Malá inventura 2016

Give me 10 seconds (foto: Markéta Nováková)

Fes­ti­val Malá inven­tu­ra reka­pi­tu­lu­je nej­vý­raz­něj­ší poči­ny nové­ho diva­dla za uply­nu­lý rok. Řadí se tak k udá­los­tem, kte­ré pou­ta­jí pozor­nost i za hra­ni­ce­mi Čes­ké repub­li­ky. Letos se do Pra­hy sje­de více než 70 regi­o­nál­ních i zahra­nič­ních diva­del­ních pro­fe­si­o­ná­lů. Cílem fes­ti­va­lu je pod­po­řit cir­ku­la­ci pro­jek­tů, pre­zen­ta­ce čes­ké kul­tu­ry v zahra­ni­čí a v nepo­sled­ní řadě kul­tur­ní networking.

Čtr­nác­tý roč­ník fes­ti­va­lu již potře­tí zahá­jí slav­nost­ní Gala­ve­čer při pří­le­ži­tos­ti udí­le­ní cen Čes­ká diva­del­ní DNA. Ceny se pře­dá­va­jí kaž­dé dva roky za mimo­řád­ný pří­nos na poli nové­ho diva­dla. Slav­nost­ní Gala­ve­čer se usku­teč­ní v diva­dle Archa 22. 2. od 20 hod. Nomi­na­ce viz pří­lo­ha tis­ko­vé zprávy.

Ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Adri­a­na Svět­lí­ko­vá k pro­gra­mu letoš­ní­ho fes­ti­va­lu pro­zra­di­la: „Bilan­co­vat je potře­ba. A navíc s tako­vým pro­gra­mo­vým poten­ci­á­lem jaký letos nabí­zí domov­ské scé­ny. Zájem ze zahra­ni­čí i z regi­o­nů ČR je oprav­du vel­ký, a tak se uká­že, kdo nej­víc zabo­du­je. Malá inven­tu­ra nabíd­ne koneč­ně pro­stor i pro nezá­vis­lé pro­duk­ce v rám­ci sek­ce Taž­ní ptá­ci a dává pří­le­ži­tost uměl­cům začí­na­jí­cím (Nová krev na scé­ně). Poda­ři­lo se nám při­vést i mimo­řád­ný zahra­nič­ní pro­gram ten­to­krát z Fran­cie. Bude to pořád­ná Inventura!“

Malá inven­tu­ra kaž­do­roč­ně při­ná­ší výraz­né výtvar­ně-per­for­ma­tiv­ní ztvár­ně­ní fes­ti­va­lo­vé­ho cen­t­ra. To se letos nachá­zí ve Stu­diu ALTA, kde vznik­ne putov­ní inter­ak­tiv­ní diva­del­ní kavár­na Café The­a­tro­om. „Kavár­na bude netra­dič­ním mís­tem pro setká­vá­ní návštěv­ní­ků, uměl­ců a fes­ti­va­lo­vých hos­tů, ale také ori­gi­nál­ním jeviš­těm diva­del­ních per­for­man­cí a worksho­pů pod vede­ním auto­rů jed­not­li­vých insta­la­cí.“ Říká autor kon­cep­tu Jiří Vydra. Na pod­zim na praž­skou pře­hlíd­ku nava­zu­je Malá inven­tu­ra Jičín, Čes­ké Budě­jo­vi­ce a Opa­va a dále Ozvě­ny fes­ti­va­lu v rám­ci celo­re­pub­li­ko­vé sítě regi­o­nál­ních partnerů.

Vizu­ál fes­ti­va­lu opět ztvár­nil Kakalík.

Hlav­ním pořa­da­te­lem fes­ti­va­lu je Nová síť – čes­ký kul­tur­ní network. Nová síť jako jedi­ný čes­ký kul­tur­ní network své­ho dru­hu se zamě­řu­je na pod­po­ru sou­čas­né­ho scé­nic­ké­ho umě­ní; vyhla­šu­je rezi­denč­ní poby­ty; sna­ží se o cir­ku­la­ci děl; vytvá­ří síť diva­del­ních pro­sto­rů pro pre­zen­ta­ci nové­ho diva­dla v Pra­ze a v regi­o­nech; komu­ni­ku­je o prak­tic­kých věcech obo­ru jako je např. gran­to­vá poli­ti­ka v ČR; věnu­je se vzdě­lá­vá­ní a umě­lec­ké advo­ka­cii. Více infor­ma­cí na www.novasit.cz

Domov­ský­mi scé­na­mi čtr­nác­té­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra jsou Stu­dio ALTA, Diva­dlo Archa, Ponec – diva­dlo pro tanec, Meet­Fac­to­ry, Motus — pro­duk­ce diva­dla Alfred ve dvo­ře, Stu­dio Hrdi­nů, Venu­še ve Šveh­lov­ce a Veletrž­ní palác (NG).

