In Gravity We Trust?

Trut­nov­ský Cirk – UFF, Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su, má dvě pro­gra­mo­vé rovi­ny. Uka­zu­je, co se v této umě­lec­ké oblas­ti uro­di­lo v Čes­ku, a pak při­vá­ží zahra­nič­ní hos­ty. Domá­cí pro­gra­mo­vá lin­ka té hos­tu­jí­cí nasta­vu­je zrcadlo.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Nahé tělo, vlasy

Deva­te­nác­tý roč­ník fes­ti­va­lu 4 + 4 dny v pohy­bu se pod hla­vič­kou otáz­ky Who is the direc­tor? opět roz­kro­čil mezi tan­cem, diva­dlem, site-spe­­ci­­fic, hud­bou a výtvar­ným umě­ním. V tom je už léta zce­la kon­zis­tent­ní. Vět­ši­na akcí se letos ode­hrá­la v Palá­ci U Stý­b­lů na Vác­lav­ském náměs­tí, v Arše a v Altě. Mís­ta činu, důle­ži­tá fes­ti­va­lo­vá sou­část, také vyšla z vnitř­ních pro­sto­rů na uli­ci. S odstu­pem… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nahé tělo, vlasy

Publikováno
V rubrikách Recenze

Nedovedu si představit zásnuby bez lásky

Reži­sér­ka Pet­ra Tej­no­ro­vá je ved­le Hal­ky Třešňá­ko­vé dal­ší uměl­ky­ní z Čes­ka, kte­rá se účast­ní mezi­ná­rod­ní­ho výzkum­né­ho pro­jek­tu IDENTITY.MOVE! Do pro­jek­tu vstou­pi­la ve dvo­ji­ci se slo­ven­ským taneč­ní­kem a cho­re­o­gra­fem Jarem Viňar­ským, s nímž odje­la pra­co­vat na rezi­den­ci do Sta­re­ho Bro­wa­ru v Pozna­ni. Pet­ře jsme polo­ži­li podob­né otáz­ky jako před časem Hal­ce, abychom zjis­ti­li, co pro ni zna­me­na­jí iden­ti­ta a pohyb a jak… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nedo­ve­du si před­sta­vit zásnu­by bez lásky

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

young, gifted and black

To be young, gif­ted and black, Oh what a love­ly pre­ci­ous dre­am, To be young, gif­ted and black, Open your heart to what I mean… Když s tou­to pís­ní vystou­pi­la ame­ric­ká zpě­vač­ka a pia­nist­ka Nina Simo­ne, v době, kdy se láma­la šede­sá­tá a sedm­de­sá­tá léta 20. sto­le­tí, sta­la se píseň rych­le hym­nou těch, kte­rým leže­la na srd­ci lid­ská prá­va. Ote­vře­né srd­ce… Pokra­čo­vat ve čte­ní young, gif­ted and black

Publikováno
V rubrikách Recenze

Rumunská taneční historie jako dynamit

Nedáv­no dra­ma­tur­gie hole­šo­vic­ké stagi­o­ny Alfred ve dvo­ře nabíd­la praž­ské­mu pub­li­ku výživ­nou ukáz­ku sou­čas­né rumun­ské tvor­by Roma­ni­an Pul­se. Zdá se, že nená­pad­ná pře­hlíd­ka z kra­je Mir­cei Eli­a­da a Ioa­ny Mony Popo­vi­ci vzbu­di­la neče­ka­ný roz­ruch a Janu Bohutín­skou inspi­ro­va­la k násle­du­jí­cí reflexi.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Halka Třešňáková: K vlastenectví cítím odpor

Uměl­cům a teo­re­ti­kům v oblas­ti tan­ce a per­for­ming art chy­bí výzkum. Život od gran­tu ke gran­tu všech­ny tla­čí k hoto­vým insce­na­cím. A pro roz­voj tvor­by i teo­re­tic­ké­ho myš­le­ní je tře­ba mož­nost zkoumat.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Víra kaligrafická

Ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ru měla insce­na­ce Fai­th (Víra) 17. a 18. úno­ra  2014 v Diva­dle Ponec. V před­sti­hu se však obje­vi­la už na novém fes­ti­va­lu Specta­cu­la­re 29. led­na ve Stu­diu Hrdi­nů ve Veletrž­ním paláci.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Nové divadlo hodně tančí

Dru­hý roč­ník Cen Čes­ké diva­del­ní DNA, kte­ré jako bie­ná­le pořá­dá sdru­že­ní Nová síť se svý­mi regi­o­nál­ní­mi part­ne­ry, zna­me­ná jis­tou ofi­ci­a­li­za­ci scé­ny nové­ho divadla.

Publikováno
V rubrikách Aktuality