část patr­ně navště­vo­va­la taneč­ní lek­ce Věry Ondra­ší­ko­vé již dří­ve. Mož­ná pro­to lek­tor­ka nepo­va­žo­va­la za důle­ži­té před­sta­vit sama sebe, účel či prů­běh worksho­pu nebo roz­vi­nout komu­ni­ka­ci s jiný­mi, ne zná­mý­mi, „svě­řen­ci“, což cel­ku upřím­ně pří­liš mno­ho pozi­tiv­ní­ho nepři­da­lo. Totéž se dá říci i o počtu účast­ní­ků, kte­rý pře­vy­šo­val kapa­ci­tu kom­fort­ní­ho pohy­bu a poci­tu důle­ži­tos­ti v pro­sto­ru malé zku­šeb­ny stu­dia ALTA.

Dru­hým, leč obřím pro­blé­mem, kte­rý tré­nin­ky dopro­vá­zel, je mini­mál­ně pochyb­ná kon­cep­ce, díky níž jsem po celou dobu postrá­da­la smy­sl toho co, a proč dělá­me. Při mož­nos­ti při­hlá­sit se na libo­vol­né množ­ství lek­cí a za před­po­kla­du, že pro­fe­si­o­nál pra­cu­je hodi­nu a půl s nesou­ro­dou a nezná­mou sku­pi­nou lidí, pova­žu­ji za nesmy­sl­né kon­ti­nu­ál­ně po tři veče­ry pokra­čo­vat ve výu­ce jakési cho­re­o­gra­fie, kte­ré neu­pí­rám kva­li­ty, ale prá­vo být těžiš­těm worksho­pu, kte­rý by se měl spí­še poku­sit roz­ví­jet základ­ní tech­ni­ku tan­ce. Kaž­dý taneč­ník, ať už pro­fe­si­o­nál­ní či ama­tér­ský, vní­má a má schop­nost učit se kro­ky jinak rych­le a pokud nepo­cho­pí a tech­ni­ku neo­svo­jí si ji, nemů­že zvlád­nout ani cho­re­o­gra­fii. Výsled­kem podob­né­ho pří­stu­pu vede­ní worksho­pu je pak bohu­žel jen nekva­lit­ně nastu­do­va­ný kus cho­re­o­gra­fie a roz­pa­či­tý pocit.

Není mým cílem uchy­lo­vat se ke srov­ná­vá­ní, ale dílem náho­dy jsem měla to potě­še­ní sle­do­vat mezi dvě­ma tré­nin­ky v ALTĚ, sic krát­ce, zato vel­mi zblíz­ka zce­la jiný způ­sob prá­ce s ama­tér­skou sku­pi­nou — a to vel­mi cit­li­vou a inten­ziv­ní prá­ci Jiří­ho Bar­to­van­ce na worksho­pu (19. – 20. 7. — HAMU) pro­po­ju­jí­cím insce­na­ci Les­sons of Touch (Nina Van­ge­li a Radim Vizvá­ry) s dvou­den­ní sna­hou asi deví­ti věko­vě i národ­nost­ně odliš­ných pro tanec zapá­le­ných jedin­ců. Ta ved­la ke spo­leč­né­mu před­sta­ve­ní, již exis­tu­jí­cí a úspěš­né insce­na­ce , v Diva­dle v Celet­né . Má zhru­ba hodi­no­vá účast mě však při­ved­la k závě­ru, že tohle je to, co od worksho­pu sku­teč­ně oče­ká­vám — pozná­ní jed­not­li­vých čle­nů sku­pi­ny, rov­no­cen­ná komu­ni­ka­ce nebo cíle­ná prá­ce s detai­lem smě­řu­jí­cí k pre­ciz­ní­mu pohy­bu, jež neplýtvá lid­skou ener­gií. To vše, neu­stá­lé hle­dá­ní a nalé­zá­ní mož­nos­tí lid­ské­ho těla vede k poci­tu vzá­jem­né důvě­ry, při němž ani obna­že­ní vlast­ní­ho těla není překážkou.

Jako celek vní­mám tré­nin­ky v ALTĚ pozi­tiv­ně. Mohou být jed­nou z cest, jak šir­ší veřej­nos­ti otevřít pro­stor a prak­tic­ky při­blí­žit pro­ces tvor­by nebo způ­sob prá­ce pro­fe­si­o­nál­ních tvůr­ců. Záro­veň však pova­žu­ji za vel­mi důle­ži­té při­pra­vit jed­not­li­vé lek­ce a při­způ­so­bit je kon­krét­ní sku­pi­ně, čímž naby­dou na kva­li­tě i při­taž­li­vos­ti a nebu­dou půso­bit jako laci­ný přívýdělek.

„Komu­ni­ka­ce, jak zná­mo, je zákla­dem dob­rých vzta­hů.“ Z toho­to klišé se však klišé nesta­lo bez­dů­vod­ně, ale pro­to­že na něm sto­jí všech­no, co dělá­me. Obzvláš­tě ve svě­tě tan­ce nebo umě­ní obec­ně, kte­ré by nemě­lo exis­to­vat samo pro sebe, ale pro­to, aby pro­po­jo­va­lo někdy na pohled nesou­ro­dé svě­ty v jeden. Lidský .

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.