Program 28. festivalu TANEC PRAHA vstupuje do velkého finále

The Black Piece (foto: Maarten Vanden Abeele)

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2016 vrcho­lí. Vévo­dí mu fla­men­co­vý fre­esty­lo­vý génius Isra­el Gal­ván, kte­rý vůbec popr­vé zaví­tá do Čes­ké republiky.

„Str­hu­jí­cí vystou­pe­ní Isra­e­la Gal­vá­na se vymy­ká vše­mu, co jsme kdy na TANCI PRAHA uved­li. S doko­na­lým zaži­tím fla­men­ca posou­vá svůj pro­jev do zce­la sou­do­bých výra­zo­vých dimen­zí v sou­hře s vyni­ka­jí­cí­mi hudeb­ní­ky,“ uved­la Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka fes­ti­va­lu TANEC PRAHA.

Jeho dvě­ma veče­rům v Hudeb­ním diva­dle Kar­lín před­chá­zí atrak­tiv­ní pro­gram v PONCI i veřej­ném prostoru.

V pon­dě­lí 13. a v úte­rý 14. červ­na čeka­jí divá­ky v PONCI tři krat­ší díla špa­něl­ských uměl­ců pojme­no­va­ná Dan­ce NEWs II. Tvůr­čí dvo­ji­ce Guy NaderMaria Cam­pos se v TIME TAKES THE TIME TIME TAKES pokou­ší zmoc­nit času a obje­vu­je ho v ryt­mic­kých smyč­kách, repe­ti­cích, kyva­dlo­vém pohy­bu. Postup­ně vygra­du­je až v uza­vře­ný neko­neč­ný kruh, ve ztě­les­ně­né per­pe­tu­um mobi­le. Car­men Fume­roMiguel Ballab­ri­ga uvá­dí ori­gi­nál­ní dia­log dvou zce­la odliš­ných sty­lů i osob­nos­tí, on po léta b‑boy a ona pre­ciz­ní v tech­ni­kách sou­čas­né­ho tan­ce, to vše pod názvem …Eran Casi Las Dos. David Guer­ra / Kubuk Dan­za vytvo­řil duet Out­li­ne původ­ně pro dva muže. V podá­ní muže a ženy dostá­vá dal­ší dimen­zi, jak­ko­li je věr­ný téma­tu: doká­že­me být jeden dru­hé­mu sku­teč­nou oporou?

Duet Out­li­ne si pak vychut­na­jí divá­ci také v Jih­la­vě, Plzni a ješ­tě jed­nou v Pra­ze, ten­to­krát pod širým nebem na Kulaťá­ku v sobo­tu 18. červ­na od 18 hodin.

Čtvr­tek 16. a pátek 17. červ­na bude pat­řit exce­lent­ní vlám­ské cho­re­o­gra­f­ce Ann Van den Bro­ek (NL/BE), kte­rá spo­lu se svým sou­bo­rem WArd/waRD před­sta­ví pres­tiž­ní­mi cena­mi ověn­če­nou stu­dii tem­né­ho okra­je barev­né­ho spek­tra The Black Pie­ce. „Ann Van den Bro­ek je na nizo­zem­ské scé­ně zná­ma svou ori­gi­na­li­tou, jas­ným a pří­stup­ným taneč­ním jazy­kem, i pro­to její dílo The Black Pie­ce zís­ka­lo hlav­ní oce­ně­ní holand­ské taneč­ní scé­ny Zwa­an (Swan),“ dodá­vá Mar­ké­ta Perroud, spo­lu­ře­di­tel­ka festivalu.

