420people v hledání prchavých momentů štěstí

Portrait Parlé (foto:archiv 420people)

Dva hlav­ní lídři sou­bo­ru 420PEOPLE Nata­ša Novot­ná a Vác­lav Kuneš vešli do začí­na­jí­cí­ho jara se dvě­ma nový­mi cho­re­o­gra­fie­mi. Zdán­li­vě se sobě nepo­do­ba­jí, přes­to však mají  něko­lik styč­ných bodů. Obě odvá­dí do abs­trakt­ní­ho pro­sto­ru, umo­ta­né­ho z prcha­vých oka­mži­ků, setká­ní těl, z máv­nu­tí pta­čích kří­del i vlno­bi­tí. Jsou o hle­dá­ní štěs­tí, o rados­ti z ener­gie. V obou intim­ních cho­re­o­gra­fi­ích obje­vu­jí nové tvá­ře, kte­ré ze 420people nezná­me (někte­ří při­šli z Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu, jiní napří­klad ze sou­bo­ru Later­ny magi­ky). Vác­lav Kuneš i Nata­ša Novot­ná se ten­to­krát oprav­du věno­va­li jen cho­re­o­gra­fic­ké tvor­bě a jejich osob­ní cha­risma na scé­ně pře­ci jen chybí. 

Por­trait Par­lé
Dva muži a tři dív­ky. Setká­vá­me se s nimi ve foyer, do kte­ré­ho je umís­tě­no per­for­ma­tiv­ní intro celé cho­re­o­gra­fie. Sto­jí na židlích, boty při­pev­ně­né pás­ky k seda­dlu. Noha­ma posou­va­jí židle tam a zpět, jako­by byly kotur­ny. Jako­by se taneč­ní­ci potká­va­li na něja­kém bále. Postu­pu­jí poma­lu smě­rem ke vcho­du do sálu násle­do­vá­ny divá­ky. A pak se Šár­ka Boč­ko­vá zavě­sí do sítě z pro­va­zů, kte­ré visí ze stro­pu industri­ál­ní­ho pro­sto­ru Jat­ka 78 a pře­pí­ná naší mysl do cit­li­věj­ší­ho modu vní­má­ní roze­chvě­lé­ho představivostí.

Sly­ší­me křik rac­ků, zvuk plachtě­ní jejich kří­del, mož­ná pře­sý­pá­ní pís­ku na bře­hu moře nebo jeze­ra. Taneč­ní­ci se obje­vu­jí na scé­ně. Sítě uple­te­né z drát­ků umís­tě­né v pro­sto­ru chví­le­mi při­po­mí­na­jí vlny, jin­dy zase obla­ka. Ačko­li jsou ze žele­za, dají se ohý­bat, tva­ro­vat. Taneč­ník (Milan Ost­r­čil) do ní balí tělo dív­ky (Šár­ka Boč­ko­vá) jako­by to byla prá­vě chy­ce­ná ryba nebo moř­ská pan­na. Všich­ni jsou tady tak tro­chu rybá­ři i ryby. S jem­nos­tí se zachy­tá­va­jí navzájem.

Nata­še Novot­né se daří vytvo­řit tlu­me­ným sví­ce­ním a jem­ný­mi pohy­by taneč­ní­ků intim­ní pro­stře­dí. Ačko­li se v jeden moment potká­va­jí na scé­ně tře­ba i dvě dvo­ji­ce, kaž­dá se svým taneč­ním pří­bě­hem, doká­že­me se na ně napo­jit. Zaujmou sóla Syl­vy Neča­so­vé a jis­tý taneč­ní výraz Voj­tě­cha Raka, kte­ré­ho může­me oce­nit i v cho­re­o­gra­fii Para­diso.

Celou insce­na­ci nese hud­ba. Od úpl­né­ho chill-outu, kte­rý by moh­li hrát v pří­jem­ném loun­ge baru, gra­du­je až do ener­gic­ké taneč­ní hud­by, ve kte­ré se taneč­ní­ci roz­pum­pu­jí ve sty­li­zo­va­ných izo­lo­va­ných pohy­bech a la disco.

Co v pamě­ti po před­sta­ve­ní ulpí­vá je spí­še než kon­ti­nu­ál­ní pohyb či taneč­ní pří­běh obraz. Obraz, na kte­rém je zachy­cen těka­vý oka­mžik bytí. A co na tom, že si ho dru­hý den mož­ná nebu­de­me pamatovat.

