Milan Odstrčil: Když na mě přišla autorita, tak jsem se s ní popral

Učit tanec nikdy nechtěl. Když však před 10 lety při Nové scé­ně ND ini­ci­o­val vznik kur­zů con­tem­po­ra­ry pro veřej­nost, aby divá­ko­vi při­blí­žil sou­čas­ný tanec, na posled­ní chví­li odpad­li domlu­ve­ní lek­to­ři. Z vynu­ce­né­ho zásko­ku na sále vznik­la na prá­ci s ama­tér­ský­mi taneč­ní­ky leh­ká závis­lost. Polo­a­ma­tér­ský sou­bor The Directi­on Pro­ject, kte­rý vykrys­ta­li­zo­val z návštěv­ní­ků kur­zů, má za sebou čtvr­tou pre­mi­é­ru.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Milan Odstr­čil: Když na mě při­šla auto­ri­ta, tak jsem se s ní popral

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Kylián vybízí k reflexi hranice mezi normalitou a šílenstvím

Balet Národ­ní­ho diva­dla spo­jil síly s Korej­ským národ­ním bale­tem (KNB) a v letoš­ním roce spo­leč­ně nastu­do­va­ly dílo Jiří­ho Kyli­á­na. Pro­po­je­ní odliš­ných kul­tur pro­střed­nic­tvím balet­ních pohy­bů dalo nový roz­měr kom­po­no­va­né­mu veče­ru Kyli­án – Mos­ty času. Ty se nyní kle­nou od Zapo­me­nu­té země (v nastu­do­vá­ní KNB) k čes­ké pre­mi­é­ře Gods and dogs (Balet Národ­ní­ho diva­dla titul v celo­svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­dl v září v Soul­ském cen­t­ru… Pokra­čo­vat ve čte­ní Kyli­án vybí­zí k refle­xi hra­ni­ce mezi nor­ma­li­tou a šílenstvím

Publikováno
V rubrikách Recenze

Uhrančivý zen

7. srp­na 1974 byl spáchán „umě­lec­ký zlo­čin sto­le­tí.“ Fran­couz­ský vizi­o­nář, pou­lič­ní umě­lec, kapes­ní zlo­děj, pro­va­zo­cho­dec a pře­de­vším sní­lek, kte­rý by pro usku­teč­ně­ní své­ho snu nevá­hal i zemřít – Phi­lip­pe Petit, ile­gál­ně pře­šel po oce­lo­vém laně mezi newy­or­ský­mi dvoj­ča­ty, toho času nej­vyš­ší­mi budo­va­mi svě­ta. Stej­ně jako před téměř přes­ně pět­a­čty­ři­ce­ti lety sta­či­lo i v praž­ském srpnu 2019 málo, aby… Pokra­čo­vat ve čte­ní Uhran­či­vý zen

Publikováno
V rubrikách Recenze