Netan­čí­me ale pou­ze v diva­del­ních sálech. V nedě­li 19. červ­na se stře­cha objek­tu Par­king CENTRUM ved­le Stát­ní ope­ry ve Wil­so­no­vě uli­ci pro­mě­ní v jed­no vel­ké jeviš­tě, kde Dan Canham (UK) před­sta­ví svůj hudeb­ně – taneč­ní pro­jekt, kte­rým ote­ví­ral fes­ti­val Dan­ce Umbrel­la v Lon­dýně, Of Riders & Run­ning Hor­ses. Fes­ti­va­lo­vé divá­ky už nadchl sólem 30 Cecil Street a nyní se s celým sou­bo­rem Still Hou­se vydá na tur­né do Plz­ně, Ost­ra­vy a Prahy.

Vše, co jste chtě­li vědět o tajem­ství post­mo­der­ní cho­re­o­gra­fie, objas­ní 20. červ­na v PONCI Jone San Mar­tin (DE), dlou­ho­le­tá spo­lu­pra­cov­ni­ce cho­re­o­gra­fic­ké legen­dy Wil­li­a­ma For­sy­tha (USA), kte­rá divá­ky svou atrak­tiv­ní před­náš­kou pozve k návštěvě tvůr­čí­ho sou­kro­mí jed­né z nej­vět­ších cho­re­o­gra­fic­kých osob­nos­tí sou­čas­nos­ti. V dru­hé čás­ti uvi­dí­me její autor­ské sólo a taneč­ní kon­ver­za­ci s cha­risma­tic­kým ame­ric­kým taneč­ní­kem Joshem John­so­nem (ES).

Tan­čí­me všu­de a při­bli­žu­je­me tanec co nej­šir­ší veřej­nos­ti. Kaž­dou stře­du tak může­te navští­vit Tan­čír­ny pod širým nebem, kte­ré pořá­dá Tanec Pra­ha ve spo­lu­prá­ci s Piá­ny na uli­ci. Ve stře­du 15. červ­na si může­te na Kulaťá­ku (v novém veřej­ném pro­sto­ru Šes­ťák) zatan­čit tan­go a 22. červ­na na Piaz­zettě Národ­ní­ho diva­dla pro­nik­ne­te do tajů fla­men­ca pod vede­ním Jany Drdác­ké a s živým dopro­vo­dem kyta­ris­ty More­ni­ta de Triany!

V nedě­li 19. červ­na může­te při­jít k Leten­ské­mu zámeč­ku na site – spe­ci­fic pro­jekt Eté­rea kosta­ric­ké­ho sou­bo­ru Los INna­to a násled­ný pohy­bo­vý workshop pro širo­kou veřej­nost, kte­rý pove­dou samot­ní tanečníci.

Na závěr pěti­tý­den­ní­ho taneč­ní­ho mara­to­nu nás čeká nej­vět­ší hvězda letoš­ní­ho fes­ti­va­lu, král sou­čas­né­ho fla­men­ca, feno­me­nál­ní špa­něl­ský taneč­ník Isra­el Gal­ván. Ten 22. a 23. červ­na před­sta­ví na jeviš­ti Hudeb­ní­ho diva­dla Kar­lín své dílo „La Cur­va“ (Křiv­ka). Za dopro­vo­du jaz­zo­vé­ho kla­ví­ru Syl­vie Cour­vo­i­sier, zpě­vač­ky Inés Bacán a s ryt­mic­kým dopro­vo­dem José Jimé­ne­ze roz­tan­čí jedi­neč­né sólo.

TANEC PRAHA pokra­ču­je také v regionech!

