Nové sdružení slovenského současného tance

foto: Natália Zajačiková

V led­nu 2016 zalo­ži­li slo­ven­ské taneč­ni­ce a slo­ven­ští taneč­ní­ci Plat­for­mu pro sou­čas­ný tanec (PlaST). Nové pro­fes­ní sdru­že­ní usi­lu­je o sys­té­mo­vou změ­nu pod­po­ry tan­ce na Slo­ven­sku a své plá­ny i akti­vi­ty pre­zen­to­va­lo gré­mi­um správ­ní rady PlaS­Tu letos v čer­ven­ci na žilin­ském fes­ti­va­lu Kiosk.

Let­ní Žili­na, přes­ně­ji fes­ti­val „iné­ho“ diva­dla Kiosk, je tra­dič­ně mís­tem setká­ní tvůr­kyň a tvůr­ců z oblas­ti živé­ho umě­ní. Ved­le před­sta­ve­ní se v žilin­ském kul­tur­ním cen­t­ru Sta­ni­ca, domo­vě fes­ti­va­lu, čas­to deba­tu­je o sta­vu pod­po­ry tan­ce a obec­ně­ji nezá­vis­lé­ho diva­dla na Slo­ven­sku. Tyto krát­ko­deché deba­ty ale dosud nemě­ly zásad­něj­ší vyús­tě­ní. O to význam­něj­ší je vznik Plat­for­my pro sou­čas­ný tanec (PlaST), jejíž akti­vi­ty a cíle na Kiosku pre­zen­to­va­li člen­ky a čle­no­vé správ­ní rady Mar­ta Polá­ko­vá, Maja Hrie­šik, Jaro Viňar­skýYuri Korec.

PlaST je pro­fes­ním sdru­že­ním aktu­ál­ně sdru­žu­jí­cím kolem čty­ři­cít­ky taneč­nic, taneč­ní­ků, cho­re­o­gra­fek, cho­re­o­gra­fů a 6 taneč­ních sdru­že­ní, kte­ré usi­lu­je o sys­té­mo­vou změ­nu v pod­po­ře sou­čas­né­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho tan­ce na Slo­ven­sku. Slo­ven­ská taneč­ní scé­na je dlou­ho­do­bě roz­tříš­tě­ná, a pokud jde o finanč­ní pod­po­ru, spo­leč­ný postup je roz­hod­ně uži­teč­něj­ší než sólo ini­ci­a­ti­vy. PlaST pro­to usi­lu­je pře­de­vším o defi­no­vá­ní, sdru­žo­vá­ní a pro­sa­zo­vá­ní spo­leč­ných potřeb slo­ven­ských taneč­nic a taneč­ní­ků. Jak při­po­mněl taneč­ník a taneč­ní tera­peut Yuri Korec: „insti­tu­ce vůbec netu­ší, co taneč­ní komu­ni­ta potře­bu­je. Pro­ces defi­no­vá­ní těch­to potřeb je bolest­ný, ale děje se to. Potře­bu­je­me se spo­jit, abychom moh­li lépe roz­ví­jet své indi­vi­du­ál­ní umě­lec­ké názo­ry.“ PlaST pro­to nyní pra­cu­je na základ­ním mapo­vá­ní situ­a­ce tan­ce, jehož cílem je zís­kat úda­je o počtu před­sta­ve­ní, for­mě finanč­ní pod­po­ry a vůbec podo­bě taneč­ní­ho umě­ní na Slo­ven­sku. Do jeho akti­vit se může zapo­jit jed­not­li­vec i sdružení.

