Praha oslaví mezinárodní den flamenka festivalem

foto: archiv festivalu

K mezi­ná­rod­ním osla­vám Día del Fla­men­co — Dne fla­men­ka se opět při­po­jí i Čes­ká repub­li­ka fes­ti­va­lem, kte­rý letos pro­běh­ne od 10. do 13. lis­to­pa­du na něko­li­ka mís­tech v Pra­ze. Pro­gram nabí­zí taneč­ní před­sta­ve­ní, kon­cer­ty, fil­mo­vé pro­jek­ce, bese­du či fla­men­ko­vý bazar. Mezi hlav­ní láka­dla boha­té­ho pro­gra­mu pat­ří před­sta­ve­ní špa­něl­ských mis­trů fla­men­ka Ade­ly a Rafa­e­la Cam­pallo, taneč­ní před­sta­ve­ní Vypra­věč­ka Jany Drdác­ké a Anež­ky Hes­so­vé, kte­ré pro­po­ju­je anda­lus­ké fla­men­ko s indic­kým tan­cem kathak. Fes­ti­val vyvr­cho­lí fla­men­ko­vou fies­tou, jež nabíd­ne kon­cert pol­sko-indic­ké sesta­vy Inda­lu­cía, exhi­bič­ní cho­re­o­gra­fie taneč­ních aka­de­mií a závě­reč­nou fla­men­co-lati­no dis­ko­té­kou v režii DJ Ekirne.

Zají­ma­vé spo­je­ní foto­gra­fie a fla­men­ka při­ne­se večer s maďar­skou foto­gra­f­kou Bea­trix Mexi Mol­nar a sou­bo­rem Trio Fla­men­co. Sou­čás­tí fes­ti­va­lu bude také pes­t­rý dopro­vod­ný pro­gram, zahr­nu­jí­cí díl­ny pro začá­teč­ní­ky i taneč­ní pro­fe­si­o­ná­ly se špa­něl­ský­mi lek­to­ry, fil­mo­vé pro­jek­ce, bese­dy pro ško­ly i širo­kou veřej­nost, fla­men­ko­vý bazar, kurz špa­něl­ské gastro­no­mie, oži­ve­ní špa­něl­ských restau­ra­cí hud­bou a tan­cem či den ote­vře­ných dve­ří fla­men­ko­vých aka­de­mií. Ofi­ci­ál­ně mezi­ná­rod­ní den fla­men­ka při­pa­dá na 16. lis­to­pad, den kdy bylo v roce 2010 fla­men­ko zapsá­no na seznam nehmot­né­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví UNESCO. Podrob­né infor­ma­ce a před­pro­dej vstu­pe­nek na www.denflamenka.cz.

Vypra­věč­ka je název taneč­ní­ho pro­jek­tu Jany Drdác­ké (fla­men­co) a Anež­ky Hes­so­vé (kathak). Při­blí­ží ve čtvr­tek 10. lis­to­pa­du od 19 hodin v La Fab­ri­ce dvě hudeb­ně-taneč­ní tra­di­ce, špa­něl­skou a indic­kou, skr­ze osob­ní pří­běhy inter­pre­tek. Fla­men­co a kathak měli v minu­los­ti spo­leč­né koře­ny i nosi­te­le: Cikán­ské hudeb­ní­ky a taneč­ní­ky, kte­ří prv­ky indic­ké­ho tan­ce po ces­tě Asií a Evro­pou vnes­li do anda­lus­ké­ho fla­men­ka. O živou hudeb­ní slož­ku se posta­ra­jí Tomáš Reindl (tab­la), Sta­ni­slav Koh­útek aka More­ni­to de Tri­a­na (fla­men­ko­vá kyta­ra), Vác­lav Gre­if (pal­mas — potles­ky) a Pavel Kri­žo­ven­ský (flét­na).

Špa­něl­ští taneč­ní mistři Ade­laRafa­el Cam­pallo se před­sta­ví se svý­mi Cam­pallerías v Diva­dle U Hasi­čů v sobo­tu 12. lis­to­pa­du. Cam­pallerías je uni­kát­ní před­sta­ve­ní, ve kte­rém prou­dí krev sou­ro­zen­ců Ade­ly a Rafa­e­la Cam­pallo. Je napl­ně­né umě­ním a poezií. Sou­ro­zen­ci jím vzdá­va­jí hold své­mu fla­men­ko­vé­mu rodu a sevill­ské čtvr­ti Cerro del Águ­il­la, kte­rá for­mo­va­la jejich prv­ní fla­men­ko­vé kro­ky. Díky záze­mí v rodi­ně s vel­kou fla­men­ko­vou tra­di­cí Ade­la popr­vé pro­fe­si­o­nál­ně tan­či­la již ve svých 9 letech. Stu­do­va­la u špič­ko­vých mis­trů fla­men­ka, včet­ně vlast­ní­ho bra­t­ra Rafa­e­la Cam­pal­la, se kte­rým mají něko­lik spo­leč­ných taneč­ních pro­jek­tů. Jako sólist­ka spo­lu­pra­cu­je s před­ní­mi fla­men­ko­vý­mi sou­bo­ry a věnu­je se i vlast­ním pro­jek­tům. V roce 2015 uved­la autor­ské před­sta­ve­ní Ade­la­da, v němž se zaskvěl její vytří­be­ný styl, lás­ka k fla­men­ku a živo­tu v té nej­čist­ší umě­lec­ké podobě. 

Kape­la Indi­a­lu­cía, kte­rá vystou­pí v rám­ci závě­reč­né fla­men­ko­vé fies­ty v nedě­li 13. září v praž­ském sále Retro Music Hall, je pro­jekt, kte­rý hudeb­ně i lid­sky pro­po­ju­je dva fas­ci­nu­jí­cí hudeb­ní žán­ry se spo­leč­ný­mi zákla­dy: tra­dič­ní indic­kou hud­bu a fla­men­ko. Impro­vi­za­ce a ryt­mus jsou ele­men­tár­ní­mi prv­ky, klí­čo­vý­mi pro hudeb­ní vývoj obou sty­lů. Roku 1999 zača­lo nahrá­vá­ní prv­ní­ho alba mezi Indií a Špa­něl­skem. Něko­lik let se při něm stří­da­la řada reno­mo­va­ných uměl­ců obou žánrů. Výsled­kem mno­ha­le­té prá­ce je album, kte­ré popr­vé pre­zen­tu­je spo­leč­né prv­ky a koře­ny obou hudeb­ních sty­lů a spo­ju­je je v uce­le­ný umě­lec­ký tvar. Dru­hé album s názvem Aca­t­ao vyšlo kon­cem roku 2014 a nese se ve stej­ném hudeb­ním duchu.

Fes­ti­val se koná pod zášti­tou vel­vy­slan­ce Špa­něl­ska J.E. p. Ped­ra Cal­vo-Sote­lo Ibáñe­zMartí­na
a rad­ní­ho pro kul­tu­ru hl. m. Pra­hy Jana Wolfa.

Více infor­ma­cí: Sil­vie Mar­ko­vá & Jit­ka Vol­ko­vá SMART Com­mu­ni­cati­on e‑mail: markova@s‑m-art.com, volkova@s‑m-art.com, tel.: 604 748 699, 602 608 505 tel.: +420 272 657 121