Rezidence v Olomouci 2015

Zájem­ci o rezi­denč­ní pobyt v Diva­dle na cuc­ky v roce 2015 se již mohou ofi­ci­ál­ně hlá­sit. Rezi­denč­ní pobyt je vhod­ný pro men­ší sku­pi­ny z oblas­ti sou­čas­né­ho diva­dla, tan­ce a nové­ho cirkusu.

Obec­ně pro­spěš­ná spo­leč­nost DW7 (dří­ve Diva­dlo Kon­vikt o. s.) vyhla­šu­je ote­vře­nou výzvu pro zájem­ce o rezi­denč­ní pobyt v pro­sto­rách olo­mouc­ké­ho Diva­dla na cuc­ky. Dél­ka rezi­den­ce je mož­ná na dobu 1 – 3 týd­nů v prů­bě­hu celé­ho roku (v obdo­bí leden až bře­zen je diva­dlo již obsazeno).

Účast­ní­kům rezi­den­ce bude zdar­ma k dis­po­zi­ci komor­ní diva­del­ní sál se svě­tel­ným a zvu­ko­vým vyba­ve­ním nebo zku­šeb­na (tzv. Fres­ko­vý sál) s mini­mál­ním tech­nic­kým vyba­ve­ním, ale vět­ší pro­sto­ro­vou dis­po­zi­cí. Pro­sto­ry jsou vhod­né jak pro pří­pra­vu pro­jek­tu v pokro­či­lé fázi zkou­še­ní, tak v záro­deč­né čás­ti pro­ce­su. Orga­ni­zá­tor zajis­tí také ubytování.

Výzva je urče­ná uměl­cům půso­bí­cím na poli sou­čas­né­ho diva­dla, tan­ce či nové­ho cir­ku­su. Žádá­me zájem­ce, aby zasí­la­li popis při­pra­vo­va­né­ho pro­jek­tu, tech­nic­ké poža­dav­ky a časo­vý har­mo­no­gram na email rezervace@divadlonacucky.cz.

Vybrá­no bude čty­ři až pět pro­jek­tů. V roce 2015 bude na rezi­denč­ních poby­tech v Olo­mou­ci pobý­vat také maďar­ské diva­dlo KOMA a čes­ko-fran­couz­ský tým Flo­ren­ta Gol­fie­ra a Marie Gourdain.

Pro více infor­ma­cí kontaktujte:

Jan Žůrek

ředi­tel DW7, o.p.s.

+420 728 180 478

zurek@divadlonacucky.cz

www.divadlonacucky.cz