Seminář s Úřadem práce ČR

Co nabí­zí Úřad prá­ce taneč­ní­kům a jak efek­tiv­ně vyu­žít jeho služby?

Nadač­ní fond pro taneč­ní kari­é­ru srdeč­ně zve na Semi­nář s Úřa­dem prá­ce ČR aneb Co nabí­zí Úřad prá­ce taneč­ní­kům a jak efek­tiv­ně vyu­žít jeho služ­by, kte­rý pro­běh­ne 20. 10. 2016 od 15 – 17:00 v budo­vě Unie zaměst­na­va­tel­ských sva­zů ČR (Na Pan­krá­ci 1618/ 30, 140 00 Pra­ha 4, pří­ze­mí vpravo).

Workshop zahá­jí pre­zen­ta­ce toho, co vše může taneč­ní­kům (nejen) v oblas­ti pro­fes­ní změ­ny ÚP nabíd­nout, včet­ně finanč­ní pod­po­ry rekva­li­fi­ka­ce. Násled­ně budou moci účast­ní­ci kon­zul­to­vat vlast­ní dota­zy nebo situ­a­ce z pra­xe. Worksho­pem pro­ve­de Gab­rie­la Vlč­ko­vá, meto­dik z oddě­le­ní zpro­střed­ko­vá­ní a pora­den­ství Gene­rál­ní­ho ředi­tel­ství Úřá­du prá­ce ČR.

Obsah semi­ná­ře:

V jakých pří­pa­dech (při řeše­ní jakých život­ních situ­a­cí) jít na ÚP a jak se při­pra­vit na prv­ní kontakt.

Jaké jsou mož­nos­ti regis­tra­ce na ÚP a co to zna­me­ná z hle­dis­ka posky­to­va­ných slu­žeb (co je tře­ba pro regis­tra­ci spl­nit, dolo­žit apod.) a co je mož­né očekávat.

Jaké jsou mož­nos­ti v oblas­ti finanč­ní pod­po­ry rekva­li­fi­ka­ce — na co se při­pra­vit, co je tře­ba spl­nit, aby bylo mož­né pří­spě­vek na rekva­li­fi­ka­ci využít.

Jak může ÚP pomo­ci v pří­pa­dě neza­měst­na­nos­ti, respek­ti­ve při změ­ně pro­fe­se po ukon­če­ní aktiv­ní taneč­ní kariéry.

Na semi­nář se regis­truj­te ZDE
Semi­nář je zdar­ma
Kon­takt pro dal­ší infor­ma­ce: jana.bohutinska@tanecnikariera.cz
Více infor­ma­cí o Úřa­du prá­ce ČR

Bude­me se těšit
Tým NFTK