Solo lamentoso Slávy Daubnerové

foto: Martin Vlček

Začí­ná se ve tmě, do níž se pro­la­mu­je repro­du­ko­va­ný zvuk — výpo­vě­di sou­se­dů Evy N., kte­ří se jí bojí a nená­vi­dí. Solo lamen­to­so slo­ven­ské per­for­mer­ky, hereč­ky a reži­sér­ky Slá­vy Daub­ne­ro­vé je totiž pře­de­vším o zvu­ku. Hra­je se sku­teč­ný pří­běh ze Štúro­va, kde ve svém domě zaba­ri­ká­do­va­ná žena pouš­tě­la sou­se­dům hud­bu (na začát­ku maďar­skou sta­ni­ci Bar­tók, poté mno­ho let vždy od 6 do 22 hodin stá­le stej­nou árii zpí­va­nou Plá­ci­dem Domin­gem). Byla to reak­ce na od sou­se­dů věč­ně ště­ka­jí­cí­ho psa. Je to teror kla­sic­ké hud­by pro­ti tero­ru mono­tón­ní­ho ště­ko­tu, napros­té naru­še­ní mezi­lid­ských vzta­hů, pomlu­va, nená­vist a pohr­dá­ní ze stra­ny hlav­ní hrdin­ky i sou­se­dů, totál­ní selhá­ní úřa­dů, kte­ré za 14 let situ­a­ci nevy­ře­ši­ly. A klid­ná čtvrť se sta­la mís­tem nájez­du bul­vár­ních novi­ná­řů. Tale­bo­va čer­ná labuť, kte­rá může křeh­kou rov­no­váhu kdy­ko­li fatál­ně narušit.

Základ­ním prv­kem scé­ny Sola lamen­to­sa je širo­ká záclo­na po obou stra­nách ukon­če­ná tma­vým závě­sem. Oddě­lu­je pro­stor ven­ku (sou­se­dé) a uvnitř (dům Evy N.), je hra­ni­cí a bitev­ním polem. Na začát­ku ješ­tě vidí­me malé sví­tí­cí papí­ro­vé domeč­ky na jeviš­ti blí­že k nám, brzy je ale Daub­ne­ro­vá odná­ší za záclo­nu a zhas­ne, teď je tu paní ona. Sama si při­ná­ší svůj dům — je vět­ší a ona pod ním scho­va­ná, pak vytáh­ne nohy, dům má jako šnek na zádech, posta­ví se na botách na pod­pat­ku, kra­bi­ce jí zakrý­vá hla­vu a tělo do pasu. Dům-tělo, dům-rozum, dům-bře­me­no. (Daub­ne­ro­vá se také odka­zu­je k dílu Fem­me Mai­son Loui­se Bour­go­is, insce­na­ce z roku 2006 Cely byla inspi­ro­va­ná tvor­bou této fran­couz­sko-ame­ric­ké uměl­ky­ně). Per­for­mer­ka si při­ná­ší čer­ve­né hou­pa­cí křes­lo — sedí na něm uspo­ko­je­ná novým živo­tem, než začne ště­kat pes. Neu­tu­cha­jí­cí zvuk se nedá vydr­žet, Daub­ne­ro­vá se na křes­le ner­vóz­ně hou­pe, ště­kot se mění v prud­ký tepot podob­ný sbí­ječ­ce. Hrdin­ka se pla­zí od křes­la na pra­vý kraj jeviš­tě, odkud ji osvět­lu­je agre­siv­ní čer­ve­né svět­lo. Hla­vu si balí do malé­ho kober­ce, ale nic nepomáhá.

Repro­du­ko­va­ný hlas jí radí, ať psa pře­hlu­ší hud­bou, vál­ka mezi zví­ře­tem a vyso­kým umě­ním začí­ná. Eva N. pohr­dá oby­va­te­li, pova­žu­je je za nevzdě­la­né ubo­žá­ky, kte­rým není po chu­ti Di quel­la piraTru­bad­ú­ra a neo­ce­ní vyso­ké C. Při emo­tiv­ních úryv­cích árií sto­jí Daub­ne­ro­vá zády k nám u závě­su a expre­siv­ně až paro­dic­ky „pro­ží­vá”, hází prud­ce ruka­ma i hla­vou. Při jízdě val­kýr sto­jí vítěz­ně na hou­pa­cím křes­le, jed­nu nohu na sedá­ku, dru­hou na opě­ra­dle, z roz­kmi­ta­né­ho kusu nábyt­ku se sta­ne divo­ký kůň. Sou­se­dé se mstí — roz­bi­jí jí oken­ní tabul­ky, kli­ku pošpi­ní výkaly.

Jak narůs­tá nená­vist, čas se zrych­lu­je. Posled­ní roky pří­bě­hu zabí­ra­jí ve zhru­ba hodi­no­vé per­for­man­ci jen pár minut. Sly­ší­me poli­cej­ní záznam — úřed­ní­ci změ­ři­li odpo­ví­da­jí­cí hlu­ko­vý limit, dozví­me se přes­ný typ pří­stro­je, ale tato tech­nic­ká doko­na­lost je vůči vyhro­ce­né­mu kon­flik­tu bez­zu­bá. Jsme ve váleč­né zóně. Dau­be­ro­vé Eva N. si poří­dí vel­ké repro­bed­ny, dra­hý alarm, drží se na hra­ni­ci, rozu­měj na fron­tě, pozo­ru­je nepří­te­le od závě­su, pak rych­le pře­bí­há oko­lo záclo­ny, aby neby­la zasa­že­na. Pla­zí se v cho­re­o­gra­fii Rena­ty Pta­čin po scé­ně jako voják, ostra­ži­tě kla­de jed­nu ruku před dru­hou. Z repro­duk­to­ru se line zají­ka­vý hlas mode­rá­tor­ky tele­vi­ze Mar­kí­za, pro kte­rou je zpí­va­jí­cí dům (jak ho média poe­tic­ky nazva­la) jen dal­ší lahůd­kou do vysí­lá­ní. Žur­na­list­ka je na stra­ně vět­ši­ny — zprá­va o demon­stra­ci Štúrovča­nů pro­ti Evě N. je podá­na čis­tě jejich pohledem.

Divák (pasiv­ně) při­hlí­ží, mož­ná tápe, na čí stra­ně je prav­da, nevi­dí výcho­dis­ko z kon­flik­tu, zdá se, že teror bude trva­lý. Pak Eva N. nasklá­dá svůj náby­tek na jed­nu hro­ma­du a ohlu­šu­jí­cí árii bez vysvět­le­ní vypne. Dau­be­ro­vá mění dosud dlou­hé svět­lé šaty a leh­ký mod­rý župan za ele­gant­ní tma­vý kos­tým, vyso­ké pod­pat­ky a širo­ký čer­ný klo­bouk, kte­rý zakrý­vá vět­ši­nu obli­če­je. Když čer­ve­ně nama­lo­va­ný­mi rty „zpí­vá” na pla­y­back Der Hölle Rache kocht in mei­nem Her­zen, je to nád­her­ná bohy­ně pomsty. Zlo, jehož tvář nevi­dí­me, musí být v naší době pře­de­vším sexy.

(Shléd­nu­to na fes­ti­va­lu Doty­ky a spo­je­ní v Mar­ti­ně a na fes­ti­va­lu Diva­dlo v Plzni)