TANEC PRAHA se letos koná v 17 měs­tech a obcích v celé Čes­ké repub­li­ce. V kap­li sv. Anny v zápa­do­čes­kých Nečti­nech se usku­teč­ní před­sta­ve­ní Let Me Die In My Foot­ste­ps tvůr­čích týmů ME-SA (CZ) a BOD.Y (SK) v cho­re­o­gra­fii Rena­na Mar­tin­se de Oli­ve­i­ry (BR/BE). Na toto před­sta­ve­ní se také mohou těšit divá­ci v Ost­ra­vě. Prá­vě zde se také před­sta­ví před Cooltou­rem Dan Canham (UK) s Of Riders & Run­ning Hor­ses. Olo­mouč­tí divá­ci zhléd­nou v Diva­dle hud­by Tran­zmu­ta­ci Andrey Milt­ne­ro­vé (CZ/UK) a Jana Komár­ka (CZ) a v Diva­dle na cuc­ky před­sta­ve­ní Pet­ry Tej­no­ro­vé (CZ) Uho­ze­né kvě­ti­nou. Na stej­né před­sta­ve­ní se mohou těšit divá­ci v Par­du­bi­cích. Milov­ní­ci tan­ce v Pís­ku si při­jdou na své se sou­bo­rem Los INna­to (CR) a jejich před­sta­ve­ní Eté­rea, po kte­rém bude násle­do­vat pohy­bo­vý workshop.

V Plzni se ode­hrá­vá zásad­ní část fes­ti­va­lu TANEC PRAHA. Divá­ci si mohou vychut­nat v pro­sto­ru DEPO2015 sérii před­sta­ve­ní: Side Effects sou­bo­ru Anton Lach­ky Com­pa­ny (BE), na nádvo­ří pak Dana Canha­ma (UK), násle­du­je Bar­to­van­co­vo poje­tí Svě­ce­ní jara v podá­ní stu­den­tů Dun­can Cen­t­ra a nako­nec Mir­ka Eli­ášo­vá (CZ) s dílem pro rodi­ny s dět­mi MOMO. Pro­stor Moving Stati­on bude v kom­po­no­va­ném veče­ru hos­tit dvo­ji­ci cho­re­o­gra­fů – Micha­la Záho­ru (CZ) z NANOHACH a jeho sólo DEVOIDDavi­da Guer­ru (ES) se sou­bo­rem Kubuk Dan­za s due­tem Out­li­ne. V samot­ném cen­t­ru měs­ta budou tan­čit Los INna­to (CR) před­sta­ve­ní Eté­rea, nej­pr­ve v Kopec­ké­ho sadech a násled­ně na Náplav­ce, kde bude po před­sta­ve­ní pro­bí­hat i workshop s tanečníky.

Více infor­ma­cí najde­te na www.tanecpraha.cz
Vstu­pen­ky na všech­na před­sta­ve­ní v Pra­ze zakou­pí­te v poklad­ně diva­dla PONEC, na www.tanecpraha.cz a www.goout.cz

Vstu­pen­ky na před­sta­ve­ní v regi­o­nech může­te zakou­pit na www.tanecpraha.cz, www.goout.cz a v mís­tech konání.

TANEC PRAHA 2016 – HLAVNÍ PROGRAM V PRAZE

13. + 14. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | Dan­ce NEWs II
GN | MC Guy Nader | Maria Cam­pos (ES): TIME TAKES THE TIME TIME TAKES
Car­men Fume­ro & Miquel Ballab­ri­ga (ES): …Eran Casi Las Dos
Kubuk Dan­za / David Guer­ra (ES): Outline

16. + 17. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec
Ann Van den Bro­ek / WArd / waRD (NL/BE): The Black Piece

20. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec
Jone San Mar­tin / Josh John­son / Wil­li­am For­sy­the (DE/ES): Legí­ti­mo / Rezo

22. + 23. 6. | 20:00 | Hudeb­ní diva­dlo Kar­lín | UDÁLOST SEZONY
Isra­el Gal­ván (ES): La Curva

TANEC PRAHA 2016 – DOPROVODNÝ PROGRAM V PRAZE

15. 6. | 18:00 | Vítěz­né náměstí/Šesťák | VEN.ku TANCI
Tan­čír­na | Tan­go na Kulaťáku

18.6. | 18:00 | Vítěz­né náměstí/Šesťák | VEN.ku TANCI
Kubuk Dan­za / David Guer­ra (ES): Outline

