Večírek (pro) Forsytha

foto: Dominik Mentzos

Wil­li­am For­sy­the tvo­ří již devě­ta­tři­cet let. Člán­ky o jeho cho­re­o­gra­fi­ích najde­te v učeb­ni­cích dějin tan­ce i v aktu­ál­ním den­ním tis­ku. Je záro­veň his­to­rií i sou­čas­nos­tí. Letos se ten­to veli­kán novo­do­bé­ho bale­tu roz­ho­dl po jede­nác­ti letech kon­ti­nu­ál­ní prá­ce ode­jít z vede­ní své­ho sou­bo­ru. Na slav­nost­ní roz­luč­ko­vý večí­rek si při­pra­vil cho­re­o­gra­fii Yes we can´t, se kte­rou doká­zal, že ani tako­vá celebri­ta se nemu­sí brát vážně.

Když se řek­ne Wil­li­am For­sy­the, před­sta­vím si geo­me­t­rii, ana­ly­tič­nost, přes­nou archi­tek­tu­ru těla a jeho pohy­bů. Když se řek­ne For­sy­the, před­sta­vím si také s tím spo­je­nou hloub­ku prá­ce taneč­ní­ho filo­so­fa a nekom­pro­mis­ní pro­myš­le­nost kaž­dé­ho kro­ku. Vidím taneč­ní­ky, kte­ří fun­gu­jí jako doko­na­lé stro­je. A jsou u toho ohrom­ní. Tech­nic­ky špič­ko­vé sou­část­ky vel­ké com­pa­ny. A potom při­jde Yes we can´t a všech­no to polo­ží na lopat­ky. Před­sta­ve­ní je sice rema­kem díla z roku 2008, sou­dě však pod­le nahrá­vek, je spí­še novou choreografií…

Na scé­nu při­bí­ha­jí taneč­ní­ci s ote­vře­nou náru­čí, hla­siv­ky otví­ra­jí jako oper­ní pěv­ci do širo­ké­ho óóó­óó. Vzdá­va­jí snad holt své­mu mis­tro­vi? Zasta­vu­jí se u mik­ro­fo­nů, kte­ré se tu ješ­tě něko­li­krát obje­ví. Důle­ži­tým výra­zo­vým pro­střed­kem totiž bude i slo­vo. Za chví­li máme pocit, že se na scé­ně ode­hrá­vá hod­ně bizar­ní kar­ne­val. Sou­hrou náhod je ten den sla­ven i v Čechách maso­pust. Had­ry, šát­ky, paru­ky, zla­tý kříž z lát­ky, toče­ní kol doko­la, sku­pi­no­vý tanec v řadě při­ná­še­jí­cí ener­gii Výcho­du, to vše se na scé­ně míhá, až nám z toho jde hla­va kolem. A pak může­me pokra­čo­vat ve výčtu „maš­kar“ — Japon­ka víří­cí na scé­ně pra­chov­ka­mi, taneč­ník v blyš­ti­vých sli­pech, kte­rý roz­kro­čen u pod­la­hy „šej­ku­je“ hýž­dě­mi pří­mo napro­ti divá­kům, dal­ší per­for­mer se žlu­tou mas­kou na obli­če­ji kopu­lu­je vza­du s mik­ro­fo­nem a taneč­ník v čer­ve­ném dre­su létá po scé­ně s rudým pra­po­rem jako za časů spar­ta­ki­ád. Zbě­si­le sle­du­je­me simul­tán­ní děje na scé­ně, kdy neví­te, kam se dří­ve dívat a do toho ješ­tě začnou ze stro­pu sně­žit stov­ky drob­ných papír­ků za zvu­ků kla­ví­ru — pia­nis­ta je samo­zřej­mě pří­to­men v před­ním rohu scény.

Co si s tím počít? Dou­fej­me, že vám dojde, že to For­sy­the mys­lí váž­ně, jedi­né co váž­ně nebe­re, je on sám. Po toli­ka letech pun­tič­kář­ské prá­ce se usmí­vá nad sna­hou vytvo­řit doko­na­lé taneč­ní dílo. Sta­ví na scé­nu plejá­du klišé a nepo­ve­de­nos­tí, kte­ré dohro­ma­dy tvo­ří sluš­nou dáv­ku bizar­nos­ti. A tak při­chá­zí na scé­nu komen­tá­tor, děj se zasta­vu­je, zci­zo­va­cí efekt: „Musím se omlu­vit za to, co jste teď viděli…Takový špat­ný vkus, pře­hna­ná ges­ta, k tomu ten východ­ní ráz … Všich­ni děla­jí jenom to nej­lep­ší, ale my nao­pak… Čím jsme byli hor­ší, tím víc se nám to líbi­lo.

Jako­by For­sy­the svou prá­ci oto­čil na ruby a bavil se sám sebou. Jako­by při­šel na svůj večí­rek s mas­kou For­sy­tha na obli­če­ji. A koho na tom večír­ku osla­vu­je? Svo­je taneč­ní­ky. Ti totiž dostá­va­jí nej­vět­ší pro­stor a dokon­ce máme někdy pocit, že si jejich posta­vy oblí­bí­me. (Jako na pod­pat­kách klo­pý­ta­jí­cí star­ší žen­šti­nu mož­ná v leh­kém alko­ho­lo­vém opo­je­ní, kte­rá ve Špa­něl­šti­ně žvat­lá done­ko­neč­na: „Jo soy Pene­lo­pe Cruz y ten­go dos pis­to­las.“ a na závěr roz­je­de a la fla­men­ko­vý jam.) Krom toho taneč­ní­ci neza­přou svou tech­nic­kou zdat­nost a cítí­me, jak i při této smě­si­ci roz­to­div­ných čísel fun­gu­jí jako taneč­ní sku­pi­na, jako tým. Sko­ro jako by to byli taneč­ní­ci, kdo při­pra­vil cho­re­o­gra­fii jako dárek pro For­sy­tha … ani bych se nedi­vi­la, kdy­by tomu tak bylo.

Co říci na závěr. Že děku­ji For­sy­tho­vy za ten smy­sl pro dob­rý kon­cept, za nad­hled pus­tit se sám do sebe, opros­tit se od toho, co mu bylo celou dobu vlast­ní. Muse­la to být uvol­ňu­jí­cí a radost­ná prá­ce. Bohu­žel popře­ním For­sy­tha se ztra­ti­la tak tro­chu i jeho síla, tou­ha po obje­ve­ní pod­sta­ty a dosa­že­ní kva­li­ty. Snad pro­to, že mě nestr­hl vtip téhle show, odchá­ze­la jsem ze sálu dílem neza­sa­že­ná. Radě­ji se půjdu nos­tal­gic­ky podí­vat na star­ší nahráv­ky a těšit se, co dal­ší­ho vytvo­ří For­sy­the na vol­né noze.

Pře­čte si také recen­zi Jany Návra­to­vé, kte­rou nalez­ne­te ZDE!

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.