Travelogue v novém vydání v DEPU 2015

Foto: Vojtěch Brtnický

V roce 1994 se v Čechách na fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha uved­la ber­lín­ské zbru­su nové taneč­ní těle­so Sasha Waltz and Guests před­sta­ve­ním Tra­ve­lo­gue I — Twen­ty to Eight. Letos, jeden­a­dva­cet let poté, kdy se jmé­no Sasha Waltz sta­lo top znač­kou, se na pro­gra­mu Tan­ce Pra­ha obje­vil titul zno­vu. Tra­ve­lo­gue odtan­či­li špič­ko­ví taneč­ní­ci v industri­ál­ním pro­sto­ru DEPO 2015 v Plzni. Jed­na z jeho hal se prá­vě kvů­li této pří­le­ži­tos­ti takřka přes noc pře­mě­ni­la na diva­del­ní stage kva­li­ta­tiv­ně srov­na­tel­nou s dneš­ní­mi pro diva­dlo recyklo­va­ný­mi pro­sto­ry ber­lín­ské­ho mode­lu. A byla to dob­rá vol­ba. Ener­gie syro­vé­ho sou­čas­né­ho mís­ta totiž pod­po­ři­la dri­ve této nad­ča­so­vé taneč­ní insce­na­ce, kte­ré by nikdo tolik nehádal.

Tra­ve­lo­gue může být učeb­ni­co­vým pří­kla­dem taneč­ní­ho diva­dla pobauschov­ské gene­ra­ce. Pohyb má diva­del­ní vyprá­vě­cí rovi­nu, při­ná­ší jas­ná sdě­le­ní a stej­ně význa­mo­tvor­nou roli má i scé­na a rekvi­zi­ty. Ode­hrá­vá se v kon­krét­ní loka­ci – v kuchy­ni. Míst­nost ohra­ni­ču­jí tři stě­ny, kte­ré jsou tak nakři­vo, jak jsou rozko­lí­sa­né vzta­hy akté­rů. Stůl, led­ni­ce, postel, šicí stroj. V pro­sto­ru najde­me věci běž­né a prá­vě o kaž­do­den­ním živo­tě Sasha Waltz v Tra­ve­lo­gue vyprá­ví. Posta­vy – tři ženy, dva muži – neu­stá­le při­tan­ču­jí a odtan­ču­jí dvě­ma dveř­mi. Hází si chléb. Obsa­zu­jí židle kolem sto­lu. Stro­jo­vi­tý pohyb v opa­ku­jí­cích se sek­ven­cích, kdy taneč­ní­ci roz­ha­zu­jí nohy, ruce, vla­sy, nazna­ču­je ritu­ál­nost dějů. Dyna­mi­ka je neú­pros­ně rych­lá. Posta­vy se zmí­ta­jí, jako­by o jejich koná­ní roz­ho­do­val někdo jiný. Jako­by je ovlá­da­la něja­ká podiv­ná síla, síla zvyku.

Sasha Waltz odkrý­vá ste­re­o­typ­ní vzor­ce cho­vá­ní. Zkou­má posta­ve­ní ženy a muže v rodi­ně, roz­krý­vá klišé part­ner­ských vzta­hů. Taneč­ni­ce běs­ní jako v tran­su u šicí­ho stro­je. Stou­pá si a zase sedá, jako demiurg ovlá­dá svý­mi vzpí­na­jí­cí­mi se paže­mi muže — Afri­ča­na Edi­val­da Ernesta, kte­rý sebou po kaž­dém jejím pohy­bu hází na poste­li jak ochro­men živým snem.

Jedi­nou ces­tou ze zaběhlé­ho způ­so­bu živo­ta je únik do svě­ta snů a před­stav. A tak je něko­lik před­mě­tů v kuchy­ni na stě­nách nama­lo­va­ných. Tak občas posta­vy upí­ra­jí svůj zrak do okna míst­nos­ti a ale­spoň na chví­li se zasní. Tady při­chá­zí jed­na z nej­sil­něj­ších scén celé cho­re­o­gra­fie – sen­su­ál­ní taneč­ní­mi obra­zy vyšper­ko­va­ná milost­ná pře­de­hra plná ero­tic­ké­ho nábo­je. Ernesto do půl těla nahý se do ryt­mů baso­vé stru­ny při­ta­hu­je k taneč­ni­ci v čer­ve­ných šatech. Poma­lu se jejich lýt­ka začí­na­jí zaplé­tat jako ve smy­sl­ném tan­gu při gan­chu a boleu. Na scé­nu jako­by pro­bles­ko­va­ly paprsky zapa­da­jí­cí­ho slun­ce. Ernesto tan­čí oso­bi­tě. Má v sobě dyna­mi­ku afric­kých taneč­ní­ků. Jeho tělo pojí­má tech­ni­ku sou­čas­né­ho tan­ce po svém, kom­bi­nu­je ji s geny dáv­ných afric­kých šama­nů spja­tých s mat­kou zemí. I v původ­ní insce­na­ci tan­čil tuto posta­vu afric­ký taneč­ník a je to pří­znač­né. Duet tak totiž vyvo­lá­vá před­sta­vu exo­tic­ké zaká­za­né pudo­vé lás­ky. Vzá­pě­tí Waltz glo­su­je na téma naru­še­ní part­ner­ských vzta­hů. Roz­pra­co­vá­vá téma nevě­ry . Ernesto svý­mi paže­mi vytvá­ří taneč­ní­ko­vi Davi­du Cam­pla­ni­mu parohy.

Insce­na­ce horeč­na­tě pádí. Para­lel­ně se na scé­ně ode­hrá­vá něko­lik akcí. Cho­re­o­gra­fic­kým prv­kem může být coko­li, i oby­čej­né zapnu­tí šatů, ote­vře­ní a zavře­ní dve­ří. Důle­ži­tá je zrych­le­ná dyna­mi­ka. V té dýcha­vič­nos­ti totiž nako­nec obje­ví­me prázd­no, úna­vu z neu­stá­lé­ho kolobě­hu věcí. Když všech­ny taneč­ni­ce polo­že­né na zemi v syn­chro­nu vytr­čí ke stro­pu odha­le­ná nahá kole­na a steh­na, pocho­pí­me, že se všich­ni tak tro­chu cítí jako to ošku­ba­né zmrz­lé kuře, kte­ré je scho­va­né v lednici.

Tra­ve­lo­gue zrych­lu­je jak běžec před cílo­vou pás­kou a skon­čí ve vte­ři­ně, kdy jí pro­sko­čí. A tak mě napa­dá, že život taneč­ní­ho díla nemu­sí být jepi­čí, když se kva­lit­ní kusy občas vrá­tí s novým obsa­ze­ním tak jako romá­ny v nových vydáních.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.