19. 6. | 18:00 | U Leten­ské­ho zámeč­ku | VEN.ku TANCI
Los INna­to (CS): Etérea

19. 6. | 18:45 | U Leten­ské­ho zámeč­ku | VEN.ku TANCI
Los INna­to (CS) – workshop pro širo­kou veřejnost

19. 6. | 20:30 | stře­cha Par­king Cen­t­rum | VEN.ku TANCI
Still Hou­se / Dan Canham (UK): Of Riders & Run­ning Horses

21. 6. | 10:30 | PONEC – diva­dlo pro tanec | TANEC PRAHA STUDENTŮM | Workshop a dis­ku­ze
Jone San Mar­tin / Josh John­son (DE/ES/USA): For­sy­the’s impro­vi­sati­on technologies

21. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | Fil­mo­vá pro­jek­ce
Inter­mez­za FTF / ISRAEL GALVÁN L’accent andalou

22. 6. | 16:30 | Piaz­zetta ND | VEN.ku TANCI
Tan­čír­na | Fla­men­co na Piazzettě

TANEC PRAHA 2016 V REGIONECH
NEČTINY
15. 6. | 20:30 | kap­le sv. Anny
ME-SA (CZ), BOD.Y (SK) / Renan Mar­tins de Oli­ve­i­ra (BR/BE): Let Me Die In My Footsteps

OLOMOUC
17. 6. | 20:00 | Diva­dlo hud­by
Andrea Milt­ne­ro­vá & Jan Komá­rek (UK/CZ): Tranzmutace

20. 6. | 20:00 | Diva­dlo na cuc­ky
Pet­ra Tej­no­ro­vá a kol. (CZ): Uho­ze­né květinou

OSTRAVA
16. 6. | 19:30 | Zahrád­ka před Cooltou­rem
Still Hou­se / Dan Canham (UK): Of Riders & Run­ning Horses

17. 6. | 19:00 | Cooltour
ME-SA (CZ), BOD.Y (SK) / Renan Mar­tins de Oli­ve­i­ra (BR/BE): Let Me Die In My Footsteps

PARDUBICE
14. 6. | 20:00 | Diva­dlo 29
Pet­ra Tej­no­ro­vá a kol. (CZ): Uho­ze­né květinou

PÍSEK
17. 6. | 16:00 | Füg­ne­ro­vo náměs­tí
Los INna­to (CR): Etérea

17. 6. | 18:00 | Sla­dov­na
Los INna­to (CR) – pohy­bo­vý workshop

PLZEŇ | TANEC PRAHA 2016 V PLZNI
12. 6. | 20:00 | DEPO2015 | Klem­pír­na
Anton Lach­ky Com­pa­ny (BE): Side Effects

14. 6. | 20:00 | nádvo­ří DEPO2015 / ve spo­lu­prá­ci s Do prá­ce na kole
Still Hou­se / Dan Canham (UK): Of Riders & Run­ning Horses

15. 6. | 20:00 | DEPO2015 / Klem­pír­na
Kon­zer­va­toř Dun­can cen­t­re & Jiří Bar­to­va­nec (CZ): Svě­ce­ní jara

17. 6. | 10:00 (pro ško­ly) + 16:00 (pro veřej­nost) | DEPO2015 / Klem­pír­na
Mir­ka Eli­ášo­vá (CZ): MOMO

17. 6. | 20:00 | Moving Stati­on | DANCE NEWs
NANOHACH & Michal Záho­ra (CZ): DEVOID
Kubuk Dan­za / David Guer­ra (ES): Outline

18. 6. | 11:00 | Kopec­ké­ho sady + | 17:00 | Náplav­ka
Los INna­to (CR): Etérea

18. 6. | 18:00 | Náplav­ka
Los INna­to (CR) — pohy­bo­vý workshop pro širo­kou veřejnost

Part­ne­ři:

Fes­ti­val pořá­dá Tanec Pra­ha z.ú. pod zášti­tou minis­t­ra kul­tu­ry ČR pana Danie­la Her­ma­na a J. E. vel­vy­slan­ce Špa­něl­ska v Čes­ké repub­li­ce pana Ped­ra Calvo-Sotela.

