Obrazy Sashy Waltz

foto: Jochen Sandig

Prá­vě pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val Tanec Pra­ha je už za polo­vi­nou své­ho 27. roč­ní­ku. Jako kaž­dý rok ho odstar­to­val „pro­log“ Tanec Pra­ha dětem, kte­rý nabí­dl nejmen­ším divá­kům pohy­bo­vé díl­ny a vystou­pe­ní dět­ských taneč­ních sku­pin. Slav­nost­ní zahá­je­ní hlav­ní­ho pro­gra­mu pak pro­běh­lo 3. červ­na v Hudeb­ním diva­dle v Kar­lí­ně. Pořa­da­te­lům se poda­ři­lo do Pra­hy při­vézt dílo uzná­va­né němec­ké cho­re­o­gra­f­ky Sashy Waltz, kte­ré bylo jed­nou z „Udá­los­tí sezony“.

Sasha Waltz je zná­má tím, že ke spo­lu­prá­ci zve čas­to uměl­ce z jiných oblas­tí – výtvar­ní­ky, hudeb­ní­ky, archi­tek­ty, a tak tomu je i v pří­pa­dě cho­re­o­gra­fie Impromp­tus, kte­rou uved­la na Tan­ci Pra­ha. Sedm taneč­ní­ků dopro­vá­zí kla­ví­rist­ka, ve čtyřech pís­ních i zpě­vač­ka. K tomu­to 11 let staré­mu dílu zvo­li­la cho­re­o­gra­f­ka jako pod­klad i výcho­zí bod hud­bu Fran­ze Schu­ber­ta a jed­ná se o její prv­ní prá­ci na kla­sic­kou hudbu.

Scé­na je sice mini­ma­lis­tic­ká, ovšem obřích roz­mě­rů. Dvě šik­my ve dvou výš­ko­vých úrov­ních, po kte­rých se taneč­ní­ci pohy­bu­jí, a vza­du vel­ký koso­dél­ník, kte­rý slou­ží i jako záku­li­sí. Na scé­ně se stří­da­jí due­ty se sku­pi­no­vý­mi čís­ly, taneč­ní­ci v nevý­raz­ných kos­tý­mech zemi­tých barev stří­da­jí dyna­mi­ku i styl pohy­bo­vé­ho vyjá­d­ře­ní, tan­čí s kla­vír­ním dopro­vo­dem i na ticho. Cho­re­o­gra­fie má být zalo­že­ná na struk­tu­ře hudeb­ní sklad­by, je ale obtíž­né tuto struk­tu­ru vysle­do­vat a celé osm­de­sá­ti­mi­nu­to­vé dílo se poně­kud slé­vá v jeden surre­a­lis­tic­ký obraz. Obje­vu­jí se výraz­něj­ší momen­ty, kte­ré tuto jed­no­li­tost naru­šu­jí, napří­klad část, kdy se taneč­ní­ci, nabar­ve­ní kří­dou, poli­jí vodou, a barva z nich pak sté­ká po šik­mě dolů. Nebo scé­na, kdy se pár na scé­ně obje­ví v gumá­cích napl­ně­ných vodou, což má za násle­dek nejen komic­ký způ­sob chůze, ale i půso­bi­vý zvu­ko­vý efekt. A úpl­ný závěr, kdy se z šik­my vyno­ří malý bazén, slou­ží­cí jako rela­xač­ní lázeň pro taneč­ni­ce. Jinak se ale lze v cho­re­o­gra­fii veli­ce snad­no ztra­tit, a to i přes­to, že taneč­ní­ci podá­va­jí oprav­du špič­ko­vé výko­ny (tady sto­jí za zmín­ku pře­de­vším dvě dvo­ji­ce taneč­ní­ků, kte­ří před­vá­dí téměř akro­ba­tic­ké kous­ky, vypa­dá to ale, jako by se vzá­jem­ně vůbec nedr­že­li. Zatím­co jeden z taneč­ní­ků sto­jí, dru­hý se růz­ný­mi způ­so­by obtá­čí kolem jeho těla a zdá se, že levi­tu­je nebo je k tělu své­ho part­ne­ra při­ta­žen mag­ne­tem). Pod­le Sashy Waltz by se měl v cho­re­o­gra­fii odrá­žet roman­tic­ký myš­len­ko­vý kon­cept doby Fran­ze Schu­ber­ta, téma­ta nena­pl­ně­né lás­ky, samo­ty, věč­né­ho tulác­tví. Tyto námě­ty jsou ale zře­tel­né jen mini­mál­ně, a tím se dílo ome­zu­je na čis­tý pohyb; to je ale na téměř hodi­nu a půl dlou­hou cho­re­o­gra­fii málo.

Moh­lo by být zají­ma­vé vidět Impromp­tus na men­ší scé­ně. Cho­re­o­gra­fie je tak sub­til­ní a ve svém výra­zu umír­ně­ná, že se jí nepo­da­ři­lo pro­nik­nout z vel­ké scé­ny kar­lín­ské­ho diva­dla k divá­kům. Stej­ně tak pří­tom­nost kla­ví­rist­ky, čás­teč­ně scho­va­né v orchestřiš­ti, v tom­to pro­sto­ru zani­ka­la. Nicmé­ně stá­le se mi vyba­vu­je vzpo­mín­ka na Akra­ma Kha­na, kte­rý před dvě­ma lety na Tan­ci Pra­ha sám ovlá­dl ješ­tě vět­ší pro­stor Stát­ní ope­ry. Sedm taneč­ní­ků Sashy Waltz bylo i na Kar­lín málo.

Sasha Waltz & Guests: Impromp­tus
Hud­ba: Franz Schu­bert
Režie, cho­re­o­gra­fie: Sasha Waltz
Inter­pre­ta­ce, cho­re­o­gra­fie: Maria Mar­ta Colusi, Clé­men­ti­ne Deluy, Clau­dia de Ser­pa Soa­res, Juan Kruz Diaz de Garaio Esna­o­la, Luc Dunber­ry, Michal Mua­lem, Xuen Shi
Zpěv: Judi­th Simo­nis
Kla­vír: Cris­ti­na Marton

15. 6. 2015

 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Eva Orcígrová

Vystudovala divadelní vědu na FF UK, absolvovala několik seminářů taneční kritiky v Praze i v zahraničí. Věnuje se public relations a copywritingu, pracuje pro CIRQUEON a festival francouzského divadla Sněz tu žábu, spolupracuje se vzdělávací platformou culturematters. Deset let se věnovala současnému tanci na ZUŠ, je instruktorkou zumby a lektorkou pohybových kurzů pro děti v organizaci Pohyb dětem.