2 x kolem Globe

K pre­mi­é­ře cho­re­o­gra­fie Jiří­ho Bar­to­van­ce Glo­be, kte­rou zahá­ji­lo sezo­nu diva­dlo Ponec, se vra­cí­me dvě­ma krát­ký­mi glo­sa­mi. V něčem se roz­chá­ze­jí, v něčem sho­du­jí — pod­stat­né je, že Glo­be roz­hod­ně sto­jí za řeč!

Publikováno
V rubrikách Recenze

Dubnové družení

Ten­to člá­nek by se také mohl jme­no­vat – „Mluv­me spo­lu“, neboť to byla hlav­ní moti­va­ce k uspo­řá­dá­ní seri­á­lu dis­ku­sí věno­va­ných tan­ci, kte­ré pro­bí­ha­ly v kre­a­tiv­ním pro­sto­ru Dru­ži­na v Krym­ské uli­ci v Pra­ze kaž­dý dub­no­vý čtvr­tek (až na ten prv­ní, kte­rý by koli­do­val se zahá­je­ním Čes­ké taneč­ní plat­for­my, tak­že se začí­na­lo středou). 

Publikováno
V rubrikách Recenze