Viděno čtyřmi — Bouře

Prv­ní domá­cí  pre­mi­é­rou, kte­rou nabí­dl pub­li­ku nový pro­stor Jatek 78, byla Bou­ře dua SKUTR. Úspěch pre­mi­é­ry byl nespor­ný — divá­ci byli mezi­ná­rod­ním pro­jek­tem na moti­vy Shake­spea­ro­vy Bou­ře vidi­tel­ně nad­še­ni. Byl ale pohled kri­ti­ky tak jed­no­znač­ný? To napo­ví  čty­ři krát­ké glosy.

BECKETOVŠTÍ „VYVRŽENCI

Při sle­do­vá­ní na prv­ní pohled dost nere­ál­ných akcí, do nichž se her­ci pouš­tě­jí, se člo­věk ptá, proč jsou i přes svou absur­di­tu půso­bi­vé a jak sou­vi­se­jí s téma­tem. Pár rekvi­zit, kte­ré jako­by vypla­vi­lo moře, budí v sou­la­du s téma­tem dojem neza­byd­le­nos­ti, stav po bou­ři, a her­ci s jejich pomo­cí tva­ru­jí svůj pro­blém. Vidí­me, že mají toho víc než dost nalo­že­no, že cosi způ­so­bu­je jejich tíseň, mají bře­me­no, kte­ré je tíží, ome­zu­je, sva­zu­je, cosi je tře­ba roz­mo­tat, něčím jsou zahr­nu­ti. Fyzic­ké jed­ná­ní pou­ka­zu­je na stav duše, bře­me­na, pou­ta a pro­blémy, v čase ros­tou nebo jsou nesne­si­tel­ná tím, že se opa­ku­jí. Becke­tov­ští „vyvr­žen­ci“ neve­dou spo­lu dia­lo­gy. V ošou­pa­ných kalho­tách a obno­še­ných sve­trech se přes hru se slo­vem i rekvi­zi­tou pro­bo­jo­vá­va­jí sami k sobě. Pro nale­ze­ní rov­no­váhy jsou her­ci schop­ni nosit prk­na na zádech nebo ji hle­da­jí pomo­cí mopů umís­tě­ných na růz­ných čás­tech těla. Do pro­blé­mu je mož­né být pono­řen, nebo se v něm hra­bat, vidí­me, že tihle lidé jsou v pas­ti a vaří jen z toho, co v nich (a také na ost­ro­vě) je. Rekvi­zi­ty jako­by her­cům napo­ví­da­ly para­bo­lu, kte­rou je tře­ba pou­žít, abychom jim poro­zu­mě­li, aniž by muse­li své jed­ná­ní či stav psy­cho­lo­gi­zo­vat či pode­pí­rat celým pří­bě­hem. A jeli­kož se vyja­dřu­jí pomo­cí „haram­pá­dí“, kte­ré vypla­vi­lo moře, jejich herec­ké akce jsou bás­ni­vě vyna­lé­za­vé a záro­veň mno­hoznač­né neboť stá­le zpří­to­m­ňu­jí nejen vnitř­ní stav, ale také pus­ti­nu ost­ro­va a v dal­ším plá­nu snad i haram­pá­dí hole­šo­vic­kých jatek.

Nina Ruto­vá

BOUŘE

Ude­ří hrom. Čty­ři­krát. Na kaž­dé zabu­rá­ce­ní se zdvih­ne jed­na zaťa­tá pěst do výš­ky. Je to jako vlna, kte­rá se ustá­lí a čty­ři muž­ské paže zůsta­nou viset ve vzdu­chu, napřa­že­né smě­rem do hle­diš­tě. Všech­ny čty­ři mla­dí­ky stih­nou hro­my, déšť a bles­ky. Je to para­le­la k jejich vlast­ním vnitř­ním bou­řím. Kaž­dý pro­ží­vá tu svou. 

