Empatie, neboli emancipace

foto: archiv divadla Alfred ve dvoře

Cvi­če­ní v extrém­ní empa­tii – tak nazval pol­ský diva­del­ník Woj­tek Zie­mil­ski svou insce­na­ci Pyg­ma­li­on, kte­ré uza­vře­lo letoš­ní fes­ti­val Baza­ar. Pro­střed­nic­tvím kolísá­ní mezi přímým zaměst­ná­vá­ním divá­ků a vytvá­ře­ním odstu­pu od pro­vá­dě­né­ho ote­ví­rá téma stej­no­jmen­né před­lo­hy G. B. Sha­wa: před­po­kla­dy (jazy­ko­vé, kul­tur­ní, zna­lost­ní) a ome­ze­ní (tříd­ní, rodo­vé, věko­vé) účas­ti v kultuře. 

Jaké podo­by spo­lu­účas­ti vyu­ži­li tvůr­ci v Pyg­ma­li­o­nu? Reži­sér a hereč­ka Roza­lia Mier­zic­ka hned v úvo­du při­chá­zí před divá­ky a pta­jí se – ote­vře­ně, bez nátla­ku — kdo pomů­že? Potře­bu­jí totiž jed­no­ho dob­ro­vol­ní­ka k akci na scé­ně. Až v tuto chví­li jsou jed­not­li­ví divá­ci oslo­ve­ni jako spo­le­čen­ství. Vzni­ká pub­li­kum, kte­ré si uvě­do­mu­je vlast­ní kolek­ti­vi­tu a pří­tom­nost. Náro­ky na vní­má­ni si pří­tomní mohou uvě­do­mit, když začne vybra­ná účast­ni­ce s hereč­kou pohy­bo­vat sle­pe­ný­mi kar­to­ny. Pře­ná­še­ní zdi z papí­ru zna­me­ná jen pře­ná­še­ní papí­ro­vé zdi a dlou­há chví­le, kdy se aktér­ky scho­va­jí dovnitř vytvo­ře­né kar­to­no­vé ohra­dy, jen pou­ze momen­tem, kdy se chví­le „děje” a má dlou­hé trvá­ní. Nyní mají divá­ci čas si uvě­do­mit, že kaž­dý ručí za svůj záži­tek a prá­ci, kte­rou na něm odvedou.

Pub­li­kum může sle­do­vat ani­mo­va­ný objekt, aby se pro­cvi­či­lo v rozko­ši z vní­má­ní čis­té hry, ale také vyzkou­še­lo svou trpě­li­vost. Záro­veň dochá­zí ke zdů­raz­ně­ní fak­tu, že v před­sta­ve­ní exis­tu­je něko­lik samo­stat­ných čini­te­lů a per­spek­tiv. Ved­le kon­venč­ní diva­del­ní situ­a­ce pub­li­ka sedí­cí­ho na tri­bu­ně a pozo­ru­jí­cí oživlou hmo­tu kar­to­nu zde „žijí” ve vlas­tím pro­sto­ru aktér­ky, kte­ré si poví­da­jí nebo vále­jí sudy, na jejichž vní­má­ní divá­ci nema­jí nárok. Empa­tie? Zie­mil­ski vyzý­vá k men­tál­ní spo­lu­účas­ti, pocho­pe­ní auto­nomní­ho živo­ta jiných a jiné­ho a záro­veň dává naje­vo neú­pl­nost tako­vé­ho­to poznání.

