stage energy

Více než rok mají pražští taneč­ní­ci nové záze­mí – je jím taneč­ní cen­t­rum STAGE na praž­ských Vino­hra­dech, pro­jekt oje­di­ně­lý, co se týče šíř­ky a kva­li­ty nabíd­ky taneč­ních kurzů.

Zájem­ci z řad veřej­nos­ti, ať už začá­teč­ní­ci nebo pokro­či­lí, tu najdou takřka vše od afro dan­ce přes kla­sic­ký balet, hip hop, con­tem­po­ra­ry dan­ce, twerk, lati­nu, modern jazz a step. Výu­ku tan­ce ve STAGE vedou lek­to­ři, pat­ří­cí mezi špič­ku čes­ké a svě­to­vé taneč­ní scé­ny, kte­ré bychom vám rádi na tom­to mís­tě postup­ně před­sta­vi­li. Dnes jsou na řadě Jana Bur­kiewic­zo­vá a sester­ská dvo­ji­ce Máka a Káka.

Cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Jana Bur­kiewic­zo­vá půso­bí jako lek­tor­ka con­tem­po­ra­ry. Jana vystu­do­va­la kon­zer­va­toř Taneč­ní­ho Cen­t­ra Pra­ha v roce 2002 a po té absol­vo­va­la řadu stá­ží v zahra­ni­čí (New York — Broadway Dan­ce Cen­t­re, Ste­ps on Broadway, Itá­lie – Calab­ria arte dan­za). V roce 2009 dokon­či­la magis­ter­ské stu­di­um na HAMU. Ved­le mno­ha jiných pro­jek­tů vytvo­ři­la cho­re­o­gra­fie k insce­na­cím Quasi­mo­do (Diva­dlo Hyber­nia), Mar­ná lás­ky sna­ha (Klicpe­ro­vo diva­dlo Hra­dec Krá­lo­vé) a Uri­ne­town (Diva­dlo F. X. Šal­dy Libe­rec). Je autor­kou cho­re­o­gra­fie k fil­mo­vé pohád­ce Kouz­la krá­lů. Pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je s před­ní­mi čes­ký­mi mód­ní­mi návr­há­ři (Libě­nou Rocho­vou, Deni­sou Novou, Hanou Záru­bo­vou), je hlav­ní cho­re­o­gra­f­kou praž­ské­ho Designblo­ku a jako cho­re­o­gra­f­ka se podí­le­la i na pre­zen­ta­ci čes­ké módy na Expo 2010 v Šan­gha­ji a na Dni čes­ké­ho desig­nu v Bom­ba­ji a Dillí. Věnu­je se zejmé­na roz­ví­je­ní umě­lec­kých mož­nos­tí sou­čas­né­ho tan­ce ve fúzi s dal­ší­mi diva­del­ní­mi obo­ry. V mezi­ná­rod­ním pro­jek­tu Lido­skop (Uni­ted Arts) pro­po­ji­la sou­do­bý tanec s prv­ky nové­ho cir­ku­su a vrcho­lo­vé akrobacie.

Mar­ti­na (Máka)Kate­ři­na (Káka) Kvas­ni­co­vy jsou sest­ry, kte­ré se obě věnu­jí tan­ci. Mar­ti­na ali­as Máka je taneč­ni­ce, lek­tor­ka a cho­re­o­gra­f­ka, věnu­je se street dan­ce, hip hop, hou­se, loc­kin, pop­pin, bre­a­kin a dan­ce­hallu. Čas­to pra­cu­je pro rekla­mu, podí­le­la se na kam­pa­ních O2, Storm, Radio Impuls, Apple nebo Fris­co, vystu­po­va­la ve video­kli­pech Vladimir518, Sáme­ra Issy nebo Eri­ky Fečo­vé, tan­či­la pro Crai­ga Davi­da ane­bo Cho­co­la­tes. Mno­ho­krát se zúčast­ni­la fre­esty­lo­vých batt­les, kde pra­vi­del­ně obsa­zu­je před­ní mís­ta. Její sest­ra Káka je aktiv­ní taneč­ni­ce (na poli under­ground battlez,soutěží, vystou­pe­ní, sessi­ons a jiných taneč­ních pro­jek­tů) lek­tor­ka, cho­re­o­gra­f­ka styl: street a club DANCE (hip hop, hou­se, fun­kin sty­lez, dan­ce­hall). Pra­vi­del­ně a neu­stá­le se vzdě­lá­vá pro­střed­nic­tvím worksho­pů a sessi­ons jak v ČR, tak v zahra­ni­čí (Per­ry Dan­ce, Ste­ps on Brodway, BDC v New York city,The Week Ita­ly). I Káka pra­cu­je pro rekla­mu a účast­ní se fre­esty­lo­vých battles.

Ať už si vás zají­má jaký­ko­liv taneč­ní styl, Stage je tu pro vás a vyjde vám vstříc!