Kým čím nikým

archiv Divadla Josefa Kajetána Tyla Plzeň

Měš­ťa­né, tři muži a tři ženy, v kon­fe­renč­ních oble­cích a kos­tým­cích postup­ně vychá­zí z pub­li­ka na jeviš­tě. V úvod­ní scé­ně se vzá­jem­ně igno­ru­jí opat­ře­ni table­ty, smart­pho­ny a slu­chát­ky. Důle­ži­tě se nosí tam a zpát­ky po úzkém jeviš­ti ohra­ni­če­ném dvě­ma kří­d­ly hle­diš­tě jako po uli­ci, jako nažra­né kry­sy. Poně­kud při­po­mí­na­jí sou­čas­nou kaž­do­den­ní rea­li­tu. Pro­blé­mem obča­nů měs­ta jsou prá­vě kry­sy, ale odkud se tu vzaly.

Nová diva­del­ní sezó­na byla na Malé „expe­ri­men­tál­ní“ scé­ně Diva­dla J. K. Tyla v Plzni zahá­je­na pre­mi­é­rou insce­na­ce Kry­sař. Nazkou­še­la ji taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ka Hana Lit­te­ro­vá spo­leč­ně se scé­no­gra­f­kou Domi­ni­kou Lip­per­to­vou a dra­ma­tur­gem Jaku­bem Liš­kou, kte­rý také při­pra­vil nové lib­re­to. Taneč­ní insce­na­ce spo­ju­je balet, lépe mož­ná říci moder­ní tanec s balet­ní­mi prv­ky, a čino­hru v jedi­né posta­vě cizince-krysaře.

Děj cho­re­o­gra­fie vychá­zí z tra­dič­ních pověs­tí o Kry­sa­ři, kte­rý při­šel do zamo­ře­né­ho měs­ta Ham­meln, aby je zba­vil krys. Potká­vá zde lás­ku, ale záro­veň nevděk a zlo­bu lako­mých měš­ťa­nů, tak­že je nucen zahu­bit oby­va­te­le měs­ta stej­ně jako kry­sy. Kla­sic­ká sym­bo­list­ní nove­la V. Dyka se v insce­na­ci odrá­ží pře­de­vším v pro­mluvách Kry­sa­ře (Aleš Sla­ni­na), jeli­kož jejich zně­ní je věr­né někte­rým čás­tem Dyko­va tex­tu. Zatím­co všich­ni oby­va­te­lé měs­ta pou­ze tan­čí, v Kry­sa­řo­vých repli­kách se snou­bí slo­va nejen Dyko­va Kry­sa­ře, ale i Agnes, rad­ních a dokon­ce i Dyko­vy posta­vy dok­to­ra Faus­ta. Jazyk je hlav­ní zbra­ní Kry­sa­ře, ale i samot­ných insce­ná­to­rů, kte­ří se díky zakom­po­no­vá­ní mlu­ve­né­ho slo­va do cho­re­o­gra­fie vyva­ro­va­li hro­zí­cí zploš­tě­nos­ti a tri­vi­ál­nos­ti. Tím se posu­nu­li dál od lib­re­ta P. Boř­kov­ce z roku 1939, kte­ré pro naši dobu půso­bí poně­kud naiv­ně. V hudeb­ní kolá­ži Hany Lit­te­ro­vé je však mimo jiné pou­ži­ta i prá­vě Boř­kov­co­va hud­ba, kte­rá dis­po­nu­je neotře­lý­mi hudeb­ní­mi motivy.

Insce­ná­to­rům se poda­ři­la kom­po­zi­ce rovi­ny báj­né­ho pří­bě­hu a slo­ži­těj­ších aktu­ál­ních moti­vů. Hra Neu­tu­cha­jí­cí hle­dá­ní sebe sama je jed­nou ze stě­žej­ních aktu­a­li­za­cí insce­na­ce. Na poza­dí jed­no­du­ché­ho pří­bě­hu hle­dá Kry­sař svou identi­tu. Těž­ko říct, jest­li je mu ode­pře­na spo­leč­nos­tí, nebo se jí vzdal sám, aby mohl hle­dat. Je nikým. Měl mno­ho žen (snad), pro­šel mno­ho měst, ale kým je se nedo­zvě­děl. Mož­ná lás­ka k Agnes, kte­rá se mu navzdo­ry neli­bos­ti měš­ťa­nů zce­la oddá, by mu jmé­no dala, ale vzhle­dem k její smr­ti se ani zde Kry­sař nenachází.

