Mimořádně atraktivní program jubilejní Divadelní Flory

Do Olo­mou­ce se v květ­nu sje­dou diva­del­ní­ci ze všech kou­tů Evro­py. Jubi­lej­ní dva­cá­tý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Diva­del­ní Flo­ra bude na dese­ti scé­nách pro­bí­hat od pát­ku 13. do nedě­le 22. květ­na. Ve zhru­ba pade­sá­ti pro­duk­cích se před­sta­ví uměl­ci šest­nác­ti národností.

Z Víd­ně do Olo­mou­ce
Vel­kou pozor­nost zce­la jis­tě upou­tá část pro­gra­mu věno­va­ná rakous­kým čino­her­ním pro­duk­cím. XX. Diva­del­ní Flo­ra v ní na jeviš­ti Morav­ské­ho diva­dla (v rám­ci své pro­fi­lo­vé sek­ce „Regie: Dušan D. Paří­zek, Wien”) před­sta­ví titu­ly aktu­ál­ně nej­re­spek­to­va­něj­ší­ho čes­ké­ho reži­sé­ra, včet­ně nej­lep­ší němec­ko­ja­zyč­né Insce­na­ce roku 2015 – Směš­né tem­no­ty vídeň­ské­ho Bur­gthe­a­te­ru (Diva­dlo roku 2015). Zamě­ří se také na tvor­bu dal­ší před­ní vídeň­ské scé­ny – Volksthe­a­te­ru. „Herec­kou osob­nos­tí fes­ti­va­lu bude Hereč­ka roku 2015 Ste­fa­nie Rein­sper­ger, kte­rou tak­to oce­ni­ly čty­ři desít­ky kri­ti­ků v pres­tiž­ní anke­tě reno­mo­va­né­ho časo­pi­su The­a­ter heu­te,” uve­dl ředi­tel DF Petr Neru­šil. Ste­fa­nie Rein­sper­ger, jež letoš­ní­mu fes­ti­va­lo­vé­mu vizu­á­lu pro­půj­či­la svou tvář, se v Olo­mou­ci obje­ví hned ve třech insce­na­cích (Směš­ná tem­no­ta, Sebe­ob­vi­ňo­vá­ní, O moc krát­kých nožič­kách) v prů­bě­hu dvou fes­ti­va­lo­vých dnů. Všech­ny rakous­ké čino­her­ní pro­duk­ce budou uve­de­ny s čes­ký­mi titulky.

Pro­stor dosta­ne i tvor­ba Kami­ly Polív­ko­vé, kte­rá se jako kos­tým­ní výtvar­ni­ce podí­le­la na všech třech Paříz­ko­vých fes­ti­va­lo­vých titu­lech. Z její režij­ní tvor­by před­sta­ví­me insce­na­ce Říše zví­řat a Sku­g­ga Baldur z reper­toá­ru praž­ské­ho Stu­dia Hrdi­nů, kte­ré na Flo­ru při­ve­ze i svou žha­vou novin­ku – pro­jekt Bílí psi a čer­ný koč­ky Davi­da Jařa­ba, jenž byl v minu­los­ti čle­nem režij­ní­ho tri­um­vi­rá­tu legen­dár­ní­ho Praž­ské­ho komor­ní­ho diva­dla Paří­zek – Jařab – Polív­ko­vá. Na fes­ti­va­lu se rov­něž obje­ví celá řada býva­lých kme­no­vých čle­nů herec­ké­ho ansám­blu Diva­dla Kome­die – Sta­ni­slav Majer, Jiří Čer­ný, Jiří Štré­bl, Gab­rie­la Míčo­vá, Iva­na Uhlí­řo­vá či Mar­tin Pechlát,” dopl­nil Neru­šil. XX. Diva­del­ní Flo­ra uve­de mimo jiné také novin­ky dal­ších význam­ných čes­kých tvůr­ců a pra­vi­del­ných hos­tů pře­hlíd­ky – kupří­kla­du autor­ské insce­na­ce reži­sé­ra Jana Miku­láš­ka, dra­ma­tur­gy­ně Dory Vice­ní­ko­vé a scé­no­gra­fa Mar­ka Cpi­na (hvězd­ně obsa­ze­né titu­ly Hamle­ti a Posed­lost jejich domov­ské scé­ny – Diva­dla Na zábradlí).

