(Natřikrát No. 2) Debussyho očišťující Moře

foto: Zuzana Kallová

V čes­kém diva­del­ním pro­stře­dí roz­hod­ně není pra­vi­dlem, že by taneč­ní insce­na­ce doká­za­la dovést komu­ni­ka­ci s divá­kem až do důsled­ku a už vůbec ne, že by počí­ta­la s divá­kem ochot­ným se otevřít během před­sta­ve­ní urči­té osob­ní pro­mě­ně, či dokon­ce zažít (báj­nou) katar­zi. Vět­ši­nou sta­čí při­hlí­žet v pohod­lí seda­dla jako pasiv­ní svě­dek artis­tic­kých kous­ků taneč­ní­ků, jež se ode­hrá­va­jí někde dale­ko, jako­by za sklem. Insce­na­ce Očis­ta slo­ven­ské cho­re­o­gra­f­ky Zuza­ny Ďuri­co­vé Háj­ko­vé je nejen tím­to neví­da­ným pří­stu­pem neob­vyk­lým a veli­ce pouč­ným dílem. Zdá se, že Diva­dlo Štúdio tan­ca z Ban­ské Bys­tri­ci sla­ví­cí v příští sezó­ně již dva­cá­té výro­čí od své­ho zalo­že­ní je taneč­ní plat­for­ma, kde se ode­hrá­vá něco vel­mi živé­ho, aktu­ál­ní­ho, co má sílu promlouvat. 

Scé­no­gra­fii tvo­ří sedm ote­sa­ných kme­nů při­po­mí­na­jí­cí pod­pě­ry mola zapuš­tě­né do dna moře. Vyschlé dře­vo kon­tras­tu­je s živý­mi tan­čí­cí­mi těly. V prv­ním aktu jsou nepra­vi­del­ně roz­trou­še­né po scé­ně jako les, v dru­hém sto­jí v řadě ved­le sebe v zad­ním plá­nu jeviš­tě. Po stra­nách je po celou dobu roze­sta­vě­no šest stej­ných jed­no­du­chých „kou­pe­lo­vých zákou­tí“ sklá­da­jí­cích se ze sto­lič­ky, ple­cho­vé mísy a kon­vi­ce na vodu a utěr­ky. Boky scé­ny jsou oba „skry­ty“ za prů­hled­nou plen­tou a akce ode­hrá­va­jí­cí se zde půso­bí­cí díky žlu­té­mu svět­lu jako (ne)pohyblivé obra­zy, dopl­ňu­jí nao­pak divá­ko­vi vel­mi blíz­ké a živé dění na jeviš­ti. Celá insce­na­ce je ladě­ná do podiv­né­ho bez­ča­sí, jako by při­po­mí­na­la sym­bo­list­ní obraz. V pod­sta­tě reál­né posta­vy a před­mě­ty jsou spo­je­ny pro náš svět nepři­ro­ze­nou logi­kou způ­so­bu­jí­cí neklid.

