PQ 2015

Mezi­ná­rod­ní pře­hlíd­ka v oblas­ti diva­dla a scé­no­gra­fie s tra­di­cí od roku 1967 se opět po čtyřech letech vra­cí do Pra­hy. 13. roč­ník Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le se pone­se v duchu živé výsta­vy, kte­rá během 11 dní nabíd­ne pre­zen­ta­ci děl a uměl­ců z rekord­ní­ho počtu 78 zemí svě­ta. Celý pro­gram se v letoš­ním roce popr­vé ode­hra­je v his­to­ric­kém cen­t­ru Pra­hy, jak uvnitř význam­ných sta­veb a pamá­tek měs­ta, tak ve veřej­ném pro­sto­ru. Hlav­ní pro­gra­mo­vou čás­tí Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le 2015 je Sek­ce zemí a regi­o­nů, kte­rá ote­vře laby­rint scé­no­gra­fic­kých výstav 68 zemí svě­ta, pro­běh­ne od 18. do 28. června.

Téma Sdí­le­ný Pro­stor: Hud­ba Poča­sí Politika

Téma­tem pro 13. roč­ník scé­no­gra­fic­ké pře­hlíd­ky je Sdí­le­ný­Pro­stor: Hud­ba Poča­sí Poli­ti­ka. Jed­not­li­vé expo­zi­ce se budou zabý­vat nejen uza­vře­ným pro­sto­rem diva­del­ních budov – diva­dlo se dnes ode­hrá­vá již běž­ně v gale­ri­ích, továr­nách, na uli­ci, náměs­tí, v par­ku, na kou­pa­liš­ti aj. Hlav­ním téma­tem je sdí­le­ný pro­stor, inspi­ru­jí uměl­ce a pod­ně­cu­jí roz­ma­ni­tost výstav, kte­ré se v Pra­ze představí.

Loka­ce: PQ 2015 ovlád­ne cen­t­rum Pra­hy, his­to­ric­ké budo­vy i veřej­ný prostor

Nad­chá­ze­jí­cí roč­ník PQ se opro­ti před­cho­zím pře­sou­vá popr­vé do his­to­ric­ké­ho cen­t­ra Pra­hy, kde ovlád­ne pomy­sl­ný troj­ú­hel­ník mezi Sta­ro­měst­ským náměs­tím, Národ­ním diva­dlem a Kar­lo­vým mos­tem. Zvo­le­né pro­sto­ry pro výsta­vu zahr­nu­jí např. opuš­tě­ný dům, barok­ní palác, gotic­ký kos­tel, gale­rie, tunel a dal­ší. Vel­kou novin­kou budou pohyb­li­vé expo­zi­ce ve veřej­ném pro­sto­ru. Stě­žej­ní akcí je živá výsta­va Kme­ny, během kte­ré budou cen­t­rem Pra­hy pro­chá­zet desít­ky mas­ko­va­ných sku­pin z celé­ho svě­ta – tyto Kme­ny se na své ces­tě zasta­ví v uli­cích, v met­ru, v super­mar­ke­tu nebo v diva­dle či v muzeu.

Ochut­náv­ka z pro­gra­mu: Hvězdy svě­to­vé­ho formátu!

Kro­mě expo­zic více než 68 zemí jsou vel­kým láka­dlem i před­náš­ky a dis­ku­ze z odbor­né čás­ti pro­gra­mu. Jed­nou z hlav­ních udá­los­tí PQ bude před­náš­ka kanad­ské­ho diva­del­ní­ho mága Rober­ta Lepage. Ten­to vše­stran­ný umě­lec, reži­sér, scé­no­graf a herec se pro­sla­vil zejmé­na svý­mi mul­ti­me­di­ál­ní­mi pro­duk­ce­mi. Pod hla­vič­kou Ex Machi­na reží­ru­je v před­ních oper­ních domech včet­ně Met­ro­po­lit­ní ope­ry v New Yor­ku. Mno­hý­mi je pova­žo­ván za nej­ta­len­to­va­něj­ší­ho diva­del­ní­ho uměl­ce sou­čas­nos­ti. Dal­ší hvězdou pro­gra­mu je jeden ze zakla­da­te­lů ber­lín­ské­ho sou­bo­ru Gob­Squad Sean Pat­ten, kte­rý se ve své před­náš­ce zamě­ří na pou­ži­tí mul­ti­mé­dií v diva­dle. Čes­ké odbor­né pub­li­kum bude mít pří­le­ži­tost setkat se také s ame­ric­kou reži­sér­kou Julii Tay­mor, jejíž nej­zná­měj­ší film Fri­da zís­kal šest nomi­na­cí na Osca­ra a dvě z nich pro­mě­nil. Její neslav­něj­ší diva­del­ní insce­na­cí je broadwa­yský muzi­kál Lví král, za kte­rý zís­ka­la oce­ně­ní nejen za režii, ale také kos­tým­ní návrhy. Během worksho­pů si pro­fe­si­o­ná­lo­vé budou moci vyzkou­šet spo­lu­prá­ci s tako­vý­mi uměl­ci, jako je diva­del­ník Phi­lip­pe Ques­ne (Fran­cie), zakla­da­tel Viva­ri­um Stu­dia, kte­rý uve­dl své mini­ma­lis­tic­ké před­sta­ve­ní Ser­gův Efekt na loň­ském Mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu diva­dla v Plzni. Scé­no­gra­fem Domi­ni­cem Hube­rem (Švý­car­sko), kte­rý spo­lu­pra­co­val napří­klad s prů­kop­ní­ky „doku­men­tár­ní­ho diva­dla“ Rimi­ni Pro­to­koll, diva­del­ní reži­sér­kou Kirs­ten Dehlholm (Dán­sko), umě­lec­kou ředi­tel­kou a zakla­da­tel­kou sou­bo­ru Hotel Pro Forma.

Zla­tá Tri­ga oce­ní nej­lep­ší expozici

Na 13. roč­ní­ku Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le se bude udě­lo­vat pres­tiž­ní oce­ně­ní Zla­tá Tri­ga za nej­lep­ší expo­zi­ci a také Zla­té medai­le v něko­li­ka kate­go­ri­ích, kte­ré pokrý­va­jí růz­né scé­no­gra­fic­ké dis­ci­plí­ny. Spe­ci­ál­ní cena se bude udě­lo­vat za ino­va­tiv­ní pří­stup ke scé­no­gra­fii či za pod­ní­ce­ní dia­lo­gu a nebu­de chy­bět ani cena dět­ských návštěv­ní­ků. Mezi čle­ny odbor­né poro­ty najde­te význam­né sou­čas­né diva­del­ní osob­nos­ti např. reži­sér­ku a scé­no­gra­f­ku Kami­lu Polív­ko­vou, rus­ké­ho reži­sé­ra a scé­no­gra­fa, vítě­ze Zla­té Tri­gy na PQ 2007, Dmi­t­ri Kry­mo­va či Antô­ni­ho Ara­újo, umě­lec­ké­ho ředi­te­le Tea­tro da Ver­ti­gem, pro­fe­so­ra obo­ru per­for­ma­tiv­ní umě­ní na ECA-USP a vítě­ze Zla­té medai­le v kate­go­rii Nej­lep­ší rea­li­za­ce insce­na­ce na PQ.

Veš­ke­ré infor­ma­ce najde­te na www.pq.cz.