Mezinárodní den tance popáté a ve velkém

foto: Eva Orcígrová

29. duben se už od roku 1982 sla­ví jako Mezi­ná­rod­ní den tan­ce po celém svě­tě a poma­lu se začí­ná stá­vat tra­di­cí i u nás. Piaz­ze­ta Národ­ní­ho diva­dla se roz­tan­či­la už popáté a letos se k osla­vám při­po­ji­lo dal­ších 20 čes­kých měst. Kaž­dý rok někte­rá z vel­kých osob­nos­tí taneč­ní­ho svě­ta při­pra­ví posel­ství k Mezi­ná­rod­ní­mu dni tan­ce, pro rok 2015 je jeho auto­rem Isra­el Gal­ván de los Reyes, špa­něl­ský cho­re­o­graf a taneč­ník fla­men­ca. Jeho myš­len­ky se doko­na­le zhmot­ni­ly prá­vě na piaz­ze­tě, kte­rá se sta­la taneč­ním par­ke­tem jak pro sólis­ty Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla, tak pro ama­té­ry, a vystří­da­lo se na ní množ­ství taneč­ních sty­lů od kla­sic­ké­ho bale­tu přes lido­vé tan­ce po swing.

V Pra­ze pro­gram zahá­ji­lo Náměs­tí Míru, a i tady se potka­ly dva odliš­né taneč­ní sty­ly. Stu­den­ti HAMU si při­pra­vi­li ukáz­ku sou­čas­né­ho tan­ce a BDS Aca­de­my se před­sta­vi­la v hipho­po­vém battlu. Hlav­ní dění se pak pře­su­nu­lo k Národ­ní­mu diva­dlu, kde v půl čtvr­té zača­la balet­ní open class pod vede­ním hlav­ních před­sta­vi­te­lů čes­ké­ho bale­tu. Opro­ti loň­ské­mu roku, kdy bylo pódi­um pro lek­to­ry pod Novou scé­nou, se čelo „balet­ní­ho sálu“ pře­su­nu­lo k his­to­ric­ké budo­vě, a tak moh­li účast­ní­ci lek­ce pozo­ro­vat své kole­gy – někte­ří tan­čí­cí totiž obsa­di­li bal­kon a lek­to­ry sle­do­va­li z výš­ky. Dal­ší pří­jem­nou změ­nou byla mode­rá­tor­ské dvo­ji­ce; Národ­ní diva­dlo se na osla­vách dne tan­ce podí­lí rok od roku více a do role mode­rá­to­rů obsa­di­lo čle­ny Čino­hry Fili­pa Kaň­kov­ské­ho a Igo­ra Orozo­vi­če. Balet­ní lek­ci zahá­ji­la býva­lá pri­ma­ba­lerí­na Adéla Poller­to­vá, kte­rou násle­do­va­ly sólist­ky Bale­tu ND Tere­za Poda­ři­lo­vá a Niko­la Máro­vá, ředi­tel praž­ské Taneč­ní kon­zer­va­to­ře Jaro­slav Sla­vic­ký a výkon­ná ředi­tel­ka sou­bo­ru 420PEOPLE Nata­ša Novot­ná. Pro­střed­nic­tvím vel­ké obra­zov­ky, umís­tě­né na pro­voz­ní budo­vě ND, taneč­ní­ky krát­ce pozdra­vi­ly zřej­mě nej­vět­ší hvězdy čes­ké­ho tan­ce – Daria Kli­men­to­vá a Jiří Kyli­án. Hlav­ním důvo­dem pro umís­tě­ní obra­zov­ky byl ale tzv. tele­most mezi Pra­hou a Brnem, kte­rý zpro­střed­ko­va­la Čes­ká tele­vi­ze. Účast­ní­ci open class v Brně si tak moh­li zatan­čit vari­a­ce lek­to­rů z Pra­hy a nao­pak. Tech­ni­ka ovšem nefun­go­va­la sto­pro­cent­ně, obraz ze zpož­ďo­val a zvuk občas vyne­chá­val. Když ke kon­ci brněn­ské lek­ce pře­nos zko­la­bo­val úpl­ně, mode­rá­to­ři Orozo­vič s Kaň­kov­ským neza­vá­ha­li, zná­mou melo­dii z Pro­ko­fje­vo­va Romea a Julie dozpí­va­li a taneč­ní­ci moh­li vari­a­ci úspěš­ně dokončit.

