Výjimečné odhalování každodennosti 

Praž­ská scé­na Jat­ka 78 hos­ti­la na kon­ci úno­ra mezi­ge­ne­rač­ní aus­tral­ský sou­bor A Good Catch Cir­cus s před­sta­ve­ním Cas­ting Off. Tři vše­stran­né artist­ky, kdy nej­star­ší z nich již osla­vi­la šede­sát let, byly odzbro­ju­jí­cí svým nad­hle­dem, tak cen­ným umě­ním zasmát se doslo­va zpl­na hrd­la samy sobě. Ve svém expe­ri­men­tál­ně komor­ním díle se nebá­ly postá­vat na hra­ně, špo­no­vat situ­a­ce a pokou­šet jed­na… Pokra­čo­vat ve čte­ní Výji­meč­né odha­lo­vá­ní každodennosti