Uhrančivý zen

foto: Veronika Černohous

foto: Veronika Černohous

7. srp­na 1974 byl spáchán „umě­lec­ký zlo­čin sto­le­tí.“ Fran­couz­ský vizi­o­nář, pou­lič­ní umě­lec, kapes­ní zlo­děj, pro­va­zo­cho­dec a pře­de­vším sní­lek, kte­rý by pro usku­teč­ně­ní své­ho snu nevá­hal i zemřít – Phi­lip­pe Petit, ile­gál­ně pře­šel po oce­lo­vém laně mezi newy­or­ský­mi dvoj­ča­ty, toho času nej­vyš­ší­mi budo­va­mi svě­ta. Stej­ně jako před téměř přes­ně pět­a­čty­ři­ce­ti lety sta­či­lo i v praž­ském srpnu 2019 málo, aby se na titul­kách svě­to­vých dení­ků mih­la s roho­vou čer­nou pás­kou fot­ka neo­hro­že­né­ho artis­ty s fran­couz­ským pasem. 350 met­rů dělí­cích praž­skou Práv­nic­kou fakul­tu od Leten­ských sadů se roz­hod­la poko­řit fran­couz­ská pro­va­zo­chod­ky­ně Tati­a­na-Mosio Bon­gon­ga. Vzduš­nou stezku nad Vlta­vou pře­ko­na­la v pou­hých 35 minutách. 

Letoš­ní Let­ní Let­nou, 16. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a diva­dla, zahá­ji­la osla­va prů­ni­ku smy­sl­né nedba­los­ti a samo­zřej­mé sou­stře­dě­nos­ti. Svě­tozná­má pro­va­zo­chod­ky­ně Tati­a­na Mosio Bon­gon­ga z fran­couz­ské­ho sou­bo­ru Cie Basin­ga se pár desí­tek minut po deš­ti bez jiš­tě­ní pro­šla po šest­nác­ti­mi­li­me­t­ro­vém laně nad Vlta­vou. Akro­bat­ka si během pře­cho­du něko­li­krát leh­la, udě­la­la na laně kotr­me­lec nebo se za něj zavě­si­la za nár­ty. Během své­ho pohy­bu na laně pou­ží­va­la 4 met­ry dlou­hou a 12 kilo­gra­mů těž­kou balanč­ní tyč. Rizi­ko­věj­ší než 35 met­ro­vá výš­ka jsou totiž pro akro­bat­ku výky­vy lana způ­so­be­né větrem.

Nebeskou pro­cház­kou po důmy­sl­né lano­vé kon­struk­ci pře­ved­la při­hlí­že­jí­cí z cen­t­ra Pra­hy na Let­nou. K 32 praž­ským pře­mos­tě­ním Vlta­vy tak do výčtu při­da­la na nece­lou hodi­nu dal­ší. Vzpo­mín­ku na vzduš­ný most, kte­rý po deš­ti nasví­ti­lo pozd­ní slun­ce, dotvá­ří půso­bi­vá živá hud­ba tříčlen­né kape­ly Basin­ga, kte­rá artist­ku doprovázela.

Pod­ma­ni­vý hudeb­ní dopro­vod a vědo­mí, že artist­ka, kte­rá není jiš­tě­ná, pře­ko­ná­vá zatím nejdel­ší vzdá­le­nost, kte­rou kdy na laně šla, docí­li­lo na nece­lou hodi­nu v cen­t­ru Pra­hy ješ­tě jed­no­ho neví­da­né­ho momen­tu. V zeno­vém štron­zu se v jin­dy ruš­ném cen­t­ru ocit­ly tisí­ce lidí, kte­ří umu artist­ky přihlíželi.

Otisk smy­sl­né nebo­jác­nos­ti chtě nechtě při­hlí­že­jí­cí pro­stou­pil pro­zře­ním, že pokud se Tati­a­na pro­chá­zí s 12 kilo­vým záva­žím v pět­a­tři­ce­ti met­rech nad zemí, musí i oni, noha­ma na zemi, zvlád­nout cokoliv.

(Poznám­ka) Při­po­meň­te si ten­to fas­ci­nu­jí­cí výkon a high­li­ght letoš­ní­ho léta ve skvě­lém stre­a­mu Čes­ké­ho roz­hla­su Vltava.

 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Černohous

Vystudovala žurnalistiku a mediální studia a sociální politiku na FSS MU. Pracuje jako vedoucí oddělení komunikace a marketingu v Institutu umění – Divadelním ústavu. Prošla zpravodajskými redakcemi Českého rozhlasu, České televize a online portálu Czechdesign. Umění a kultuře se věnovala také v rámci agendy na zahraničním odboru Ministerstva kultury či v týmu Českého centra Berlín.