Jako kaž­dý rok byl na pro­gra­mu oslav i tzv. fla­shmob nebo­li spo­leč­ná cho­re­o­gra­fie, kte­rá byla něko­lik týd­nů pře­dem dostup­ná na videu na inter­ne­tu. Letos orga­ni­zá­to­ři při­pra­vi­li fla­shmob i pro děti, a tak se v půl páté „na sále“ obje­vi­la spous­ta malých i vět­ších labu­tí, se kte­rý­mi si cho­re­o­gra­fii zopa­ko­val taneč­ník a vedou­cí umě­lec­ké­ho sou­bo­ru Later­ny Magi­ky Pavel Knolle. V sesta­vě bylo něko­lik „pode­zře­lých“ tak­tů, během kte­rých malé balet­ky jen kle­če­ly na zemi. Když tan­či­ly cho­re­o­gra­fii naostro s hud­bou, v těch­to pár tak­tech mezi ně při­la­bu­ti­la prv­ní sólist­ka Bale­tu ND Niko­la Máro­vá v kos­tý­mu a dotan­či­la s nimi až do kon­ce. Násle­do­va­lo sku­pi­no­vé foce­ní, kte­ré bylo pro balet­ní fanyn­ky mož­ná vět­ším zážit­kem než samot­ný fla­shmob. Spo­leč­ná cho­re­o­gra­fie pro dospě­lé se v minu­lých letech nes­la spíš v hipho­po­vém duchu. Letos byly pří­pra­vou pově­ře­ny stu­dent­ky HAMU. Vybra­ly si hit Pha­rel­la Wil­li­am­se a prav­da, bylo vidět, že jsou zvyk­lé tvo­řit na jinou hud­bu jiný typ pohy­bu. Sesta­va byla ale jed­no­du­chá a tudíž pří­stup­ná pro všech­ny, a taneč­ní­ci byli evi­dent­ně jako vždy pře­dem připraveni.

Na řadu při­šly praž­ské taneč­ní kon­zer­va­to­ře, pře­de­vším Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha, kte­ré se před­ved­lo s něko­li­ka čís­ly scé­nic­ké­ho a vět­ši­nou poměr­ně emoč­ně vypja­té­ho tan­ce, nut­no říct, že stu­den­ty tech­nic­ky skvě­le pro­ve­de­né­ho. Napě­tí a inten­zi­tu uvol­ni­la Kon­zer­va­toř hl. m. Pra­hy se svým Kopa­nic­kým čar­dá­šem v lido­vých kro­jích. Pro­gram na piaz­ze­tě se poma­lu chý­lil k závě­ru a během swin­go­vé tan­čír­ny ubý­va­lo taneč­ní­ků i divá­ků. Osla­vy totiž pokra­čo­va­ly na mno­ha dal­ších mís­tech, ať už na Náplav­ce vystou­pe­ním Cirque­o­nu, nebo tře­ba v La Fab­ri­ce pro­mí­tá­ním taneč­ních filmů.

Mezi­ná­rod­ní den tan­ce v Čes­ké repub­li­ce osla­vu­je vidi­tel­ně stá­le více lidí, na více mís­tech a s nabi­těj­ším pro­gra­mem. Že je u nás o tanec zájem doklá­dá i to, že si osla­vu vza­ly pod kří­d­la tak vel­ké insti­tu­ce jako je Národ­ní diva­dlo a Čes­ká tele­vi­ze. Příští rok tak snad může­me čekat ješ­tě vět­ší pub­li­ci­tu, zájem médií i veřejnosti.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Eva Orcígrová

Vystudovala divadelní vědu na FF UK, absolvovala několik seminářů taneční kritiky v Praze i v zahraničí. Věnuje se public relations a copywritingu, pracuje pro CIRQUEON a festival francouzského divadla Sněz tu žábu, spolupracuje se vzdělávací platformou culturematters. Deset let se věnovala současnému tanci na ZUŠ, je instruktorkou zumby a lektorkou pohybových kurzů pro děti v organizaci Pohyb dětem.