Alchymista snů má premiéru v divadle Ponec

„Alchy­mis­ta snů” je puto­vá­ním do říše snů, skr­ze har­mo­nii a tóny barev, od ticha k ryt­mu, mezi náde­chem a výdechem…

Hud­ba – vyjá­d­ře­ná ve své mini­ma­lis­tic­ké for­mě – vol­ně ply­ne a inspi­ru­je taneč­ni­ci, kte­rá v křeh­ké sym­bi­óze s kla­ví­rem vytvá­ří svůj emo­tiv­ní tanec. Před­sta­ve­ní, kte­ré před divá­kem roz­vi­ne ces­tu plnou překvapení…

„Alchy­mis­ta snů”  je hudeb­ně — taneč­ní před­sta­ve­ní, jehož slav­nost­ní svě­to­vá pre­mi­é­ra bude uve­de­na v pátek 7.3. 2014 ve 20:00 v Diva­dle Ponec na Pra­ze 3.

„Alchy­mis­ta snů” je mezi­ná­rod­ní pro­jekt, spo­ju­jí­cí uměl­ce z něko­li­ka zemí Evro­py s tuzem­ský­mi uměl­ci, kte­rý při­ná­ší neotře­lý kon­cept scé­nic­ké­ho spo­je­ní živé­ho  komor­ní­ho kon­cer­tu autor­ské hud­by s moder­ně-taneč­ním diva­dlem. Před­sta­ve­ní je zalo­že­no na ori­gi­nál­ní autor­ské, živě inter­pre­to­va­né hud­bě ital­ské­ho pia­nis­ty a skla­da­te­le J. M. Maschi­et­ta, kte­rý v sou­čas­nos­ti žije v Pra­ze,  v moder­ním mini­ma­lis­tic­kém „kine­ma­to­gra­fic­kém” stylu. 

Ten­to pro­jekt je rea­li­zo­ván se zášti­tou Evrop­ské unie umě­ní, s  pod­po­rou Minis­ter­stva kul­tu­ry, Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, Měst­ské čás­ti Pra­ha 3 (pod­po­ro­va­te­lé Diva­dla Ponec). 

Hlav­ním spon­zo­rem a hos­ti­te­lem násled­né recep­ce kona­né k pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry je Hotel Le Palais*****Prague, part­ne­rem je Pet­rof s.r.o., Stage Pra­ha — taneč­ní nebe nad Pra­hou, a samo­zřej­mě Diva­dlo Ponec.

Diva­dlo Ponec si auto­ři vybra­li jako hos­tu­jí­cí pro­duk­ce pro uve­de­ní toho­to pro­jek­tu, pro­to­že ho pova­žu­jí za  mís­to evrop­ské­ho význa­mu — důle­ži­té pro roz­voj inspi­ra­tiv­ních fúzí diva­del­ních žánrů a nových alter­na­tiv­ních scé­nic­kých technologií. 

 

”Alchy­mis­ta snů”
Původ­ní hud­bu slo­žil, zahra­je a řídí:José Miguel Maschi­et­to, Tanec : Micha­e­la Josí­f­ko­vá, Trub­ka : Bro­ni­slav Vagenk­necht, Smyč­ce : Pra­gue you­th ensem­ble, Pro­ducti­on Direc­tor: Dora Ková­řo­vá, Artis­tic Direc­tor: José Miguel Maschi­et­to, Fashi­on Sty­list: Iri­na Kru­chi­ni­na, Make-up artist :Tere­za Geor­gie­vo­vá, Gra­phic Design: Niko­lay Essence