Insce­na­ce se sklá­dá ze sbo­ro­vých výstu­pů měš­ťa­nů v čele se sta­ros­tou (Miroslav Hra­dil), jejichž pro­ti­pó­lem jsou tkli­vá sóla Agnes (Kris­tý­na Pie­cha­cz­ko­vá). Ta vstu­pu­jí mezi hemží­cí se měš­ťa­ny, kte­ří se poma­lu mění v kry­sy. Jak pohy­bo­vým ztvár­ně­ním, tak vze­zře­ním, neboť se postup­ně zba­vu­jí jed­not­li­vých vrs­tev své­ho kos­tý­mu . Nej­vý­raz­něj­ší výstu­py kry­sí­ho sbo­ru , kdy taneč­ní­ci běha­jí neří­ze­ně po jeviš­ti osví­ce­ni bli­ka­jí­cí pro­jek­cí, by si však zaslou­ži­ly vět­ší pro­pra­co­vá­ní, aby vyu­ži­ly své­ho poten­ci­á­lu a nepů­so­bi­ly zdlou­ha­vě. Výstu­py Agnes dopro­vá­zí bez výjim­ky motiv Bacho­va Sici­li­a­na a v inter­pre­ta­ci sólist­ky Kris­tý­ny Pie­cha­cz­ko­vé jsou veli­ce odu­šev­ně­lé a líbez­né . Pie­cha­cz­ko­vá je Agnes pohy­bem, výra­zem i ener­gií. Taneč­ně sto­jí za pozor­nost i posta­va Bez­do­mov­ce Ondře­je Mar­ti­še, kte­rý v Liš­ko­vě aktu­a­li­za­ci zastu­pu­je Dyko­va Sep­pa Jör­ge­na. Mar­ti­šo­va cho­re­o­gra­fie tvo­ří v insce­na­ci lin­ku sou­čas­né­ho tan­ce s akro­ba­tic­ký­mi prv­ky a Bez­do­mov­co­vy výstu­py jsou obzvláš­tě efekt­ní , neboť cho­re­o­gra­fic­ky tvo­ří pro­ti­pól sbo­ro­vých výstu­pů v čele se starostou.

Herec­ké výko­ny Kry­sa­ře Ale­še Sla­ni­ny vná­ší do jinak ryze taneč­ní insce­na­ce znejiš­tě­ní vytr­hu­jí­cí divá­ka z ustá­le­né hie­rar­chie kry­sí­ho měs­ta a pocit cizos­ti zejmé­na kvů­li jeho repro­du­ko­va­né­mu hla­su. Díky jeho repli­kám se v insce­na­ci kon­kre­ti­zu­jí pojed­na­né moti­vy iden­ti­ty Kry­sa­ře, svě­ta ovlád­nu­té­ho kry­sa­mi a sebe­obě­tu­jí­cí se lás­ky Agnes, jejíž míra vede k tra­gic­ké­mu kon­ci. Pohy­bo­vě je jako dopro­vod taneč­ní­kům rov­no­cen­ným part­ne­rem a due­ty s Agnes, kde pro­ti sobě sto­jí slo­vo a tanec jsou nej­vý­mluv­něj­ší par­ty choreografie.

Insce­na­ce trvá nece­lou hodi­nu, ale i na tak malém pro­sto­ru je řeče­no mno­hé, co se týká nejen vzta­hu jedin­ce a spo­leč­nos­ti, ale i urči­té­ho smys­lu lid­ské­ho bytí. O sobě, o tom, kým jsem. Pri­már­ně je Kry­sař adre­so­ván nác­ti­le­té­mu pub­li­ku, ovšem svou kon­cep­cí může být vel­mi dob­ře blíz­ký, mož­ná bliž­ší, dospě­lým divákům.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Barbora Liška

Je absolventkou brněnské divadelní vědy a germanistiky. Ve svém disertačním výzkumu se věnuje taneční dramaturgii, mimo to spolupracuje s Centrem experimentálního divadla na nově vznikajícím čtvrtletníku, reflektujícím tvorbu jeho tří scén. Přispívá do časopisu Kod, mloki a dalších médií. Věří, že je důležité číst tanec a pohyb i skrze zkušenost s vlastním tělem.