Dolls

Foto: Tomáš Třeštík

Naše nej­slav­něj­ší novo­cir­ku­so­vá for­ma­ce La Puty­ka zaží­vá hvězd­nou éru. Chr­lí jed­nu pre­mi­é­ru za dru­hou, její před­sta­ve­ní jsou na týd­ny dopře­du vypro­da­ná, a nedáv­no v médi­ích pro­blesk­la zprá­va, že by La Puty­ka moh­la zakot­vit v novém, vlast­ním, pro­sto­ru. My ješ­tě víme, že zved­li v potles­ku na nohy celý Trut­nov, když tam nedáv­no uved­li pre­mi­é­ru Dolls coby zaha­jo­va­cí udá­lost fes­ti­va­lu CirkUff.

Námět k Dolls našel autor insce­na­ce Ros­ťa Novák v rodin­né lout­kář­ské tra­di­ci a roz­vi­nul jej aso­ci­a­tiv­ně do dal­ších rovin. Antro­po­morf­ní vztah k věcem i jevům je pod­sta­tou ritu­ál­ních prak­tik –člo­věk umí coko­li svou suges­cí a před­sta­vi­vos­tí pro­mě­nit v magic­ký čini­tel, v sub­stan­ci, kte­rou je ocho­ten poslou­chat, milo­vat a vyzná­vat.  Podob­ně je tomu i ve vzta­hu k hrač­kám v dět­ství. Ty navíc posky­tu­jí záze­mí a pocit bez­pe­čí. V sou­čas­né spo­leč­nos­ti je prý vztah k hrač­kám ve význam­ném pro­cen­tu pro­lon­go­ván i u dospě­lých jedin­ců, kte­ří neži­vou náhraž­kou řeší part­ner­ské či rodi­čov­ské kom­plexy. I tato civi­li­zač­ní pato­lo­gie se Ros­ťo­vi Nová­ko­vi do Dolls pro­mít­la. Jest­li vám při­pa­dá sou­ži­tí s nafu­ko­va­cí pan­nou či figur­kou bato­le­te jako okra­jo­vý exces, pak se zkus­te zamys­let nad feno­mé­nem muzea vos­ko­vých figurín, což je jed­na z nej­na­vště­vo­va­něj­ších atrak­cí kaž­dé met­ro­po­le – co táh­ne  tisí­ce návštěv­ní­ků dovnitř? Dráž­di­vá ilu­ze, že je tře­ba najed­nou vez­me Meryl Stre­e­po­vá nebo Geo­gre Clo­o­ny za ruku? Nebo je to nao­pak  jis­to­ta, že se to nesta­ne, a přes­to budou „tak blízko“?

Pro aso­ci­a­tiv­ní kon­cept lou­tek, pane­nek, figu­rek vše­ho dru­hu, v němž chtěl Novák pro­zkou­mat jak je to s naším dušev­ním zdra­vím, ima­gi­na­cí a kre­a­tiv­ním poten­ci­á­lem objek­tu, zís­kal v nároč­ném mezi­ná­rod­ním kon­kur­zu pěti­ci per­for­me­rů. Může­me lito­vat, že mezi nimi není nikdo z Čes­ka a tro­chu si postesk­nout, že se co do zastou­pe­ní cir­ku­so­vých tech­nik vysta­či­lo se vzduš­nou a pozem­ní akro­ba­cií. Obo­jí však na skvě­lé úrov­ni. Co však bra­lo dech, byl akro­ba­tic­ký tanec v podá­ní Mexi­ča­na Iesu Esca­lan­te­ho.

Síla insce­na­ce rost­la už z její­ho začát­ku, kdy scé­na pat­ři­la prá­vě Esca­lan­te­mu a jeho sou­kro­mé­mu ritu­á­lu. Plav­ný­mi níz­ký­mi pře­me­ty roto­val kolem nefo­rem­né­ho hli­ně­né­ho tote­mu, což byla hrouda jílu spad­lá na zem.  Po chví­li snad kaž­dý v pub­li­ku v tom roz­plác­lém drnu začal spat­řo­vat oči, nos a pusu … antro­po­morf­ní pro­jek­ce se moh­la roz­tan­čit s Iesu­sem.  Cho­re­o­gra­fie Dolls se ujal Jozef Fru­čekLin­dou Kape­ta­ne­ou a jejich ruko­pis smě­lé­ho, leh­ké­ho a při­tom divo­ké­ho tan­ce pro­stu­po­val celou insce­na­cí. Šlo o doko­na­lé setká­ní svě­tů, jež cir­ku­su dalo grá­cii a švih, a tan­ci vir­tu­óz­ní odváž­né interprety. 

 

3. 6. 2014

K sil­ným úvod­ním scé­nám pat­ři­lo i prv­ní čís­lo na visu­té hrazdě, a to hlav­ně díky jed­no­du­ché­mu efek­tu kos­tý­mu. Akro­bat­ka Bel­li­na Sörensson má na sobě předlou­hé šaty, kte­ré na zemi půso­bí jako pře­káž­ka, ale při zavě­še­ní sply­nou k zemi jako nád­her­ný zla­tý chvost, kte­rý při letu pro­dlu­žu­je pohyb a půso­bí non­ša­lant­ně.  Násled­ná part­ner­ská hra dvo­ji­ce (part­ne­rem Bel­lin­dy je výraz­ný Josa Kölbel) na jed­né hrazdě nabí­ze­la zce­la zře­tel­nou meta­fo­ru part­ner­ství – vše­mož­né nuan­ce pomo­ci, pod­po­ry, odda­nos­ti, rizi­ka, důvě­ry. Vztah toho­to páru se však nevy­ví­jí dob­ře – on se zakou­ká do jiné, a když ji nemů­že mít, věnu­je svou pozor­nost figurí­ně.  Tu všu­de tahá, růz­ně ji roz­ve­se­lu­je, zatím co jeho part­ner­ka „boju­je“ o vztah i tím, že se sama za figurí­nu vydá­vá. Ten­to vývoj postav je opět zámin­kou a pří­le­ži­tos­tí ke zvlášt­ní­mu sty­lu závěs­né part­ner­ské akro­ba­cie – avšak za situ­a­ce, kdy je part­ner­ka zce­la ztuh­lá. Není pře­ce jenom rozum­něj­ší a bez­peč­něj­ší mít na všech­no to trá­pe­ní a nebez­pe­čen­ství po ruce něko­ho, kdo se umí chyt­nout, podr­žet, pře­de­jít pádu? Samo­zřej­mě není řeč jen o hrazdě.