PONDĚLÍ / 22. 2.
20 h / Ceny Čes­ká diva­del­ní DNA / Diva­dlo Archa

ÚTERÝ / 23. 2.
16 h / Ver­ni­sáž Café The­a­tro­om / Stu­dio ALTA
18 h / Les­sons of Touch / Expe­ri­men­tál­ní pro­so­tor NoD
20 h / Für die Macht / Meet­fac­to­ry

STŘEDA / 24. 2.
15 h / The­a­tro­om workshop / Stu­dio ALTA
15.30 h / Ote­vře­ná výtvar­ná her­na / Veletrž­ní palác
18 h / Tře­tí lež / Meet­fac­to­ry
20 h / Give Me 10 Seconds / La Fabrika

ČTVRTEK / 25. 2.
10.15 h / Ote­vře­ná výtvar­ná her­na / Veletrž­ní palác
15 h / The­a­tro­om workshop / Stu­dio ALTA
15.30 h / Ote­vře­ná výtvar­ná her­na / Veletrž­ní palác
16 h / Syno­vial / La Fab­ri­ka
18 h / Pirát a Lékár­ník / Alfred ve dvo­ře
20 h / Kaba­ret de Sade / Venu­še ve Švehlovce

PÁTEK / 26. 2.
15 h / The­a­tro­om workshop / Stu­dio ALTA
16 h / Prá­ce / Meet­fac­to­ry
18 h / Sniper´s Lake / Diva­dlo Ponec
19.30 h / Kavá­ren­ská per­for­man­ce / Stu­dio ALTA
20 h / Let Me Die In My Foot­ste­ps / Stu­dio ALTA

SOBOTA/ 27. 2.
11 h / Sbal ho! / Stu­dio ALTA
16 h / Mezi námi / Diva­dlo Ponec
18 h / Mutus Liber / Alfred ve dvo­ře
19.30 h / Kavá­ren­ská per­for­man­ce / Stu­dio ALTA
20 h / Uho­ze­né kvě­ti­nou / Stu­dio ALTA
21.30 h / Fes­ti­va­lo­vý večí­rek / Stu­dio ALTA

NEDĚLE/ 28. 2.
11 h / Dis­ku­ze / Veletrž­ní palác
13 h / Spo­leč­ný neděl­ní oběd / Stu­dio ALTA
16 h / Tran­zmu­ta­ce / Alfred ve dvo­ře
18 h / Pičus není kre­tén / Venu­še ve Šveh­lov­ce
20 h / Cow Love / La Fabrika

PONDĚLÍ/ 29. 2.
11 h / Loo­king for New Part­ners / Stu­dio ALTA
12.30 h / Insi­ght Cities Pra­gue / Veletrž­ní palác
16 h / Heyd­rich / Alfred ve dvo­ře
18 h / Mar­bot / Stu­dio Hrdi­nů
19.30 h / Kavá­ren­ská per­for­man­ce / Stu­dio ALTA
20 h / Der Her­man, das Lip­nik / Stu­dio ALTA
21 h / Závě­reč­ný večí­rek / Stu­dio ALTA

Pro více infor­ma­cí, pro­sím, kon­tak­tuj­te:
Petr Pola / PR fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra 2016
Tel.: +420 776 841 851
Email: petrpola@novasit.cz

Fes­ti­val Malá inven­tu­ra 2016 děku­je všem part­ne­rům, kte­ří letoš­ní roč­ník pod­po­ři­li. Jme­no­vi­tě: Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Magis­trát hl. měs­ta Pra­ha, Stát­ní fond kul­tu­ry ČR, Čes­ká cen­t­ra, Fran­couz­ský insti­tut v Pra­ze, Spectacle vivant en Bre­tag­ne, Hotel Extol Inn, Duben Sound Com­pa­ny, Meta­mor­pho­sis, Ebel Cof­fee, Per­nod Ricard a Insti­tut umě­ní – Diva­del­ní ústav, Diva­dlo Archa.

Hlav­ní medi­ál­ní part­ner: Čes­ká televize

Medi­ál­ní part­ne­ři: Aero­films, Radio 1, Euro­A­WK, Praž­ský deník, Taneč­ní zóna, Expats.cz, Taneč­ní aktu­a­li­ty, divadlo.cz, i‑divadlo.

Label: EFFE — Euro­pe for Fes­ti­vals, Fes­ti­vals for Europe