Nové sdružení slovenského současného tance

V led­nu 2016 zalo­ži­li slo­ven­ské taneč­ni­ce a slo­ven­ští taneč­ní­ci Plat­for­mu pro sou­čas­ný tanec (PlaST). Nové pro­fes­ní sdru­že­ní usi­lu­je o sys­té­mo­vou změ­nu pod­po­ry tan­ce na Slo­ven­sku a své plá­ny i akti­vi­ty pre­zen­to­va­lo gré­mi­um správ­ní rady PlaS­Tu letos v čer­ven­ci na žilin­ském fes­ti­va­lu Kiosk.

Tichá pošta Visegrádu

Orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu Diva­del­ní Flo­ra letos roz­ší­ři­li pro­gram taneč­ních před­sta­ve­ní, kte­rý již má své pev­né mís­to ve fes­ti­va­lo­vé dra­ma­tur­gii, o mezi­ná­rod­ní sym­po­zi­um Vise­grad Dan­ce Plat­form? Úče­lem sym­po­zia bylo zhod­no­tit per­spek­ti­vy a limi­ty sou­čas­né spo­lu­prá­ce, před­sta­vit zahra­ni­čí – zejmé­na skan­di­náv­ské – vzo­ry plat­fo­rem a obo­ro­vých sdru­že­ní a sítí pod­po­ru­jí­cích taneč­ní umě­ní a také pro­mys­let mož­nos­ti dal­ší vzá­jem­né spo­lu­prá­ce. Prá­vě napě­tí mezi reflexí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tichá poš­ta Visegrádu

Empatie, neboli emancipace

Cvi­če­ní v extrém­ní empa­tii – tak nazval pol­ský diva­del­ník Woj­tek Zie­mil­ski svou insce­na­ci Pyg­ma­li­on, kte­ré uza­vře­lo letoš­ní fes­ti­val Baza­ar. Pro­střed­nic­tvím kolísá­ní mezi přímým zaměst­ná­vá­ním divá­ků a vytvá­ře­ním odstu­pu od pro­vá­dě­né­ho ote­ví­rá téma stej­no­jmen­né před­lo­hy G. B. Sha­wa: před­po­kla­dy (jazy­ko­vé, kul­tur­ní, zna­lost­ní) a ome­ze­ní (tříd­ní, rodo­vé, věko­vé) účas­ti v kultuře. 

Publikováno
V rubrikách Recenze