Čechy mají svého Naharina

Foto: Martin Divíšek

Těž­ko spo­čí­tám s koli­ka sou­bo­ry, z koli­ka zemí již spo­lu­pra­co­val izra­el­ský cho­re­o­graf Ohad Naha­rin, hvězda svě­to­vé­ho sou­čas­né­ho tan­ce. Mít na reper­toá­ru dílo s jeho pod­pi­sem je čest. Uka­zu­je to na mezi­ná­rod­ní úro­veň sou­bo­ru, sofis­ti­ko­va­nost a vyzrá­lost jeho šéfa. Nyní má své­ho „Naha­ri­na“ i sou­bor Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla a už teď je jis­té, že na něj může být hrdý.

Ačko­li Ohad Naha­rin tvo­ří neu­stá­le po celém svě­tě, nechr­lí stá­le nové kusy. K sil­ným cho­re­o­gra­fic­kým obra­zům, kte­ré kdy posta­vil, se rád vra­cí a sklá­dá je spo­lu zno­vu do jiné­ho cel­ku. A ony se pře­kva­pi­vě neo­mí­la­jí, neztrá­cí svou auten­ti­ci­tu a v kaž­dém pro­ve­de­ní zís­ká­va­jí novou podo­bu. Je to, jako když čte­te román v ori­gi­ná­lu a pak se do něj pono­ří­te v růz­ných pře­kla­dech. Opa­ko­vá­ní je medi­ta­ce, ces­ta zenu. U Naha­ri­na se sta­lo sou­čás­tí jeho rukopisu.

I deca­den­ce je tako­vým cho­re­o­gra­fic­kým tet­ri­sem slo­že­ným ze star­ších vari­a­cí. Avšak co obraz, to per­la. Jed­nou z úvod­ních scén je Naha­ri­nův snad nej­zná­měj­ší taneč­ní motiv pro­vá­ze­ný pís­ní Echad mi Jodea, kte­rý se v jeho tvor­bě popr­vé obje­vil již v roce 1990. Echad mi Jodea je židov­ská píseň, kte­rá se zpí­vá­vá na Pesach a hovo­ří o ces­tě Židů ke svo­bo­dě. Naha­rin doká­že v něko­li­ka minu­tách uká­zat hrdost židov­ské­ho náro­da a ilu­stro­vat i jeho opa­ko­va­ná poko­ře­ní. Taneč­ní­ci a taneč­ni­ce v čer­ných oble­cích, bílých koši­lích a klo­bou­cích sedí v jed­nom šiku na židlích roze­sta­vě­ných do půl­kru­hu. Hla­vy sklo­pe­né, ruce v klí­ně. Opa­ko­va­ně se v odhod­lá­ní zdvi­ha­jí, aby ote­vře­li hrud­ní­ky ve zpě­vu. Jako jeden muž nad­ska­ku­jí ve vib­ra­cích pís­ně nad židle, vyha­zu­jí svo­je údy do vzdu­chu, jak ptá­ci zobou pomy­sl­né drob­ky, kte­ré jim někdo od sto­lu hodil, sesu­nou se na kole­na a zas se obto­čí zpět na žid­li. A pak se vždy zno­vu ube­rou v pohrou­že­ní. Cha­rak­te­ris­tic­kou pro scé­nu je domi­no těl. Taneč­ní­ci jeden po dru­hém otví­ra­jí paže jako by pada­ly do záklo­nu. Posled­ní v půl­kru­hu však padá čelem na tvr­dou zem. A pak do stře­du háze­jí své klo­bou­ky, boty, šat­stvo. Kupa svrš­ků, tak pro­za­ic­ké hmot­né memen­to, jedi­né co zby­lo ze zmi­ze­lých. Vzpo­mín­ky na hrů­zy dva­cá­té­ho sto­le­tí budou Izra­el pro­vá­zet navěky.

Naha­ri­no­va díla ale nejsou pate­tic­ká. Prá­vě nao­pak. Sta­ti­sí­ce divá­ků, kte­ří se roz­hod­ně nere­kru­tu­jí jen ze skal­ních milov­ní­ků tan­ce, při­vá­dí do sálu jeho smy­sl pro humor a radost z tan­ce. Naha­rin zálib­ně pus­tí roman­tic­kou píseň Sway nebo kaba­ret­ní Hoo­ray For Holly­wo­od a nechá taneč­ní­ky vyzvat divá­ky k tan­ci na pódiu. Ze začát­ku se oší­vá­te, hlav­ně ať si nevy­be­rou vás. Na scé­ně se ale všich­ni baví a divák pře­mýš­lí, zda je ta ener­gic­ká sou­hra vyvo­le­ných s pro­fe­si­o­ná­ly při­pra­ve­ná. A pak zatou­ží být na scé­ně také. Stud tady totiž není na místě.

Cha­cha, bur­leska, par­ty „tuc tuc“ beat z deva­de­sá­tek. Hud­ba drží insce­na­ci v neko­neč­ném prou­du. Naha­rin s ní pra­cu­je až fil­mo­vě. Vybí­rá odkud­ko­li a umí díky ní udě­lat show, dodat lesk, roman­ti­ku, dan­cy fan­cy náboj. Je jed­no jak a na co tan­čí­te, říká Naha­rin, hlav­ně, že si to užíváte.

Taneč­ní­ci Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla si to uží­va­jí napl­no. Exce­lu­jí mla­dí sólis­té. Ondřej Vin­klát a Vik­tor Kon­va­lin­ka doká­ží pro­dat balet­ní tech­ni­ku, ale záro­veň čer­pat ze zemi­tos­ti sou­čas­né­ho tan­ce. Máte pocit, že občas sko­čí až do pódia nebo že se rados­tí při tan­ci navzá­jem spon­tán­ně obe­jmou. (Napří­klad Ondřej Vin­klát při las­ka­vém „kro­ca­ním“ due­tu s Joná­šem Dol­ní­kem). Z taneč­nic vyni­ká divo­ká a dra­vá Klá­ra Jelín­ko­vá či ele­gant­ní a vzne­še­ná Aya Wata­na­be. Ačko­li zmi­ňu­ji sólis­ty, je pří­jem­né vní­mat, že prá­vě v deca­dan­ce si na roz­dě­le­ní prv­ní sólis­té — sbor nikdo nehra­je. V jed­né z posled­ních scén nastu­pu­jí na scé­nu jeden po dru­hém ve třech řadách a demon­stra­tiv­ně odkry­jí jen po dru­hém svá holá žeb­ra. Svou kůži nám naser­ví­ru­jí sebe­vě­do­mě a záro­veň s poko­rou a defi­ni­tiv­ně nás tím odzbrojí.

Deca­dan­ce je insce­na­ce pro divá­ky všech gene­ra­cí a taneč­ní­ho vyzná­ní, kte­rá baví, kul­ti­vu­je a osla­vu­je tanec. Mám radost, že si Balet Národ­ní­ho diva­dla tak­zva­ně jen neod­škr­tl Naha­ri­na, ale vde­chl jeho mis­trov­ským vzo­rům své­byt­nou ener­gii. Díky deca­dan­ce se zno­vu uka­zu­je, že je Balet Národ­ní­ho diva­dla moder­ní a svě­ží usku­pe­ní, kte­ré tepe krev v žilách.

 

11. 6. 2015

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.