HYBAJ HO! 2014

7. roč­ník fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho slo­ven­ské­ho tan­ce v Pra­ze HYBAJ HO! se bude konat od 29. září do 6. říj­na ve Stu­diu ALTA, Diva­dle Kome­die a v NG Veletrž­ním paláci.

Jedi­ný show­ca­se slo­ven­ské­ho sou­čas­né­ho tan­ce je letos věno­ván osla­vám čtvrt­sto­le­tí svo­bo­dy. Kro­mě toho nej­lep­ší­ho, co sou­čas­ní slo­ven­ští taneč­ní­ci vytvo­ři­li doma a v zahra­ni­čí, čeká divá­ky boha­tý dopro­vod­ný pro­gram – dis­ku­ze, worksho­py, večír­ky, kon­cert Lon­gi­tal nebo tra­dič­ní kuli­nář­ské spe­ci­a­li­ty na slo­ven­ské hostině.

Osvo­boď­me se v pohybu!

Svo­bo­du si před 25 lety Češi a Slo­vá­ci vybo­jo­va­li spo­leč­ně, a to je jeden z mno­ha důvo­dů, proč si tato pře­hlíd­ka našla svo­je mís­to prá­vě v Pra­ze. Cílem fes­ti­va­lu je uká­zat, že vzá­jem­né kul­tur­ní vaz­by Čechů a Slo­vá­ků jsou nedíl­nou sou­čás­tí naší iden­ti­ty. Svůj záměr vysvět­lu­je ředi­tel­ka Stu­dia ALTA a fes­ti­va­lu HYBAJ HO! Lucia Kaši­a­ro­vá: „Bra­ti­sla­va bola vždy pre­po­je­ná skôr s Vied­ňou a až v rám­ci fes­ti­va­lu HYBAJ HO! sa poda­ri­lo nadvi­a­zať kon­takt med­zi čes­kou a slo­ven­skou taneč­nou scé­nou. Veľa Slo­vá­kov pôso­bí v zahra­ni­čí a keď­že na Slo­ven­sku nee­xis­tu­je taneč­ná plat­for­ma, je skve­lé, že sa prá­ve tu všet­ci – čes­kí i slo­ven­skí taneč­ní­ci – môžu stret­n­úť. Dnes už je úpl­ne bež­né, že slo­ven­ské súbo­ry cho­dia do Čiech a nao­pak, predtým to ale bolo veľ­mi výnimočné.“

Náš spo­leč­ný kul­tur­ní pro­stor ale neměl vždy tak ide­ál­ní pod­mín­ky pro pro­gre­siv­ní roz­voj, expe­ri­ment či alter­na­ti­vu. I pro­to je důle­ži­té neu­stá­le si při­po­mí­nat odkaz same­to­vé revo­lu­ce, kte­rá nám nejen ote­vře­la hra­ni­ce, ale pře­de­vším umož­ni­la svo­bod­ně uva­žo­vat a své názo­ry veřej­ně sdí­let s ostat­ní­mi. „Ja som súčas­ťou prvej gene­rá­cie, kto­rá zúro­ču­je ovo­cie, kto­ré revo­l­úcia splo­di­la. Už ako štu­dent­ka som moh­la vyces­to­vať za tan­com do zahra­ni­čia a mys­lím si že to, ako náš súčas­ný tanec vyze­rá dnes, je prá­ve záslu­hou otvo­re­nia hra­níc“, říká Lucia Kaši­a­ro­vá a je nut­no dodat, že tato gene­ra­ce záro­veň díky své „same­to­vé“ ener­gii pře­kle­nu­la půl­sto­le­tí izo­la­ce a vrá­ti­la naši kul­tu­ru do svě­to­vé­ho kontextu.

Slo­ven­ské tra­di­ce poda­né moder­ní for­mou

Pří­kla­dem pohád­ko­vé­ho úspě­chu slo­ven­ské­ho ensem­blu, kte­rý by bez revo­lu­ce nebyl mož­ný, je pro­slu­lý sou­bor Les Slo­vaKs Dan­ce Collecti­ve – taneč­ní sou­bor půso­bí­cí v Bru­se­lu, kte­rý vypro­dá­vá sály v Holand­sku, Fran­cii, Bel­gii i v Pra­ze. Na Hybaj ho! před­sta­ví svůj nej­no­věj­ší pro­jekt Frag­ments (5.10. ve 20:00, Diva­dlo Kome­die). Les Slo­vaKs jsou živel­nou smrští fantastických taneč­ní­ků, kte­ří ve své tvor­bě kom­bi­nu­jí vše, co v prů­bě­hu své tvůr­čí a život­ní ces­ty potka­li. Prá­vě fes­ti­val Hybaj ho! se může pyš­nit tím, že Les Slo­vaKs pro čes­ké pub­li­kum obje­vil: „Les Slo­vaKs sú už tra­dične high­li­gh­tom fes­ti­va­lu Hybaj ho! Keď hra­li na prvom roč­ní­ku, nikto tu o nich neve­del. Dnes sú abso­l­út­nou hviezdou, ktorú chcú na všet­ky veľ­ké taneč­né fes­ti­va­ly v Čechách. Zosta­li však ver­ní nám“, říká Kaši­a­ro­vá a pro­dukč­ní fes­ti­va­lu Letoš­ní HYBAJ HO! je jed­nou z nemno­ha pří­le­ži­tos­tí vidět ten­to v sou­čas­né době nej­ú­spěš­něj­ší slo­ven­ský taneč­ní sou­bor naživo.

