Byla jsem baletkou

Jsou jich desít­ky, mož­ná stov­ky, víc, než si kdo­ko­li doká­že před­sta­vit. Ser­vír­ky, práv­nič­ky, spo­leč­ni­ce, pro­da­vač­ky v tra­fi­kách, mana­žer­ky, uči­tel­ky tělo­cvi­ku, ženy v domác­nos­ti, maji­tel­ky buti­ků. Všech­ny měli stej­nou víru. Věři­ly, že budou baletkou.

FAiTH/ Byla jsem balet­kou (I was a ballet dan­cer) from Tan­te­hor­se on Vimeo.

Zpo­věď pěti žen, kte­ré stu­do­va­ly na praž­ské Taneč­ní kon­zer­va­to­ři. Balet­ka­mi se ale nesta­ly. Ver­ni­sáž doku­men­tár­ní video­in­sta­la­ce „Byla jsem balet­kou” se usku­teč­ní
2.10. 2014 ve foyer diva­dla Ponec. Sou­čás­tí veče­ra je před­sta­ve­ní FAi­TH — Když je víra v umě­ní sil­něj­ší než v život sou­bo­ru Tan­te­hor­se. Začá­tek ve 20h.

Kon­cept a rea­li­za­ce: Miřen­ka Čecho­vá, Kame­ra: Chin Yew, Zvuk: Matouš Heke­la, Tech­nic­ká spo­lu­prá­ce: David Pro­ko­pič, Pro­duk­ce: Judi­ta Hoffmanová