Nosi­te­lem dal­ší­ho pří­bě­hu je jiný mla­dý pár, s jis­to­tou může­me uvést, že man­žel­ský. Scé­na jejich sva­teb­ní­ho ritu­á­lu je výcho­zím momen­tem pro nároč­né čís­lo part­ner­ské pozem­ní akro­ba­cie, v níž jsou part­ne­ři pev­ně při­pou­ta­ní obi­na­dlem za paže tak, že nemo­hou pou­žít někte­ré klou­by před­lok­tí. Pev­né spo­je­ní, zna­me­ná i ome­ze­ní, řek­ne­te si, a není vám vese­lo. Naštěs­tí akro­ba­té Coli­ne Mazu­rekValen­tin Verdu­re umě­jí v této „kaza­j­ce“ dělat divy, což nako­nec při­ná­ší i jis­tou nadě­ji. Ten­to pár však má na vývoj své­ho vzta­hu tro­chu jiný názor – ona chce dítě, on ne. Opět se situ­a­ce vyře­ší „funkč­ní pro­té­zou“ –  hrač­kou mimi­na. Ve vzdu­chu se vzná­ší otáz­ka – co je to za svět, co jsme to za lidi?

Když při­hléd­ne­me ke scé­ně Jaku­ba Kopec­ké­ho, kte­rá je vlast­ně řezem pat­ro­vé­ho domu a uka­zu­je inte­ri­é­ry poko­jíč­ků, kde naše posta­vy byd­lí jako včel­ky v úle, a pro­hléd­ne­me si po něja­ké chví­li čím dál zma­te­něj­ší, zaprá­še­něj­ší pro­stor, cítí­me, že se oci­tá­me v bola­vých čás­tech svě­ta, kde se v napůl utr­že­ných domech sna­ží lidé stá­le nor­mál­ně žít. Navzdo­ry růz­ným nesro­zu­mi­tel­ným poli­tic­kým kon­flik­tům, či navzdo­ry vše­mož­né bídě.

Ačko­li se na pre­mi­é­ře zdá­lo, že kra­ji­na insce­na­ce potře­bu­je ješ­tě tro­chu pro­hlou­bit údo­lí a vyost­řit vrcho­ly, zkon­den­zo­vat dlou­hé nájezdy do jed­not­li­vých situ­a­cí a otevřít se gej­zí­rům point, byl to úspěch. „La Puty­ka má insce­na­ci, kte­rá může do svě­ta, kte­rá není lokál­ní zále­ži­tos­tí,“ řek­la mi Šár­ka Mar­ší­ko­vá ze sdru­že­ní Cirque­on, žena, kte­rá má v novém cir­ku­se o pozná­ní vět­ší pře­hled než já. Jenom si říkám, jako nos­tal­gic­ký milov­ník umí­ně­ných poku­sů La Puty­ky vytvo­řit vel­ké dílo, jest­li se v tom svě­tě tyhle feš­né, mezi­ná­rod­ně stan­dard­ní „Panen­ky“ neztratí.

Na úpl­ný závěr musím zmí­nit pro­stor, v němž se pre­mi­é­ra Dolls ode­hrá­la. Cen­t­rum Uffo je zázrak regi­o­nál­ní kul­tu­ry. Coby ele­gant­ní, funkč­ní budo­va, coby pří­jem­ný diva­del­ní ambi­ent zjev­ně vyba­ve­ný vším, co sou­čas­né diva­dlo potře­bu­je i jako lid­ské záze­mí pro pořá­dá­ní nároč­ných pro­jek­tů. La Puty­ka tam v rezi­den­ci povi­la novou pre­mi­é­ru a byla to slá­va, kte­rou si v Pra­ze těž­ko před­sta­vit. Trut­nov je pro nás pra­vé kul­tur­ní měs­to Evropy!

KONCEPCE A REŽIE: Ros­ti­slav Novák ml., OBSAZENÍ: Bel­li­na Sörensson, Josa Kölbel, Coli­ne Mazu­rek, Valen­tin Verdu­re, Iesu Esca­lan­te, CHOREOGRAFIE: Josef Fruček, Lin­da Kape­ta­nea, SCÉNOGRAFIE: Jakub Kopec­ký, HUDBA: Jan Bal­car, Jin­dřich Čížek, KOSTÝMY, MAKE-UP: Kris­ti­na Záveská, TECHNICKÁ SUPERVIZE: Mathieu Gré­go­i­re, PRODUCENT: Cirk La Puty­ka, KOPRODUCENTI: Uffo — Spo­le­čen­ské cen­t­rum Trut­nov­ska pro kul­tu­ru a vol­ný čas, Archa­os — CREAC de Mar­seille, Pôle Nati­o­nal Des Arts Du Cirque Médi­terra­née, CARE Cir­cus Art Research Exchange
Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.