Pod­stat­nou část insce­na­ce tvo­ří vyprá­vě­ní o malém syno­vi hereč­ky, kte­rý nemlu­ví (a vycho­va­tel­ky pro­to dopo­ru­či­li jeho vyšet­ře­ní dok­to­ry), zatím­co si s mámou skvě­le rozu­mí beze slov. Pub­li­kum je tím vysta­ve­no osob­ní­mu, spíš zne­po­ko­ji­vé­mu a než pří­jem­né­mu setká­ní s živo­tem něko­ho, koho zna­jí jen jako vyko­na­va­tel­ku role. Pyg­ma­li­on zde dospí­vá ke své­mu jádru a k aktu­a­li­za­ci Sha­wowy před­lo­hy. V poci­to­vé dra­ma­tur­gii před­sta­ve­ní zde nabý­vá smys­lu postup­ně budo­va­né napě­tí mezi mezi výzvou k vcí­tě­ní a poci­tem nepa­t­řič­nos­ti z odha­lo­vá­ní intim­ní­ho a zdů­raz­ňo­vá­ní situ­a­ce tady a teď. Vyhro­ce­nou intim­nost pod­po­ru­je také video uka­zu­jí­cí hereč­či­na syn­ka hra­jí­cí­ho si uvnitř papí­ro­vé ohra­dy, nato­če­né ruč­ní kame­rou a s rych­lý­mi šven­ky. Tuto situ­a­ci ovšem stří­dá kon­trast­ní, závě­reč­ný mono­log, ve kte­rém hereč­ka podě­ku­je nej­pr­ve spo­lu­účast­ni­ci z pub­li­ka, dok­tor­kám a vycho­va­tel­kám syna a hlav­ně svým uči­tel­kám a logo­ped­kám, kte­ré z ní vytvo­ři­ly to, čím je na scé­ně. Kon­venč­ní jevišt­ní mlu­va zde před­sta­vu­je výsle­dek dis­ci­plí­ny a obo­ro­vých norem, kte­ré umož­ňu­jí nejen účast v kul­tu­ře, ale také zisk zaměst­ná­ní. Nut­nost „znát jazyk” pro kul­tur­ní pově­do­mí navíc vynik­la při praž­ském před­sta­ve­ní, kdy reži­sér a hereč­ka komu­ni­ko­va­li s pub­li­kum anglicky.

I když se to na prv­ní pohled nezdá, Zie­mil­ské­ho insce­na­ce aktu­a­li­zu­je prin­ci­py z růz­ných vrs­tev diva­del­ní kul­tu­ry: nej­pr­ve se kolek­tiv ritu­ál­ně usta­vil „obě­to­vá­ním” jedin­ce ze své­ho kru­hu. Slo­va vychá­ze­jí­cí zpo­za prázd­né papí­ro­vé plo­chy zase vybí­zí k cvi­če­ní z extrém­ní sémi­o­ti­ky. Pohy­bu­jí­cí se objekt z recyklo­va­né celu­ló­zy lze pova­žo­vat za iro­nic­ký komen­tá­ře k ilu­ziv­ní­mu diva­dlu a typi­zo­va­ným papí­ro­vým deko­ra­cím 19. sto­le­tí, ve kte­rých záko­ny per­spek­ti­vy vyme­zo­va­ly her­cům přes­né místo.

Téma i este­tic­ké pro­střed­ky Zie­mil­ské­ho Pyg­ma­li­o­nu sjed­no­cu­je něco jako peda­go­gic­ký model diva­dla. Ote­vře­nost, vytvá­ře­ní pod­mí­nek pro poro­zu­mě­ní jiné­mu a rov­no­práv­nost účast­ní­ků – ne domi­nan­ce jed­no­ho nad dru­hým a „nalej­vár­na” rozu­mů — jsou prin­ci­py tzv. kri­tic­ké peda­go­gi­ky, kte­rá byla již před lety obje­ve­ny filo­so­fy a este­ti­ky pro oblast umě­ní. Zřej­mě nej­zná­měj­ším pří­kla­dem je text Jacque­se Ran­ciè­ra Eman­ci­po­va­ný divák. Fran­couz­ský mar­xis­tic­ký mys­li­tel zde pou­ží­vá kon­cept „inte­lek­tu­ál­ní eman­ci­pa­ce” a „vše­o­bec­né­ho vzdě­lá­vá­ní” osví­cen­ské­ho peda­go­ga Jose­pha Jaco­to­ta, aby kri­ti­zo­val ste­re­o­typ­ní před­sta­vu o „pasi­vi­tě” divá­ka a „akti­vi­tě” per­for­me­ra. Vyme­zil se tak pro­ti nut­nos­ti „nečin­né” pub­li­kum vše­li­jak „akti­vi­zo­vat” i pro­ti pater­na­lis­tic­ké­mu mode­lu poli­tic­ké­ho diva­dla Ber­tol­da Brech­ta. Pod­le Ran­ciè­ra je divák eman­ci­po­va­ný – a mys­lí a pro­ží­vá samo­stat­ně a to má i poli­tic­ké důsled­ky. Prá­vě Pyg­ma­li­on je mož­né inter­pre­to­vat jako tré­nink v divác­ké eman­ci­pa­ci (kte­rá zaklá­dá eman­ci­pa­ci spo­le­čen­skou) a prů­zkum její sou­vis­los­ti s empa­tií. Oba pro­ce­sy vyža­du­jí jak krok zpět – zba­ve­ní se před­sud­ků, výluč­nos­ti vlast­ní­ho pohled, nebo pri­vi­le­go­va­né moci – tak krok vpřed: obje­ve­ní souná­le­ži­tos­ti, pocho­pe­ní dru­hé­ho jako spo­leč­ní­ka, při­hlá­še­ní se k rov­nos­ti, osvo­bo­ze­ní se od zaži­tých norem.

