Dana Mitchel na festivalu 4+4 dny v pohybu

Kanad­ská per­for­mer­ka Dana Mit­chel vystou­pí v Pra­ze 7. a 8. října!

Jako dítě si Dana Michel omo­tá­va­la žlu­tý ruč­ník kolem hla­vy, aby byla podob­něj­ší svým pla­vo­vlasým spo­lu­žač­kám. Jako dospě­lá se k tomu­to ima­gi­nár­ní­mu svě­tu vlast­ní­ho alter-ega vra­cí v ino­va­tiv­ní autor­ské insce­na­ci, kde je bez před­stí­rá­ní i bez cen­zu­ry mar­gi­na­li­zo­va­nou hrdin­kou. Smě­si­cí jed­no­du­chos­ti a absur­di­ty tady pro­rá­ží ste­re­o­ty­py čenoš­ské kul­tu­ry, pře­vra­cí je vzhů­ru noha­ma a sna­ží se zjis­tit, kam vlast­ně pat­ří a proč. Její zne­klid­ňu­jí­cí meta­mor­fó­zu bude­me sle­do­vat rádi a fas­ci­no­va­ně; Dana Michel je totiž hod­ně ovliv­ně­na sou­čas­nou módou, hudeb­ní­mi videi, queer kul­tu­rou i pohy­bo­vou komedií.

Insce­na­ce Žlu­tý ruč­ník vzni­ka­la ve Víd­ni, Bru­se­lu, New Yor­ku, Toron­tu a Mon­ter­a­lu a osob­nost mon­tre­al­ské alter­na­tiv­ní scé­ny se díky ní sta­la pev­nou sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní mapy pohy­bo­vé­ho diva­dla. Kri­ti­ci ozna­ču­jí Danu Michel za „uměl­ky­ni, kte­rá odmí­tá kom­pro­mi­sy a nebo­jí se vytvá­řet vlast­ní pohy­bo­vý jazyk”; mají úpl­nou pravdu.

Dana Michel
Dana Michel je kanad­ská cho­re­o­gra­f­ka a per­for­mer­ka. Než se při­hlá­si­la na pro­gram sou­čas­né­ho tan­ce na mon­tre­al­ské Con­cor­dia Uni­ver­si­ty, pra­co­va­la v mar­ke­tingu, byla pro­fe­si­o­nál­ní běž­ky­ní a taky hrá­la fot­bal. V roce 2011 zís­ka­la sti­pen­dum pro­gra­mu dan­ceWEB a moh­la se tak věno­vat výzku­mu v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho taneč­ní­ho fes­ti­va­lu ve Víd­ni, ImPul­sTanz. Dana se zabý­vá mno­hos­tí moder­ní iden­ti­ty a pou­ží­vá k tomu intu­i­tiv­ní autor­skou impro­vi­za­ci. Její prá­ce je ovliv­ně­na fil­mem, živý­mi socha­mi, pohy­bo­vou kome­dií, dekon­stru­o­va­ný­mi soci­ál­ní­mi komen­tá­ři, buli­mic­kou logi­kou hip hopu i dět­skou nai­vi­tou. Její prá­ce byly před­sta­ve­ny v Kana­dě, USA i v Evro­pě (Rakous­ko, Bel­gie, Srb­sko, Švý­car­sko). Za svá pře­de­šlá díla zís­ka­la něko­lik pres­tiž­ních mezi­ná­rod­ních cen; její nej­no­věj­ší sólo Žlu­tý ruč­ník mělo svě­to­vou pre­mi­é­ru na mon­tre­al­ském fes­ti­va­lu TransA­mé­riques v roce 2013 a vzbu­di­lo obrov­ský ohlas; deník New York Times jej o rok poz­dě­ji ozna­čil jako nej­po­zo­ru­hod­něj­ší před­sta­ve­ní roku.

Více infor­ma­cí: http://www.danielleveilledanse.org/en-dana-michel

Jazy­ko­vě bez­ba­ri­é­ro­vé
Dél­ka před­sta­ve­ní: 80 min