Maťovo hledání a nalézání

foto: archiv ProFitArt

Jaké je dnes mís­to muže ve spo­leč­nos­ti? Jak se z chlap­ce stá­vá muž v dneš­ní post­mo­der­ní spo­leč­nos­ti? Tyto otáz­ky si kla­de Mar­tin Tala­ga ve své insce­na­ci BOI, kte­rá je fúzí sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a slo­ven­ské­ho folklóru.

Stu­dent cho­re­o­gra­fie na HAMU Mar­tin Tala­ga ušel se svou cho­re­o­gra­fií BOI poměr­ně dlou­hou ces­tu. Prv­ní ver­zi před­sta­vil jako work in pro­gress už v létě 2014 na Lodi Tajem­ství v rám­ci fes­ti­va­lu Diva­del­ní Odys­sea. Teh­dy se jed­na­lo prak­tic­ky o sólo, kte­ré dopro­vá­ze­la Katarí­na Kali­vo­do­vá pou­ze svým zpě­vem. Finál­ní ver­ze, kte­rá měla pre­mi­é­ru 27. 4. 2016 v NODu má s tou původ­ní spo­leč­né asi jenom dudy, kte­ré se obje­vu­jí v obou. I jejich role se ale pro­mě­ni­la. Mar­tin zůstá­vá ústřed­ní posta­vou, do dění ale vel­mi výraz­ně zasa­hu­je nejen Katarí­na Kali­vo­do­vá, ale i hereč­ka a zpě­vač­ka Céci­le da Cos­ta z Fran­cie, kte­rá v Čechách trva­le půso­bí. Z původ­ní črty se sta­la celo­ve­čer­ní insce­na­ce, jejíž výsled­ný tvar ovliv­nil i „zásah zven­čí” — jako reži­sér do pro­jek­tu vstou­pil Matej Matej­ka.

Sou­dě dle ano­ta­ce si cho­re­o­graf dává neleh­ký a prav­dě­po­dob­ně i neře­ši­tel­ný úkol: vyzkou­mat, co zna­me­ná být pra­vým mužem, jaký by dnes tako­vý pra­vý muž měl být. Ženy jsou z růz­ných žen­ských maga­zí­nů zvyk­lé na dik­tá­ty toho, jaká má být správ­ná žena. Muže ale mód­ní vlny met­ro­se­xu­á­lů, lum­ber­se­xu­á­lů a dal­ších evi­dent­ně matou. Jak jinak si vysvět­lit, že se z toho­to námě­tu sta­ne téma pro celo­ve­čer­ní kus. Maťo Tala­ga už s podob­ným moti­vem pra­co­val spo­leč­ně s Mar­kem Zelin­kou v insce­na­ci SYNo­vial. Tam se ale jed­na­lo spíš o hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty, navíc s vel­kou iro­nií. Tvůr­ci BOI si poklá­da­jí otáz­ku o roli muže ve spo­leč­nos­ti obec­ně­ji, více filo­zo­fic­ky. Ve výsled­ku se ale jed­ná spíš o indi­vi­du­ál­ní pro­ces dospí­vá­ní chlap­ce v muže, což konec­kon­ců tak mla­dé­mu cho­re­o­gra­fo­vi slu­ší (a pří­slu­ší) víc.

Pro­stor pro taneč­ní­ka vyme­zu­je bílý kruh, kte­rý je jeho úto­čiš­těm, jeho dět­ským poko­jíč­kem. Katarí­na a Céci­le se po vět­ši­nu času nachá­ze­jí vně toho­to pro­sto­ru. Přes­to do něj pře­de­vším Katarí­na Kali­vo­do­vá jako mat­ka význam­ně zasa­hu­je. Se svým dospí­va­jí­cím synem má v pod­sta­tě typic­ký vztah — sna­ží se ho ode­hnat od nečin­nos­ti u tele­vi­ze, což se mu daří úspěš­ně igno­ro­vat, otra­vu­je ho s dou­čo­vá­ním mate­ma­tic­kých úloh. Per­for­mer od ní čás­teč­ně utí­ká, záro­veň se mu ale neda­ří pus­tit se její suk­ně. Přes­to­že má být taneč­ník na scé­ně sám za sebe — „mat­ka” ho oslo­vu­je jeho pra­vým jmé­nem, Mar­tin Tala­ga není úpl­ně věro­hod­ný ve scé­nách, kdy řádí na dis­ko­té­ce nebo s kapu­cí přes hla­vu sprej­u­je po zdech. BOI tak stá­le balan­cu­je na hra­ni­ci osob­ní výpo­vě­di a jis­té schematičnosti.

V čem je Maťo jako cho­re­o­graf ori­gi­nál­ní a neza­mě­ni­tel­ný je jeho pro­po­jo­vá­ní sou­čas­né taneč­ní tech­ni­ky se slo­ven­ským folk­ló­rem. Lido­vé tan­ce ve své ryzí podo­bě se v insce­na­ci obje­vu­jí pře­de­vším v due­tech s Céci­le da Cos­ta, kdy odka­zu­jí k „tra­dič­ní slo­ven­ské” svat­bě a dal­ším ritu­á­lům a tra­di­cím. Cho­re­o­graf ale doká­že tyto dva svě­ty spo­jit v jeden fun­gu­jí­cí celek. „Napě­tí mezi lido­vým a sou­čas­ným”, o kte­rém v ano­ta­ci hovo­ří, v Tala­go­vě poje­tí mizí. V sek­ven­cích posta­ve­ných na sou­čas­né tech­ni­ce pro­bleská­va­jí prv­ky typic­ké pro lido­vé tan­ce, v jiném pří­pa­dě tyto prv­ky opa­ko­vá­ním a roz­ví­je­ním modi­fi­ku­je do sou­čas­né podo­by. Stej­ně tak dudy nejsou jen lido­vým hudeb­ním nástro­jem, per­for­mer z nich vylu­zu­je i nej­růz­něj­ší pazvu­ky nebo je roze­bí­rá na nejmen­ší sou­část­ky, aby je zase slo­žil dohro­ma­dy. Stej­ně tak roz­klá­dá svůj vztah k folk­ló­ru a tra­di­cím obec­ně („Ženit se roz­hod­ně nebu­du, nepo­tře­bu­ju na vztah papír”) a vzá­pě­tí se k němu vra­cí (při sva­teb­ní scé­ně už prak­tic­ky chy­bí jenom kroj).

Mar­tin Tala­ga je kaž­do­pád­ně osob­nost, kte­rá ori­gi­na­li­tou a oso­bi­tým pohy­bo­vým slov­ní­kem vyční­vá mezi stu­den­ty či čer­s­tvý­mi absol­ven­ty umě­lec­kých škol. Jeho téma­ta jsou mož­ná pořád tro­chu „mla­dá”, nicmé­ně dob­ře zpra­co­va­ná a vlast­ně odpo­ví­da­jí­cí jeho věku. Lep­ší, než neod­had­nout svo­je síly a roz­bít si na něčem vět­ším nos. Mys­lím ale, že až jed­nou to „něco vět­ší­ho” při­jde, bude to velké.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Eva Orcígrová

Vystudovala divadelní vědu na FF UK, absolvovala několik seminářů taneční kritiky v Praze i v zahraničí. Věnuje se public relations a copywritingu, pracuje pro CIRQUEON a festival francouzského divadla Sněz tu žábu, spolupracuje se vzdělávací platformou culturematters. Deset let se věnovala současnému tanci na ZUŠ, je instruktorkou zumby a lektorkou pohybových kurzů pro děti v organizaci Pohyb dětem.