Natřikrát (No. 1) Hrajou si dva kamínky na štěrk

foto: Jan Chmeilik

Letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu Natři­krát byl zahá­jen, spí­še než insce­na­cí řek­la bych, cho­re­o­gra­fic­kým expe­ri­men­tem PURE Mila­na Kozán­ka a slo­ven­ské Taneč­né spo­loč­nos­ti Arty­ci. Nut­no dodat, že díky (nejen) tomu­to taneč­ní­mu fes­ti­va­lu se v Brně nabí­zí spek­trum pozo­ru­hod­ných taneč­ních pro­duk­cí. Sic po ome­ze­nou dobu pomá­ha­jí roz­ší­řit hra­ni­ce před­stav o tom, co taneč­ní a pohy­bo­vé diva­dlo může obná­šet. Díky za to.

Mezi kon­tro­verz­něj­ší díla s ambi­cí pod­ní­tit nový pohled na tanec a, dle mého, i na výstav­bu taneč­ní insce­na­ce se jis­tě řadí i zaha­ju­jí­cí před­sta­ve­ní PURE. Samot­ný název aso­ciu­je čis­to­tu, jed­no­du­chost, mož­ná bez­mez­nou pro­stor­nost. Jedi­ný­mi rekvi­zi­ta­mi jsou na čer­né obdél­ní­ko­vé plo­še posta­ve­ny dvě leh­ké čer­ve­né IKEA sto­lič­ky. Tvo­ří něco jako záze­mí pohy­bo­vé labo­ra­to­ře zasa­hu­jí­cí celý zby­tek nevy­vý­še­né­ho jeviš­tě Diva­dla na Orlí. Dvě­ma spor­tov­ně oble­če­ným taneč­ní­kům (Petr OchvatRadoslav Pio­var­či) slou­ži­ly jako civil­ní pro­stor, kde se vedou banál­ní roz­ho­vo­ry jako v šat­ně po taneč­ním tré­nin­ku. Cho­re­o­gra­fie byla vysta­vě­na na pra­vi­del­ném stří­dá­ní těch­to upo­ví­da­ných mezi­her s taneč­ní­mi výstu­py inter­pre­tů, což vytvá­ře­lo dojem pří­li­vu a odli­vu v na sebe nava­zu­jí­cích vlnách akce a kli­du. Z dia­lo­gů taneč­ní­ků slo­že­ných z banál­ních otá­zek a odpo­vě­dí byla cítit nejis­to­ta a půso­bi­ly znač­ně nepři­ro­ze­ně, tak­že nelze jed­no­znač­ně roz­hod­nout, zda šlo o impro­vi­za­ci, nebo nacvi­če­né vstu­py. I vzhle­dem k tomu, že taneč­ní­kům neby­lo dob­ře rozu­mět, vyzní­va­ly jejich dia­lo­gy samo­ú­čel­ně bez hlub­ší­ho význa­mu a spí­še než kon­trast k pohy­bo­vé slož­ce cho­re­o­gra­fie vytvá­ře­ly poně­kud trap­né momen­ty bez jas­né­ho cho­re­o­gra­fic­ké­ho zámě­ru. Roz­ho­vo­ry vyplý­va­ly do prázd­na, avšak za dosta­teč­ně výmluv­né se dají pova­žo­vat taneč­ní výstu­py performerů.

Hud­ba žánro­vě mezi chill wave nebo trip hop byla moto­rem pohy­bo­vých vel­mi dob­ře tech­nic­ky zvlád­nu­tých „expe­ri­men­tů“, neboť dodá­va­la záměr­ně neob­ra­zi­vým pohy­bo­vým vari­a­cím tvůr­čí pro­stor a tem­po, aniž by ruši­la vyza­řu­jí­cí ener­gii, kte­rou chá­pu jako meri­tum celé­ho před­sta­ve­ní. Dva muži s odliš­ný­mi taneč­ní­mi sty­ly a oči­vid­nou těles­nou hie­rar­chií navo­zu­jí dojem neotře­lé­ho part­ner­ství zalo­že­né­ho niko­liv na souzně­ní, ale nao­pak tvo­ří dva pro­ti­pó­ly. Jen a pou­ze pohyb urču­je v jejich vzta­hu napě­tí a smy­sl, v žád­ném pří­pa­dě dia­lo­gy v civil­ních mezi­hrách. Jde však o souzně­ní neob­vyk­lé­ho cha­rak­te­ru, neboť je cho­re­o­gra­fie zalo­že­na jedi­ně na muž­ském ele­men­tu vytvá­ře­jí­cím atmo­sfé­ru chla­du a tvr­dos­ti. Cha­rak­ter tan­ce je slo­žen z růz­ných prv­ků flo­orwork, (snad) street dan­ce a vůbec ori­gi­nál­ní prá­ce s celým tělem. Muži se pohy­bu­jí kaž­dý zvlášť, ply­nu­le se v tan­ci sla­ďu­jí, náh­le syn­chro­ni­za­ci opouš­tí, ale v nej­bliž­ší moment se do ní zase navra­cí a splý­va­jí. Čas­té repe­ti­ce jed­not­li­vých pohy­bů se dají vní­mat jako hra s jed­not­li­vou pohy­bo­vou vari­a­cí či taneč­ním prv­kem. Taneč­ník jej mode­lu­je, zatím­co se v pohy­bu kumu­lu­je množ­ství ener­gie, kte­rá str­hu­je na jed­no­ho či dru­hé­ho akté­ra pozor­nost. Dále kon­trast v napě­tí těla mezi silo­vě nároč­ný­mi kre­a­ce­mi a (ne)úplným uvol­ně­ním při krát­kém uzem­ně­ní těla v lehu na pod­la­ze jsou jed­ním ze způ­sobů zkou­má­ní těla v pohybu.

Navzdo­ry neob­ra­zi­vos­ti se pře­ci jeden malý obraz v cho­re­o­gra­fii obje­vil. Hla­va drob­něj­ší­ho taneč­ní­ka se ocit­la na bři­še pod upnu­tým trič­kem taneč­ní­ka dru­hé­ho a něko­lik chvil se spo­leč­ně pohy­bo­va­ly po pro­sto­ru, jak ver­ti­kál­ně, tak i hori­zon­tál­ně, dopře­du i doza­du. Nemá smy­sl ten­to obraz inter­pre­to­vat jako sym­bol. Upo­zor­ňu­ji na něj, neboť náh­le tak intim­ní kon­takt při­ná­ší v kon­tras­tu s cel­ko­vou výstav­bou cho­re­o­gra­fie novou pře­kva­pi­vou rovi­nu vní­má­ní pohy­bu a za dru­hé při­spí­vá napětí.

Cho­re­o­gra­fie PURE uka­zu­je ces­tu k tomu, jak ucho­pit abs­trak­ci taneč­ní­ho pohy­bu, kte­rý je krás­ný a ohro­mu­jí­cí, ale neslou­ží niče­mu jiné­mu než sobě ‑pohy­bu, kte­rý však není ve své samo­li­bos­ti ani zby­teč­ný, ani němý.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Barbora Liška

Je absolventkou brněnské divadelní vědy a germanistiky. Ve svém disertačním výzkumu se věnuje taneční dramaturgii, mimo to spolupracuje s Centrem experimentálního divadla na nově vznikajícím čtvrtletníku, reflektujícím tvorbu jeho tří scén. Přispívá do časopisu Kod, mloki a dalších médií. Věří, že je důležité číst tanec a pohyb i skrze zkušenost s vlastním tělem.