2 x kolem Globe

Foto: Robert Zauer

K pre­mi­é­ře cho­re­o­gra­fie Jiří­ho Bar­to­van­ce Glo­be, kte­rou zahá­ji­lo sezo­nu diva­dlo Ponec, se vra­cí­me dvě­ma krát­ký­mi glo­sa­mi. V něčem se roz­chá­ze­jí, v něčem sho­du­jí — pod­stat­né je, že Glo­be roz­hod­ně sto­jí za řeč!

GLOSA 1

Jed­no­du­še Glo­be. Země­kou­le, pla­ne­ta Země, svět, gló­bus, kou­le. Téma – glo­ba­li­za­ce, uni­fi­ka­ce, ztrá­ta iden­ti­ty. Mezi­ná­rod­ní tým jako sym­bol svě­ta a svě­to­vé­ho tan­ce, kte­rý se neo­hlí­ží na žád­né geo­gra­fic­ké ani kul­tur­ní hra­ni­ce. Dva taneč­ní­ci a pět taneč­nic z Evro­py a Asie. Hra s dlou­hý­mi žen­ský­mi vla­sy, kte­rá se tak, jak před­sta­ve­ní postu­pu­je, mění v nezdra­vou obse­si. Opa­ko­vá­ní pohy­bo­vých struk­tur, kte­ré se s ubí­ha­jí­cím časem roz­pouš­tí v exhi­bi­ci indi­vi­du­ál­ních schop­nos­tí (tře­ba stoj na hla­vě). Pro divá­ka neu­sle­do­va­tel­ná prů­běž­ná výmě­na kos­tý­mů, kte­rá by moh­la z taneč­ní­ků uči­nit posta­vy vzá­jem­ně zamě­ni­tel­né – ale to šaty naštěs­tí nedo­ká­žou. Žen­ská hys­te­rie – jako pokus o sebe­i­den­ti­fi­ka­ci a odlišení?

Téma ovliv­ňu­je atmo­sfé­ru: insce­na­ce při­po­mí­ná špič­ko­vý design, kte­rý je na pohled krás­ný, ale jinak chlad­ný (jako naleš­tě­né nové auto). Stej­nost začí­ná nudit — v tom Glo­be taneč­ně zpra­co­vá­vá něco, co už všich­ni víme. Čer­pat z pop­kul­tu­ry, jak se o to čás­teč­ně poku­sil Jiří Bar­to­va­nec, má vel­ké úska­lí, a to otáz­ku: Jak se inspi­ro­vat pop­kul­tu­rou a nesply­nout s pop­kul­tu­rou? Glo­be vidím jako taneč­ní pop – bere si závaž­něj­ší téma, ale zpra­cu­je ho tak, aby to pře­kous­lo co nej­šir­ší spek­trum divá­ků. Z pub­li­ka vní­mám insce­na­ci jako popis situ­a­ce, ale chy­bí mi vyhra­ně­něj­ší autor­ský postoj k ní. Pro­hlou­bit postoj a s tím víc pro­pra­co­vat dra­ma­tur­gii – to by Glo­be neuško­di­lo. Nao­pak by to umož­ni­lo, aby řez­ba insce­na­ce vystou­pi­la zře­tel­ně­ji na povrch a zís­ka­la výraz­něj­ší plasticitu.

Naštěs­tí i u Glo­be pla­tí, že když nasta­ví­me pohled na vyš­ší roz­li­še­ní, obje­ví se fas­ci­nu­jí­cí taneč­ní osob­nos­ti. Odu­šev­ně­lý jed­not­li­vec se svým jedi­neč­ným tělem, jedi­neč­nou tvá­ří, jedi­neč­ný­mi vla­sy a jedi­neč­nou ener­gií pohy­bů — Korej­ky Jeong Moon Lue a Jung Youn Yum jsou napří­klad na pohled éte­ric­ké, ale když se roz­hý­bou, jejich tělo dis­po­nu­je extrém­ně kon­cen­t­ro­va­nou silou a elek­tri­zu­jí­cím napě­tím; Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá je zaťa­tá, urput­ná i ele­gant­ní záro­veň. Ty mi nej­pev­ně­ji utkvě­ly v pamě­ti. A tak bych moh­la jme­no­vi­tě pokra­čo­vat dál.

Jana Bohutín­ská, psá­no z pre­mi­é­ry 9. 9. 2014

GLOSA 2

Vždyc­ky mám radost, když se na čes­kou scé­nu vrá­tí někdo, kdo se něja­ký čas tou­lal svě­tem a sbí­ral zku­še­nos­ti. To je aktu­ál­ně pří­pad Jiří­ho Bar­to­van­ce, kte­rý po něko­li­ka letech uve­dl v Pon­ci cho­re­o­gra­fii Glo­be. Jde o poměr­ně ambi­ci­óz­ní zále­ži­tost s mezi­ná­rod­ním obsa­ze­ním, výraz­ným designem kos­tý­mů, svě­tel, soun­du a videa, ale také s — až horeč­na­tým — vnitř­ním dri­vem, s nalé­ha­vos­tí, jakou má pře­kot­ná panic­ká řeč postrá­da­jí­cí logi­ku, ale její­muž smys­lu nějak intu­i­tiv­ně rozu­mí­te. Ten­to vnitř­ní proud, dra­ma­tur­gic­ky kro­ce­ný prá­vě struk­tu­rou pře­vle­ků, svě­tel­ný­mi změ­na­mi apod, živil str­hu­jí­cí taneč­ní struk­tu­ry pro­ve­de­né v kraj­ní dyna­mi­ce a emo­ci­o­nál­ním extre­mis­mu. Jak dob­ře mezi čle­ny sou­bo­ru Sashy Waltz půso­bi­la Dora Hoš­to­vá, jak dob­ře, že dosta­la tuto příležitost! 

Autor je na prv­ní pohled do své­ho díla hlu­bo­ce vno­ře­ný, splý­vá s ním do té míry, až se zdá, jako by si skr­ze ně vyři­zo­val se svě­tem svo­je účty.  Je to jeho osob­ní reak­ce na nedo­sta­tek tole­ran­ce, respek­tu a odva­hy k auten­ti­ci­tě. Dílo obsa­hu­je něko­lik neza­po­me­nu­tel­ných momen­tů – jako je např. scé­na žen­ské hys­te­rie, kdy se na dlou­hou dobu všech­no zasta­ví a divá­ci sle­du­jí nesku­teč­ně drá­sa­vý výjev hád­ky, v níž není jas­né, o co krá­čí, ani co ji způ­so­bi­lo. Tak­to den­ně sle­du­je­me v tele­vi­zi lid­ské neštěs­tí odně­kud z dru­hé stra­ny glo­bu, jemuž nero­zu­mí­me a nechce­me se na něj dívat. Ale dívá­me. Dal­ším momen­tem je obse­dant­ní prá­ce s vla­sy, ať dlou­hý­mi kšti­ce­mi taneč­nic, nebo jako s při­dru­že­ným mate­ri­á­lem kos­tý­mů. Bar­to­va­nec bude ješ­tě jed­nou význam­ně pro­mlou­vat do jevišt­ní­ho desig­nu, dovo­lím si pro­ro­ko­vat. V tuto chví­li při­ne­sl na naši scé­nu inten­ziv­ní taneč­ní výko­ny a svo­je zaujetí.

Jana Návra­to­vá, psá­no z téhož večera

A JAK SE GLOBE LÍBIL VÁM?

 

22.9.2014