Nový cirkus na vysokém podpatku

foto: Cirkus TeTy

V rám­ci rezi­denč­ní­ho pro­gra­mu cen­t­ra pro nový cir­kus Cirque­on, uve­dl Cir­kus TeTy již v loň­ském roce insce­na­ci Husí krky. Ten­to novo­cir­ku­so­vý počin, nyní uvá­dě­ný v pro­sto­rách Jatka78, je do jis­té míry zážit­kem extrém­ním a nevšed­ním díky tomu, že dvě per­for­mer­ky (Kat­ka Klu­sá­ko­vá a Pav­la Rož­níč­ko­vá) jej ode­hra­jí důsled­ně, včet­ně akro­ba­tic­kých čísel, na vyso­kých podpatcích.

Ten­to nepři­ro­ze­ný tvar obu­vi může při­po­mí­nat krk husy či labu­tě, ale ne náho­dou se v názvu insce­na­ce oci­tá prá­vě husa. Dle ano­ta­ce insce­na­ce odka­zu­je k arche­ty­pu měst­ské ženy po tři­cít­ce. Tvůr­čí tým reži­sé­ra Radi­ma Vizá­ry­ho se o ženách této věko­vé kate­go­rie nevy­ja­dřu­je na prv­ní pohled pří­liš licho­ti­vě. Pro­střed­nic­tvím prv­ků fyzic­ké­ho diva­dla posti­hu­je afek­to­va­né přá­tel­ství dvou haš­te­ři­vých žen, kte­ré se opa­ko­va­ně sta­ví do vzá­jem­né ofen­zi­vy. Nako­nec je však spo­leč­ný zájem napo­jí vždy zpět na stej­nou vlnu. Tepr­ve závěs­ná vzduš­ná akro­ba­cie dělá ze dvou per­for­me­rek bytos­ti vzác­né, vše­ho­schop­né a do jis­té míry i elegantní.

I přes toto pozi­tiv­ní vyzně­ní balan­cu­jí obě per­for­mer­ky po celou dobu na hra­ně (a někdy i za ní) kari­ka­tu­ry sou­do­bé ženy. Je obdi­vu­hod­né, jak obě zvlá­da­jí na vyso­kých pod­pat­cích balan­co­vat. Divák prak­tic­ky není svěd­kem toho, aby jed­na nebo dru­há žena na pod­pat­ku neo­pa­tr­ně zavrá­vo­ra­la. Tvůr­ci vyu­ží­va­jí boty jako ilu­stra­ci klišé, že kaž­dá žena musí být posed­lá obuví. Ele­gant­ní obuv v pří­pa­dě cir­ku TeTy jsou tro­fe­jí, kte­rou je tře­ba mít, ado­ro­vat, a na níž je pře­de­vším tře­ba umět cho­dit. Ost­rý pod­pa­tek dove­dou hereč­ky vyu­žít nejen jako pro­střed­ku k ele­gant­ní chůzi, ale záro­veň jako zbra­ně nahá­ně­jí­cí hrůzu.

Husí krky lze vní­mat jako akro­ba­tic­kou kri­ti­ku vnu­co­va­né­ho spo­třeb­ní­ho život­ní­ho sty­lu. Jed­ná se o styl, z něhož pro řadu žen po tři­cít­ce nemu­sí být úni­ku, styl cha­rak­te­ris­tic­ký neu­stá­lou vyprázd­ně­nou komu­ni­ka­cí o bana­li­tách. Ver­bál­ní slož­ka insce­na­ce není domi­nant­ní. Sty­lem into­na­ce smě­řu­je je chví­le­mi až kome­di­ál­ní a vůči popi­so­va­né­mu typu ženy roz­hod­ně nepo­tě­šu­jí­cí. Slov­ní výle­vy here­ček postup­ně pře­chá­ze­jí až do near­ti­ku­lo­va­né­ho afek­to­va­né­ho mrmlá­ní, kte­ré je však pro řadu lidí jas­ně roz­po­zna­tel­né a iritující.

Obě per­for­mer­ky jsou navíc krom stej­né­ho obu­tí i stej­ně odě­né, což jim napří­klad umož­ňu­je se do sebe vzá­jem­ně zakles­nout na hrazdě, pro­po­jit se a vytvo­řit tak podiv­né­ho sym­bi­o­tic­ké­ho tvo­ra. Jed­na pak dove­de pohy­bo­vat noha­ma dru­hé a budit dojem, že jsou její vlast­ní. Celé jejich sna­že­ní je pocho­pi­tel­ně stá­le ztě­žo­vá­no obuví, jež roz­hod­ně neby­la designo­va­ná pro ten­to typ pohy­bu (pro pohy­bo­vé kre­a­ce v pěti­me­t­ro­vé výšce).

Husí krky jsou řeme­sl­ně nesmír­ně sluš­ně odve­de­ným novo­cir­ku­so­vým poči­nem neli­cho­ti­vě se vyja­dřu­jí­cím o sou­čas­né ženě. Para­dox­ně je při­tom obou z per­for­me­rek cítit radost z toho moct si na sebe vzít vyso­ké pod­pat­ky v situ­a­ci, kdy se napros­to neho­dí. Akro­ba­cie je bez­chyb­ná, scé­na stro­há a vyzně­ní v pod­sta­tě úsměv­né. V pří­pa­dě, že se tvůr­ci sna­ži­li vytvo­řit por­trét sou­čas­né stře­do­sta­vov­ské ženy jako povrch­ní akro­bat­ky na vyso­kém pod­pat­ku, jejich sna­ha byla úspěšná.

Jat­ka 78, Pra­ha, Cir­kus TeTy – Husí krky.
Režie a dra­ma­tur­gie: Radim Vizá­ry
Hud­ba: Matouš Hejl
Light design: Kar­los Šimek
Hra­jí: Kat­ka Klu­sá­ko­vá a Pav­la Rožníčková.