Pod­le vyjá­d­ře­ní zástup­ců správ­ní rady PlaS­TU se nová ini­ci­a­ti­va chce sou­stře­dit na pod­po­ru infrastruk­tu­ry pro uvá­dě­ní tan­ce a posí­le­ní zastou­pe­ní taneč­ních před­sta­ve­ní na pro­gra­mu kul­tur­ních cen­ter v regi­o­nech. Pro­blém s nedo­stat­kem pro­sto­ru pro zkou­še­ní a před­vá­dě­ní tan­ce se vyno­řil po uza­vře­ní bra­ti­slav­ské­ho diva­dla Elle­dan­ce. Jak při­po­mně­la cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ní peda­gož­ky Mar­ta Polá­ko­vá: „pokud není kde pra­vi­del­ně pre­zen­to­vat, nedá se vytvá­řet divác­ká obec.“ Zástup­ci PlaS­Tu už pro­to zača­li jed­nat o spo­lu­prá­ci s kul­tur­ní­mi cen­t­ry jako žilin­ská Sta­ni­ca, Tabač­ka v Koši­cích nebo Zahra­da v Ban­ské Bystrici.

Ved­le akut­ní­ho pro­blé­mu s nedo­sta­teč­nou vidi­tel­nos­tí sou­čas­né­ho tan­ce ve spo­leč­nos­ti jako jeden z impul­sů usta­ve­ní PlaS­Tu zmí­ni­li jeho ini­ci­á­to­ři rov­něž cen­zur­ní úto­ky fašis­tic­ké­ho župa­na Ban­sko­bystric­ké­ho kra­je Kot­le­by, kte­rý poza­sta­vil dota­ci Štúdia tan­ca. Také vznik Fon­du na pod­po­ru ume­nia, kte­rý vytvo­řil novou struk­tu­ru finan­co­vá­ní tvor­by na Slo­ven­sku, před­sta­vu­je výzvu, na kte­rou zástup­ci PlaS­Tu rea­gu­jí a již inten­ziv­ně jed­na­jí s vede­ním fon­du o co nej­lep­ší for­mu­la­ci taneč­ně spe­ci­fic­kých pod­pro­gra­mů. Jak podotkli, jed­ná­ní s Fon­dem jsou zatím pozitivní.

Během dis­ku­se na KioSK z pub­li­ka také zazně­ly stíž­nos­ti na nedo­sta­tek manage­rů a pro­dukč­ních půso­bí­cí v tan­ci. Lep­ší situ­a­ci by si účast­ní­ci setká­ní před­sta­vi­li také v oblas­ti taneč­ní­ho vzdě­lá­vá­ní a kri­tic­ké reflexe sou­do­bé tan­ce. Jis­tě by se našly dal­ší oblas­ti, kde může PlaST inter­ve­no­vat. Jak ale při­po­mně­la pub­li­cist­ka a reži­sér­ka a kri­tič­ka Maja Hrie­šik, sdru­že­ní je tepr­ve na začát­ku, čeká ho dlou­há ces­ta k pro­sa­ze­ní svých cílů, a pro­to si nyní kla­de rea­lis­tic­ké úko­ly. Prá­vě výsled­ky mapo­vá­ní sou­čas­né­ho tan­ce na Slo­ven­sku mohou poskyt­nout kon­krét­ní a fak­ty pod­lo­že­né výcho­dis­ko pro dal­ší postup. Val­ná hro­ma­da PlaS­Tu se usku­teč­ní v září v Bra­ti­sla­vě a bude jis­tě zají­ma­vé sle­do­vat, jaký obraz sou­čas­né­ho slo­ven­ské­ho tan­ce zde PlaST před­sta­ví. Do jeho akti­vit se může zapo­jit jed­not­li­vec i sdru­že­ní. Taneč­ni­ce a taneč­ní­ci půso­bí jed­not­ně­ji a odhod­la­ně­ji než jejich kole­gy­ně a kole­go­vé v Čes­ku. Mají nyní k dis­po­zi­ci základ­ní nástroj na pro­sa­zo­vá­ní svých potřeb a je na nich, jak s ním naloží.

PŘEČTETE SI TAKÉ TEXT JANY NÁVRATOVÉ O STAVU KULTURNÍ POLITIKY NA SLOVENSKU ZDE.