V prv­ním děj­ství navo­zu­je tanec dopro­vá­ze­ný kla­vír­ní úpra­vou sklad­by Clau­de Debussy­ho Moře inten­ziv­ní atmo­sfé­ru vody a oce­á­nu — nespou­ta­né­ho, sla­né­ho, očis­ťu­jí­cí­ho, neu­stá­le omý­va­jí­cí­ho bře­hy pev­ni­ny, bře­hy lid­ské­ho těla. Tři muži a ženy ztě­les­ňu­jí chví­li vodu, chví­li „eve­ry­ma­na“, nebo emo­ce pro­vá­ze­jí­cí bolest­nou očis­tu. Cho­re­o­gra­f­ka a záro­veň autor­ka námě­tu Zuza­na Háj­ko­vá Ďuri­co­vá intu­i­tiv­ně vede divá­ka pomo­cí opa­ko­vá­ní obra­zů jako za ruku ze tmy. Taneč­ní­ci vyska­ku­jí a chy­ta­jí se dře­vě­ných trá­mů, aby je nepo­hl­ti­lo moře. Vzá­jem­ně se nosí, pomá­ha­jí si očis­tit se od bah­na a pro­cit­nout. Kla­sic­ké balet­ní prv­ky se pro­lí­na­jí s množ­stvím zve­da­ček, civil­ním během, cho­ze­ním a s výra­zo­vým tan­cem. Jde o veli­ce oso­bi­tý cho­re­o­gra­fic­ký jazyk. Potě­še­ním je i pře­kva­pu­jí­cí smy­sl pro humor, kte­rý ztvr­zu­je důle­ži­tost poe­tic­kých taneč­ních čás­tí. Na kon­ci prv­ní­ho děj­ství se taneč­ní­ci seřa­dí pro­ti divá­kům a kaž­dý z nich vyprá­ví, co mu pomoh­lo či pomá­há pro­jít vnitř­ní očis­tou, či v čem se pro něj akt očis­ty stal důle­ži­tý. Při­tom se všich­ni pře­hna­ně až nepři­ro­ze­ně usmí­va­jí, tak­že celý výstup půso­bí jako rekla­ma na čis­tí­cí pro­stře­dek, ten jedi­ný a správ­ný, což vná­ší do jinak veli­ce poe­tic­ké insce­na­ce komic­kou nepa­t­řič­nost. Cho­re­o­gra­f­ka se z dal­ší per­spek­ti­vy dotý­ká téma­tu schop­nos­ti člo­vě­ka udě­lat, mnoh­dy boles­ti­vý, krok vpřed (nejen) od trá­pe­ní, od kte­ré­ho je těž­ké se opros­tit a pro­střed­nic­tvím očiš­tě­ní zís­kat sílu s nad­hle­dem pokra­čo­vat dál.

I dru­hé děj­ství je dokla­dem dob­ré ryt­mi­za­ce celé­ho před­sta­ve­ní. Taneč­ní výstu­py se stří­da­jí s tichý­mi herec­ký­mi akce­mi za plen­tou po bocích jeviš­tě, kde se taneč­ní­ci postup­ně v tichos­ti umy­jí. Akt kou­pe­le, ať už vla­sů, nohou, uší, či intim­ních par­tií, dopro­vá­zí pou­ze orga­nic­ké zvu­ky těla v při­ro­ze­ném kon­tak­tu s vodou — tekou­cí voda z kon­vi­ce, nabí­rá­ní vody do dla­ní, šplou­chá­ní a vylé­vá­ní vody plné smy­té špí­ny. Debussy­ho hud­ba je pro­lo­že­na s hudeb­ní­mi kom­po­zi­ce­mi sou­čas­né­ho slo­ven­ské­ho skla­da­te­le Mate­je Háas­za, kte­ré stá­le více aso­ciu­jí neu­stá­lé napě­tí z oče­ká­vá­ní, že něco při­jde a něco se změ­ní, že boles­ti­vá očis­ta bude dovršena.

Taneč­ní­ci během celé­ho před­sta­ve­ní vel­mi čas­to upře­ně a pozor­ně hle­dí do pub­li­ka. Aktiv­ní kon­takt s divá­kem je důle­ži­tou sou­čás­tí cho­re­o­gra­fie. Jis­tý­mi rysy při­po­mí­ná insce­na­ce Gro­towské­ho a jeho „sva­té­ho her­ce“, někte­rý­mi postu­py i Tanzthe­a­ter Piny Bausch. Očis­ta — diva­dlo – rituál.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Barbora Liška

Je absolventkou brněnské divadelní vědy a germanistiky. Ve svém disertačním výzkumu se věnuje taneční dramaturgii, mimo to spolupracuje s Centrem experimentálního divadla na nově vznikajícím čtvrtletníku, reflektujícím tvorbu jeho tří scén. Přispívá do časopisu Kod, mloki a dalších médií. Věří, že je důležité číst tanec a pohyb i skrze zkušenost s vlastním tělem.