Para­diso
Jak si před­sta­vu­je­te ráj? Něco jako sen? Vše se třpy­tí ve zla­té bar­vě? Olo Kří­žo­vá oblék­la dva muže a jed­nu ženu do lesk­lých při­lé­ha­vých late­xo­vých zla­tých topů a suk­nic z lát­ky vep­ře­du jen tak pře­vá­za­ných na uzel na indic­ký způ­sob. Posta­vy vypa­da­jí jako by prá­vě při­šly ze sta­rých mýtů a legend. Hned v prv­ním obra­zu, kdy vidí­me jejich těla nehyb­ně stát pod­sví­ce­ná svět­lem, vní­má­me jejich sílu, jejich nadpřirozenost.

Snad nej­vět­ší ener­gii v sobě nese Nikol Schne­i­de­ro­vá. Při­chá­zí ze zad­ní­ho plá­nu z mohut­ných ote­vře­ných dve­ří ozá­ře­na svět­lem. Dyna­mic­ky kon­tra­hu­je mini­a­tur­ní sva­ly na těle, její tělo se šku­be a krou­tí. Je jako posta­va z dale­ké země vychá­ze­jí­cí­ho slun­ce. Figur­ka, kte­ré nevi­dí­me do tvá­ře. Asi její robo­tic­ký pohyb i jis­tá mytič­nost mi aso­ciu­jí Japon­sko. Je to prin­cez­na Mono­no­ke, Xena bojov­ni­ce. Nikol Schne­i­de­ro­vá v Para­di­su nepů­so­bí dojmem éte­ric­ké taneč­ni­ce, nevzná­ší se s leh­kos­tí nad zemí. Je zemi­těj­ší. Bere si ener­gii ze země a její prs­ty jí posí­la­jí jí do stran, do pro­sto­ru. Když roze­z­ní svůj hlas, zpí­vá jako by někdo volal z dalekých moří, lesů, oce­án­ských bou­ří. Je to Siré­na, kou­zel­ná pěv­ky­ně, kte­rá svým zpě­vem láká a vypráví.

Mezi ní a dvě­ma muži ale nevzni­ká žád­ná ero­tic­ká ener­gie. Jako­by v ráji byla lás­ka pou­ze niter­ná, jako­by šlo o souzně­ní. Oba muži — Lukáš LepoldVoj­těch Rak — opí­ra­jí ode­vzda­ně své tvá­ře o její rame­na. Jako by se jen vzá­jem­ně napo­jo­va­li na svá ener­ge­tic­ká vlnění.

Přes­ně tako­vé vlně­ní ener­gií vzni­ká i reál­ně na scé­ně. Taneč­ní­ci vza­du jeviš­tě nata­hu­jí pro­va­zy, zdvi­ha­jí je do výš­ky nebo je roz­vl­ní u země. Vzni­ka­jí orga­nic­ké spi­rá­ly, roz­kmi­ta­jí se prů­bo­je elektři­ny. Je to obraz alchy­mic­ké labo­ra­to­ře, ve kte­ré může zavzlí­nat štěstí.

Cho­re­o­gra­fie kon­čí tak, jak zača­la – v úvod­ním výje­vu, kdy se posta­vy zasta­ví, zaujmou své str­nu­lé pozi­ce. Je ten­to oka­mžik štěs­tí, kte­ré dílo hle­dá, nave­nek zce­la nevi­di­tel­né? Doká­že nás tako­vý emoč­ní záchvěv vůbec změnit?

420people by si urči­tě přá­li, aby to tak bylo a já jim ve sna­ze tyto momen­ty hle­dat roz­hod­ně fan­dím. Je pří­jem­né, že si po tem­něj­ších kusech jako bylo napří­klad Phra­sing the Pain Ann van den Bro­eck vybí­ra­jí cho­re­o­gra­fo­vé odleh­če­něj­ší téma­ta. Záži­tek z veče­ra mi při­po­mí­nal atmo­sfé­ru jaz­zo­vé­ho kon­cer­tu, kte­rý vás pří­jem­ně nala­dí, mož­ná i tro­chu na žid­li rozko­lé­bá a nabíd­ne chvil­ko­vá napo­je­ní. Otáz­kou pro mě zůstá­vá, jak se bude sou­bor vyví­jet dál. Jaké budou jeho tvá­ře? Na sil­ných taneč­ní­cích totiž čas­to toto abs­trakt­ní cho­re­o­gra­fic­ké hle­dá­ní sto­jí. 420 je asi budou ješ­tě hledat.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ RECENZI MARKÉTY FAUSTOVÉ NA INSCENACI PHRASING THE PAIN

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.