Hl. měs­to Pra­ha pod­po­ři­lo fes­ti­val část­kou 3.000.000 Kč. Fes­ti­val je dále rea­li­zo­ván za finanč­ní pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR a řady dalších.

Za více­le­té pod­po­ry:
Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha, sta­tu­tár­ní měs­to Plzeň, sta­tu­tár­ní měs­to Brno

Za pod­po­ry v regi­o­nech:
Sta­tu­tár­ní měs­to Ost­ra­va, měs­ta Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Tábor, Hra­dec Krá­lo­vé, Jih­la­va, Olo­mouc, Par­du­bi­ce, Písek, obec Nečti­ny, Plzeň­ský kraj, Olo­mouc­ký kraj

Hlav­ní medi­ál­ní part­ne­ři:
Čes­ká tele­vi­ze, Čes­ký rozhlas

Spo­lupo­řa­da­te­lé v Pra­ze:
PONEC – diva­dlo pro tanec, Hudeb­ní diva­dlo Kar­lín, Jatka78

Za pod­po­ry:
Měst­ská část Pra­ha 3, Acci­on cul­tu­ral Espa­no­la, Kre­a­tiv­ní Evro­pa / Aerowa­ves, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ské­ho krá­lov­ství v Pra­ze, Vlám­ské zastou­pe­ní v ČR, Goethe Insti­tut v Pra­ze, Vel­vy­sla­nec­tví Špa­něl­ska v Pra­ze, Insti­tut Cervan­tes v Pra­ze, Fran­couz­ský insti­tut v Pra­ze, Wallo­nie-Bru­xelles Inter­nati­o­nal, Onassis Cul­tu­ral Cen­t­re, JOJO, JC Decaux, Art Coun­cil Korea

Medi­ál­ní part­ne­ři:
Radio 1, Taneč­ní zóna, Taneč­ní aktuality.cz, Informuji.cz, Arti­kl, Scéna.cz, i‑divadlo.cz

Part­ne­ři:
Hispán­sko-čes­ká obchod­ní komo­ra, Bri­tish Coun­cil v Pra­ze, Brit­ská obchod­ní komo­ra, Ital­ský kul­tur­ní insti­tut, Vel­vy­sla­nec­tví Švý­car­ské kon­fe­de­ra­ce v Pra­ze, Valon­ské zastou­pe­ní v Pra­ze, Go Out, Aero­films, WD LUX, Fes­ti­val taneč­ních fil­mů, Piá­na na uli­ci, Pra­gue Inter­nati­o­nal, Mate­ří­douš­ka, Slu­níč­ko, Zeb­ra, Elpi­da, New­ton Media a další

Spo­lupo­řa­da­te­lé v regi­o­nech:
Kre­dan­ce z.s., Gale­rie sou­čas­né­ho umě­ní a archi­tek­tu­ry / Dům umě­ní Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Diva­dlo Oska­ra Nedba­la Tábor, CESTA žije, Švest­ko­vý dvůr, Art Pro­me­theus, DIOD – diva­dlo ote­vře­ných dve­ří, HaDi­va­dlo, Národ­ní diva­dlo Brno, Diva­del­ní svět Brno, Diva­dlo na cuc­ky, DW7, Cooltour, Diva­dlo 29, Ter­ra Mado­da, Klub přá­tel umě­ní v Choc­ni, Sko­ro­fes­ti­val, Hra­dec­ká kul­tur­ní a vzdě­lá­va­cí spo­leč­nost s.r.o., Ent­rée k tan­ci, Kino Var­ša­va, DEPO2015, Moving Stati­on, Náplav­ka k svě­tu., Do prá­ce na kole, Baro­ko v Čechách, Národ­ní památ­ko­vý ústav, kláš­ter Kladru­by, SIRKUS – Sušic­ké kul­tur­ní centrum