Zie­mil­ské­ho insce­na­ce je také pří­kla­dem pou­ži­tí diva­del­ních pro­střed­ků ke spo­le­čen­ské deba­tě. Vznik­lo v rám­ci pro­jek­tu My měš­ťa­né poznaň­ské­ho Cen­t­ra kul­tu­ry Zamek a Komu­ny / Var­ša­va, kte­rý měl reflek­to­vat gene­a­lo­gii a sou­čas­nost střed­ní tří­dy, kte­rá v Pol­sku nemá sil­nou tra­di­ci a tím se zapo­jit do kri­tic­ké dis­ku­se his­to­ri­ků a soci­o­lo­gů o vytvá­ře­ní moder­ní „pol­skosti”. Jak při­po­mí­ná Angie­sz­ka Sos­nowská v pro­gra­mo­vé bro­žu­ře pro­jek­tu, pro Pyg­ma­li­on, stej­ně jako pro poje­tí měš­ťan­ské kul­tu­ry, je zásad­ní kate­go­rie vzdě­lá­ní – bil­dung – čili prá­ce na sobě jako mrav­ní povin­nost a ces­ta k eman­ci­pa­ci. Bohat­ství vědy a kul­tu­ry má ale svou stin­nou strán­ku: moder­ní vymo­že­nos­ti jako hodi­ny kra­so­pi­su, pro­jek­to­vé úče­ní nebo cizí jazy­ky s rodi­lý­mi mluv­čí­mi jsou a byly dostup­né jen mno­ži­ně pri­vi­le­go­va­ných. Mimo ni se roz­pro­stí­rá „kul­tu­ra mlče­ní” všech utla­čo­va­ných, chudých, barev­ných, nenor­mál­ních, o kte­rých psal autor peda­go­gi­ky utla­čo­va­ných Pau­lo Fre­i­re, a pro kte­ré je kon­venč­ní „jazyk kul­tu­ry” jen dal­ší z nástro­jů poli­caj­ta. Pyg­ma­li­on je aktu­ál­ním dílem, pro­to­že se vyja­dřu­je vel­mi nená­sil­ným a nevtí­ra­vým způ­so­bem k otáz­ce prá­va na kul­tu­ru a vlast­ní jazyk, také reflek­tu­je vlast­ní ome­ze­ní evrop­ské­ho běloš­ské­ho osví­cen­ské­ho pro­jek­tu vzdě­lá­ní a diva­dla jako takva­né morál­ní instituce.

Zie­mil­ské­ho tvor­bu pros­tě sto­jí za to sle­do­vat. Jed­no­du­chý­mi pro­střed­ky vytvá­ří mno­ha­vrs­tev­na­té udá­los­ti, kte­ré vybí­zí k pro­ži­té­mu a svo­bod­né­mu myš­le­ní. Díky tvůr­cům jako Zie­mil­ski drží diva­dlo krok s děním ve výtvar­né oblas­ti, filo­so­fii a kri­tic­ké teo­rii a zvy­šu­je svou rele­van­ci v aktu­ál­ní spo­le­čen­ské deba­tě. Pyg­ma­li­on je napros­to osvě­žu­jí­cí před­sta­ve­ní v čes­kém pro­stře­dí, kde zřej­mě stá­le panu­je oba­va z pou­ží­vá­ní sou­čas­né­ho myš­le­ní pro chá­pá­ní a vytvá­ře­ní divadla.