Růz­no­ro­dý pro­gram fes­ti­va­lu se sna­ží uká­zat širo­kou šká­lu toho, s jakými téma­ty a prin­ci­py slo­ven­ští uměl­ci pra­cu­jí. Pro­gram ote­vře taneč­ní duet Ima­go inspi­ro­va­ný tex­tem C. G. Jun­ga, ve kte­rém taneč­ní­ci nahlí­že­jí do útrob své­ho nit­ra ve sna­ze nalézt svou pra­vou tvář. Objek­ty výzkumu Pet­ry For­na­y­o­vé se zabývají téma­tem mani­pu­la­ce naše­ho vní­má­ní. Mar­ta Polá­ko­vá se v insce­na­ci SOLO Endings/Beginnings zamýšlí nad tím, co v živo­tě člo­vě­ka zna­me­ná konec a začá­tek a kolik takových jich jde za sebou. V sólo­vém před­sta­ve­ní chi­ens naufragés se před­sta­ví taneč­ni­ce Zden­ka Sví­te­ko­vá. Kon­flik­ty kon­zum­ní­ho svě­ta si berou na muš­ku tvůr­ci Debris Com­pa­ny v insce­na­ci Epic, jež pra­cu­je s prin­ci­py brech­tov­ské­ho epic­ké­ho diva­dla. O jako Schlem­mer Moni­ky Čer­tezni nás pro­ve­de svě­tem Bau­hau­su a zejmé­na tvor­bou Oska­ra Schlem­me­ra. Couch Cor­ner ensem­blu Arty­ci je vtipným spo­je­ním tan­ce a talk-show. Diva­dlo Štúdio tan­ca a Jozef Fru­ček v insce­na­ci From side of a man From side of a woman zkou­ma­jí tělo jako nástroj pozná­ní. Fes­ti­val uza­vře pre­mi­é­ra sku­pi­ny ME-SA s názvem Duets, v níž se před­sta­ví v Pra­ze dob­ře zná­mí slo­ven­ští taneč­ní­ci Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá a Sta­no Dobák.

Jaro Viňar­ský pozve divá­ky v even­tu Bed Iden­ti­ty Talks do své poste­le, aby si s ním popo­ví­da­li. Impro­vi­zo­va­ná per­for­ma­tiv­ní pre­zen­ta­ce hle­dá­ní v kre­a­tiv­ním pro­ce­su, kte­rou před­sta­ví spo­leč­ně s Petrou Tej­no­ro­vou, vyzývá k pří­mé účas­ti divá­ků na výzkumném pro­jek­tu dvo­ji­ce uměl­ců na téma identity.

Pro­gram

29.9
19:30 Lucia Kaši­a­ro­vá: Imago

2.10
19:30 Pet­ra For­na­y­o­vá: Objek­ty Výzkumu
Mar­ta Polá­ko­vá: SOLO — Endings/Beginnings

3.10
16:00 Jaro Viňar­ský: Bed Iden­ti­ty Talks
19:00 Zden­ka Brun­got Sví­te­ko­vá: chi­ens naufragés
19:30 Debris Com­pa­ny: Epic

4.10
10:00 – 19:00 Slo­ven­ské trhy
10:00 – 14:00 Divák pro sou­čas­ný tanec. Dis­ku­se
14:00 Slo­ven­ská hos­ti­na
16:00 Jaro Viňar­ský, Pet­ra Tej­no­ro­vá: I. P. P. H. K. P /
Impro­vi­zo­va­ná per­for­ma­tiv­ní pre­zen­ta­ce hle­dá­ní v kre­a­tiv­ním pro­ce­su
17:00 Moni­ka Čer­tezni: O jako Schlem­mer (Relo­a­ded) (NG Veletrž­ní palác)
19:30 Arty­ci: Couch Cor­ner
21:00 kon­cert Longital

5.10
18:00 Diva­dlo Štúdio tan­ca, Jozef Fru­ček:
From side of a man From side of a woman
20:00 Les Slo­vaks Dan­ce Collecti­ve: Frag­ments (Diva­dlo Komedie)

6.10
19:30 ME-SA: Duets / Pre­mi­é­ra
Mís­to koná­ní: Stu­dio ALTA, pokud není uve­de­no jinak.

Dopro­vod­ný pro­gram:
29. 9. / 19:00 Ver­ni­sáž: Sta­no Dobák: Mash Fle­sh
30.9. — 2.10 / 09,00 – 14,00 / Spi­rá­la 3D, workshop se Zunou Kozán­ko­vou
1.10. / 19:00 / série debat MLUVME O TANCI v pro­sto­ru PRACOVNA/
Téma: 25 let — jed­na gene­ra­ce / High­li­ght fes­ti­va­lu / Ukáz­ky vizu­á­lů letoš­ní­ho ročníku

 

25.9.2014