Smrtí to nekončí, možná znovu začíná.

foto: ND Brno

Balet Národ­ní­ho diva­dlo Brno pat­ří v posled­ních dvou letech k sou­bo­rům, kte­ré sto­jí za pozor­nost.  Ten­to fakt nastar­to­va­lo uve­de­ní insce­na­ce Game over (kon­cem sezó­ny 2013/2014), kte­rá ote­vře­la pří­le­ži­tost mla­dým cho­re­o­gra­fům a taneč­ní­kům nejen z řad NdB, uká­zat divá­kům jed­nu z alter­na­tiv čes­ké con­tem­po­ra­ry tvor­by. Násle­do­val neo­kla­sic­ký počin Mária Rada­čov­ské­ho Black and Whi­te a pro tuto chví­li linie výraz­ně úspěš­ných titu­lů vrcho­lí kom­po­no­va­ným veče­rem Peti­te Mort, posklá­da­ným ze čtyř cho­re­o­gra­fic­kých pra­cí – Beetho­ven (Mário Rada­čov­ský), Spo­lu (Mário Rada­čov­ský), Masculine/Feminine (Lukáš Timu­lák) a Peti­te Mort (Jiří Kylián).

Jak název napo­ví­dá, prv­ní z nich vychá­zí a nechá­vá se inspi­ro­vat Beetho­ve­no­vou hud­bou. Kon­krét­ně se pokou­ší o cho­re­o­gra­fic­ký pře­pis prv­ní věty jeho páté sym­fo­nie, melo­die tak noto­ric­ky zná­mé, že vybí­zí k netra­dič­ní­mu mož­ná rece­sis­tic­ké­mu zpra­co­vá­ní. Namís­to toho se na jeviš­ti ode­hrá­vá tro­chu plo­ché a prázd­né taneč­ní čís­lo, ztvár­ňu­jí­cí sym­fo­nic­ký orchestr. Rada­čov­ský vyu­ží­vá dyna­mi­ky hud­by a opa­ku­jí­cích se pohy­bů taneč­ní­ků, při­po­mí­na­jí­cí jed­not­li­vé hrá­če, jejichž výsled­kem je, při množ­ství více jak tři­ce­ti taneč­ní­ků, pou­ze půso­bi­vý efekt. Nepo­sky­tu­je však mno­ho pro­sto­ru pro indi­vi­du­ál­ní vyjá­d­ře­ní interpretů.

Totéž se nedá říci o v pořa­dí dru­hé cho­re­o­gra­fii nazva­né Spo­lu. V tom­to pří­pa­dě Rada­čov­ský pra­cu­je zpo­čát­ku s tichem, poté se skladba­mi Fran­ze Schu­ber­ta, mož­nos­tí čle­nů sou­bo­ru před­vést své schop­nos­ti při pro­ve­de­ní sólo­vých par­tů a z vět­ší čás­ti due­tů. Na nich lze sle­do­vat jedi­neč­nost kon­krét­ních taneč­ní­ků, kte­rá vybo­ču­je ze zdán­li­vě pev­né­ho a jed­not­né­ho kolektivu.

„Spo­lu je uni­ver­zál­ním pří­bě­hem muže, kte­rý se sna­ží svou vizí změ­nit myš­le­ní lidí, uká­zat jim nové ces­ty a obzory.“

Spí­še však evo­ku­je téma jedin­ce ve spo­leč­nos­ti, z níž se sna­ží vyčle­nit a vystou­pit z rám­ce stá­da. Téma, kte­ré nejen obsa­hem, ale mís­ty i pohy­bo­vým vyjá­d­ře­ním nápad­ně při­po­mí­ná něco, co už v Bale­tu NdB chví­li žije svůj život — Palin­drom (cho­re­o­gra­fii Mar­ti­na Svo­bod­ní­ka a Ada­ma Soj­ky, kte­rá je sou­čás­tí insce­na­ce Game over).

Do zce­la odliš­né­ho svě­ta chá­pá­ní i tvor­by zasa­hu­je Masculine/Feminine, balet Luká­še Timu­lá­ka původ­ně vznik­lý ve spo­lu­prá­ci s desig­né­rem Pete­rem Biľa­kem pro Neder­lads Dans The­a­ter 2 (2011). Je tvo­řen osmi kapi­to­la­mi (čty­ři muž­ské a čty­ři žen­ské), vyprá­vě­jí­cí­mi o typic­kých vlast­nos­tech žen i mužů. S dáv­kou las­ka­vé­ho humo­ru a pro­střed­nic­tvím jed­no­du­chých ne však tri­vi­ál­ních gest a pohy­bů mísí­cích se s balet­ní lad­nos­tí vyprá­ví pří­běh arche­ty­pál­ních situ­a­cí jako je riva­li­ta žen­ské krá­sy, návště­va tchýně, neschop­nost dam ori­en­to­vat se v pro­sto­ru a o mno­hých jiných. Smě­řu­je ke gro­tesk­nos­ti a komi­ce, ale ve výsled­ku není posta­ven jen na vti­pu. Spíš na tou­ze hrát si a dát výji­meč­ně pří­le­ži­tost sólo­vé inter­pre­ta­ce taneč­ní­kům jin­dy půso­bí­cím ve sboru.

Peti­te Mort, malá smr(š)ť je sym­bo­lic­ky umís­tě­ná na konec celé­ho veče­ra. Pre­ciz­ně pro­ve­de­ná Kyli­á­no­va cho­re­o­gra­fie, v níž se snou­bí to nej­lep­ší, co lze v brněn­ském bale­tu vidět. Je to schop­nost nejen sólis­tů, ale i zbyt­ku sou­bo­ru, ucho­pit a inter­pre­to­vat dílo plné part­ne­ři­ny, sou­hry i nároč­ných kom­bi­na­cí a napl­nit prázd­ný pro­stor pou­ze pro­střed­nic­tvím vlast­ní­ho těla. Způ­so­bu­je tou­hu nasá­vat, vní­mat oči­ma (ne)dokonalost, sexu­a­li­tu i ener­gii lid­ské schrán­ky, sle­do­vat souzně­ní i boj těla žen­ské­ho a muž­ské­ho. Stá­vá se z ní čis­tá, ničím neru­še­ná vizu­ál­ní krása.

Peti­te Mort jako celek navzdo­ry kva­li­tě dílů, jimiž je tvo­řen, nepů­so­bí zce­la jed­not­ně. Absen­tu­je v něm výraz­něj­ší pojít­ko mezi jeho jed­not­li­vý­mi část­mi, což by jej posu­nu­lo o úro­veň výš a dalo mu vět­ší kom­pakt­nost i smy­sl. Mož­ná by neměl tako­vý úspěch, kdy­by vzni­kl v pro­sto­ru jiné, nároč­něj­ší divác­ké obce, ale v Brně jis­tě pat­ří a bude ješ­tě dlou­ho pat­řit k nepře­hléd­nu­tel­ným pro­je­vům taneč­ní­ho umění.

PŘIPOMEŇTE SI TAKÉ RECENZI BARBORY KAŠPAROVÉ NA INSCENACI GAME OVER ZDE.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od veronikahrabalova

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.