Tanec a hud­ba
Čino­her­ní pro­gram pře­hlíd­ky už pra­vi­del­ně rámu­jí taneč­ní a per­for­ma­tiv­ní před­sta­ve­ní. „Letos se zamě­ří­me na pra­zá­klad diva­del­ní­ho pohy­bu a zařa­dí­me novou sek­ci Tanec
a hud­ba, obsa­hu­jí­cí inspi­ra­tiv­ní pro­duk­ce z Nizo­zem­ska, Rakous­ka nebo Nor­ska. Před­sta­ví­me zvuč­ná jmé­na jako Chris­ti­ne Gai­gg, Pau­li­ne Roelants, Ingun Bjørn­sga­ard či Mia Hau­gland Habib,” uve­dl Jan Žůrek, ředi­tel pořa­da­tel­ské orga­ni­za­ce DW7, o.p.s.

Nord­spi­ra­ce vrcho­lí
Taneč­ně-hudeb­ní před­sta­ve­ní nor­ské pro­ve­ni­en­ce Pra­e­am­bu­lum a Mono uza­vřou celo­roč­ní bila­te­rál­ní pro­jekt Nord­spi­ra­ce, rea­li­zo­va­ný olo­mouc­kým Diva­dlem na cuc­ky. „Od lis­to­pa­du v Olo­mou­ci pre­zen­tu­je­me nej­lep­ší nor­ské poči­ny v oblas­ti sou­čas­né­ho tan­ce a per­for­ming arts, ke kte­rým zpro­střed­ko­vá­vá­me rov­něž bese­dy a worksho­py,” popsa­la cíl Nord­spi­ra­ce její koor­di­ná­tor­ka Simo­na Viča­ro­vá. „Insce­na­ce Pra­e­am­bu­lum a Mono budou nepo­chyb­ně vrcho­lem naší úspěš­né akce a jsme rádi, že prá­vě Pra­e­am­bu­lum fes­ti­val na jeviš­ti Morav­ské­ho diva­dla slav­nost­ně zaha­ju­je,” doda­la Viča­ro­vá. Divá­ci se mohou těšit rov­něž na svě­to­vou pre­mi­é­ru pro­jek­tu Godt og ondt čes­ké tvůr­čí tro­ji­ce Kolo­nie (Kozub­ko­vá – Krau­so­vá – Kři­ván­ko­vá), kte­rý vzni­kal v nor­ském Ham­mer­fes­tu také díky Nordspiraci.

Vise­grad Dan­ce Plat­form?
Tra­dič­ní exkurz do vise­grád­ské per­for­ma­tiv­ní tvor­by Vise­grad Per­for­ming Arts nechy­bí v pro­gra­mu pře­hlíd­ky ani letos a nabíd­ne mj. fyzic­ky nároč­ný duet Emer­gen­cy Plan pol­ských taneč­nic Katar­zy­ny Kania a Domi­ni­ky Wiak nebo „třpy­ti­vou show” Gra­ce maďar­ské­ho sou­bo­ru Hodworks. „Napros­to pře­lo­mo­vou udá­los­tí pak bude kon­fe­ren­ce s názvem Vise­grad Dan­ce Plat­form?,” uve­dl Jan Žůrek. Pod­le jeho slov do Olo­mou­ce dora­zí pade­sát hos­tů ze zahra­ni­čí, kte­ří budou dis­ku­to­vat o mož­nos­ti mezi­ná­rod­ní vise­grád­ské spo­lu­prá­ce na poli sou­čas­né­ho tan­ce. „Bude to vůbec nej­vět­ší akce toho­to typu v naší his­to­rii,” dodal Žůrek.

Před­pro­dej začí­ná 4. dub­na
Kro­mě řady exklu­ziv­ních diva­del­ních před­sta­ve­ní čeka­jí na fes­ti­va­lo­vé divá­ky rov­něž kon­cer­ty, worksho­py a bese­dy. Podrob­ný fes­ti­va­lo­vý pro­gram lze nalézt na webo­vých strán­kách www.divadelniflora.cz, před­pro­dej vstu­pe­nek odstar­tu­je na poklad­ně Morav­ské­ho diva­dla už 4. dubna.

XX. Diva­del­ní Flo­ru pořá­dá DW7, o.p.s. pod zášti­tou minis­t­ra kul­tu­ry ČR Danie­la Her­ma­na, s pod­po­rou Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR, Sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Olo­mouc, Olo­mouc­ké­ho kra­je, fon­dů EHP, Stát­ní­ho fon­du kul­tu­ry ČR a Inter­nati­o­nal Vise­grad Fund. Part­ne­rem DF je Morav­ské diva­dlo Olo­mouc, hlav­ním medi­ál­ním part­ne­rem je Čes­ká tele­vi­ze TS Ostrava.