Skutři a jejich tým vždyc­ky umě­li a umí vytvo­řit atmo­sfé­ru. To se jim daří i v Bou­ři. Hud­ba (mimo­cho­dem soun­d­track z před­sta­ve­ní bych si kou­pi­la) je sno­vá, mís­ty i dra­ma­tic­ká a vytvá­ří poin­ty, kte­ré bohu­žel v samot­né hře per­for­me­rů nejsou. Svět­la se občas plí­ží níz­ko jeviš­tě, cítí­me jako bychom byli s akté­ry na pus­tém ost­ro­vě – niko­li však na pus­tém ost­ro­vě jejich duší.
Šplou­chá­ní vody. Vlny, kte­ré odplu­ly stej­ně tak i jejich frustra­ce a trá­pe­ní. Bou­ře je za nimi. Čty­ři muži sto­jí opět ved­le sebe tvá­ří v tvář divá­kům. Se zachá­ze­jí­cím slun­cem pád­lu­jí uklí­ze­cí­mi mopy do klid­něj­ších vod.
A já si říkám, ško­da, že od toho prv­ní­ho k tomu posled­ní­mu momen­tu se ener­gie v tom jamu s rekvi­zi­ta­mi a mono­lo­gy někam vytra­ti­la a oprav­du povsta­la až nyní, v závě­reč­né teč­ce. Ško­da, že se pro mě v té změ­ti situ­a­cí ztra­ti­la i něja­ká hlub­ší výpo­věď. Mož­ná, že lidé, kte­rý­mi vnitř­ní bou­ře zmí­ta­jí, se v před­sta­ve­ní najdou. Sku­t­rům i Jatkám bych to přála.

Mar­ké­ta Faustová

 

NEOKÁZALE

Mám rád insce­na­ce, kte­ré umí navo­dit magic­kou atmo­sfé­ru, vytvá­ře­nou pomo­cí obra­zů ne vždy úpl­ně snad­no dešif­ro­va­tel­ných, při­tom ale diva­del­ně nos­ných. A taky mám rád, když se insce­na­ce umí nená­sil­ně pohy­bo­vat na hra­ně mezi depre­sí, sebe­i­ro­nií a gro­teskou. Na Bou­ři se mi kro­mě toho líbí, jak se tu vol­ně mísí vymí­tá­ní osob­ních trau­mat s ryze aso­ci­a­tiv­ní­mi řetěz­ci. A také to, že se dotý­ká doce­la váž­ných témat, aniž by při­tom tvůr­ci cíti­li potře­bu oká­za­le si rvát kusy masa a s dětin­skou pýchou je před­vá­dět publiku.

Vla­di­mír Mikulka

 

ZPĚNĚNÁ PLECHOVKA S RADLEREM

Základ­ní sché­ma nové­ho pro­jek­tu Bou­ře dvo­ji­ce Kukuč­ka-Trpi­šov­ský je sta­le­tí­mi pro­vě­ře­ná jis­to­ta. Vrh­nout pár postav na ost­rov, zaha­lit je doslov­nou i meta­fo­ric­kou bou­ří, fun­go­va­lo skvě­le už Shake­spea­ro­vi. Bou­ře, kte­rou uved­li na Jat­kách 78, fun­go­va­la dob­ře hlav­ně na začát­ku. Úvod­ní obra­zy měly nápad, magii, humor, ryt­mus, napě­tí. Není nad prv­ní dojem plný pří­sli­bů!
Roz­vi­nout pře­di­vo cha­rak­te­rů a trau­mat čtve­ři­ce mužů (proč byli čty­ři a ne tři, nebo pět?) tak, aby se pře­nes­la do pub­li­ka něja­ká hlub­ší, exis­ten­ci­ál­ní, zprá­va, je tro­chu jiná zále­ži­tost.
Jed­not­li­vé „sta­tu­sy per­for­me­rů“ se sice od sebe liši­ly, ale nijak výraz­ně. Pocho­pi­li jsme, že kaž­dý trpí něja­kou fobií, nevy­ře­še­ným kom­plexem, nena­pl­ně­ním ve vzta­hu, úzkos­tí, neroz­hod­nos­tí… ale dra­ma­tur­gie ani režie oněm sla­bos­tem nepro­půj­či­la veli­kost dra­ma­tu, ani sílu gro­tes­ky.
Sami akté­ři balan­co­va­li na hra­ně auten­tic­ké výpo­vě­di a režij­ní­ho kon­struk­tu, ale směs to byla říd­ká, niko­li výbuš­ná. Son­da do hlu­bin muž­ské duše, kte­rou Skutři nabíd­li, měla ponor kávo­vé lžič­ky a závaž­nost face­boo­ko­vé­ho nářku. Nebo je snad svět dneš­ních mla­dých mužů fak­tic­ky „vymě­k­lý“ jako elek­tro­nic­ká ciga­re­ta a Radler? OMG!

Jana Návra­to­vá

 

11.12.2014