Black Black Woods prověřuje pokrevní pouto i dosavadní divadelní jazyk

foto: Mike Rafail

foto: Mike Rafail

Cirk La Puty­ka zavr­šil rodin­nou novo­cir­ku­so­vou anamné­zu, nesou­cí pří­znač­ný název Fami­ly Roots in Black Black Woods, oprav­du výji­meč­ně. V posled­ní čás­ti tri­lo­gie Black Black Woods opouš­tí oká­za­lá akro­ba­tic­ká čís­la i nablýska­nou com­pa­ny a sou­stře­dí se na pra­zá­klad­ní motiv vzta­hu otce a syna, bytí na jeviš­ti a prá­ci s časem. Nábo­jem jme­no­va­ných ele­men­tů jsou u obou Nová­ko­vých osob­ní i umě­lec­ké ambice.

Ostat­ně s dua­li­tou pra­cu­je režij­ně-cho­re­o­gra­fic­ká dvo­ji­ce Josef Fru­čekLin­da Kape­ta­nea v insce­na­ci na mno­ha úrov­ních. Nejde jen o dva pro­ta­go­nis­ty, muže, uměl­ce, ale pře­de­vším o dvě těla tvo­ře­na stej­ný­mi infor­ma­ce­mi, kte­ré od sebe dělí víc jak čtvrt sto­le­tí. Otec a syn, tak blíz­cí a záro­veň tak vzdá­le­ní se stře­tá­va­jí na jeviš­ti, aby pro­střed­nic­tvím milo­va­né­ho i nená­vi­dě­né­ho diva­dla nahléd­li svůj indi­vi­du­ál­ní i spo­leč­ný život a defi­ni­tiv­ně jej skr­ze ritu­ál a mime­zi očis­ti­li od dáv­ných křivd.

Insce­na­ce počí­tá i s dvo­jím divá­kem. Vel­ko­ry­sej­ší­mu, ochot­né­mu obě­to­vat více času, nabí­zí plnou bez­má­la pěti­ho­di­no­vou ver­zi. Moder­ní­mu kon­zu­men­to­vi ji zkra­cu­je a výra­zo­vě zhuš­ťu­je na běž­nou sto­páž půl­dru­hé hodi­ny, kte­rá má být tělem insce­na­ce. Divák, kte­rý při­chá­zí domně­le na to nej­lep­ší tedy na posled­ní hlav­ní část, vchá­zí do sálu, kde Novák star­ší důsled­ně natí­rá pod­la­hu na oran­žo­vo. Výpar bar­viv, jež se vlezle šíří pro­sto­rem Jatek78, je v tu chví­li pro nic netu­ší­cí jedi­ným záchyt­ným bodem. Čas, kte­rý se v jed­not­li­vých úko­nech obou pro­ta­go­nis­tů v pře­de­šlých hodi­nách zpo­ma­lil na samou mez, je nyní v ost­rém stře­tu s běž­ným rytmem nově příchozích.

Per­for­ma­tiv­ní část, kte­rá před­chá­zí večer­ní insce­na­ci, totiž zna­tel­ně pra­cu­je se zakou­še­ním času, před­vá­dí něko­lik život­ních fází — zro­ze­ní, dět­ství a dospí­vá­ní a to všech­no v reál­ném niko­li fik­tiv­ní hra­cí veli­či­ně. Ros­ťa mlad­ší si nej­pr­ve musí z bílých desek posta­vit ring k budou­cí­mu zápa­su s otcem, postup­ně kla­de jed­nu za dru­hou, což trvá dlou­ho. Pak si z nich vyro­bí dět­ský bun­kr, v němž zmi­zí před svě­tem. Bílé des­ky se pro­mě­ní v pro­jek­ční plát­no domá­cí­ho kina, fil­mo­vé sek­ven­ce dět­ských krůč­ků Nová­ka star­ší­ho se nápad­ně podo­ba­jí těm, kte­ré uči­ní poz­dě­ji jeho syn a poslé­ze i vnuk. Jsou tak stej­ní a při­tom rozdílní.

Des­ky se pro­mě­ňu­jí na škol­ní sešit, do něhož pro­vi­ni­lý žák Novák mlad­ší úhled­ně zapi­su­je jed­nu a tutéž frá­zi: „Udě­lám to lépe“, aby se pou­ze jed­nou vze­přel otcov­ské auto­ri­tě a napsal: „Udě­lám to jinak. Udě­lám to po svém“ a zno­vu se vrá­til k opa­ko­va­né mantře. Dospě­los­tí pokra­ču­je večer­ní insce­na­ce. Novák star­ší natí­rá pod­la­hu a účtu­je s minu­los­tí. Sta­ré rány ovšem dohá­ní oba muže i dnes. Jejich zápas se zdá být nevy­hnu­tel­ným. Insce­na­ce se výraz­ně zrych­lu­je a to i díky dyna­mic­ké hud­bě Vas­si­li­se Man­t­zouki­se v podá­ní sed­mi­člen­né kape­ly umís­tě­né v zad­ním čás­ti jeviš­tě. Novák mlad­ší sta­ví otci trůn z šamo­to­vé hlí­ny, aby ho na něm mohl zesměš­nit jako staré­ho smut­né­ho klau­na. Insce­na­ce vrcho­lí tragi­ko­mic­kým pěst­ním zápa­sem, kte­rý při­po­mí­ná ze vše­ho nej­víc prá­vě obě­tí. Obě­tí na tros­kách scé­ny, kte­rou mezi­tím oba zlik­vi­do­va­li. Obě­tí na tros­kách roz­po­ru­pl­né minulosti.

Insce­na­ce Black Black Woods vstu­pu­je do kon­tex­tu čes­ké nezá­vis­lé per­for­ma­tiv­ní scé­ny s novým diva­del­ním jazy­kem, kro­mě vyso­kých náro­ků na divá­ka, vyža­du­je i abso­lut­ní nasa­ze­ní per­for­me­rů, kte­ří se nejed­nou ocit­nou na hra­ně svých mož­nos­tí. Stej­ně nekom­pro­mis­ně zachá­zí i s pro­sto­rem a deko­ra­ce­mi, kte­ré se nebo­jí destru­o­vat či jinak nená­vrat­ně pře­tvá­řet. Celo­st­ní záži­tek ovšem může při­nést pou­ze tomu, kte­rý shléd­ne úpl­ný opus a nepři­jde jen zba­bě­le na závěr večera.

Jozef Fru­ček, Lin­da Kape­ta­nea: Black Black Woods.
Hra­jí: Ros­ti­slav Novák ml., Ros­ti­slav Novák st.
Dra­ma­tur­gie: Mar­tin Kubran
kos­týmy a make-up: Kris­ti­na Nová­ko­vá Záveská
hud­ba: Vas­si­lis Man­t­zoukis
hudeb­ní­ci: Mer­lin Etto­re, Jan Bal­car, Vero­ni­ka Linhar­to­vá, Adam Novot­ný, Šimon Marek
svět­la: Peri­k­les Mathiel­lis
pre­mi­é­ra: 22. září 2016 v Jaktách78

PŘEČTĚTE SI TAKÉ ROZHOVOR S JOZEFEM FRUKČEM O INSCENACI BLACK BLACK WOODS, KTERÝ NALEZNETE ! ZDE

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Marcela Magdová

Vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, kulturním čtrnáctideníkem A2, Českým rozhlasem a dalšími médii. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU.