Rád svádím všechny diváky

Roz­ho­vor s „Nahá­čem”, jak si pražští divá­ci pře­jme­no­va­li insce­na­ci Anec­kxan­der ješ­tě před jejím začát­kem, o vol­bách v cir­ku­so­vé dra­ma­tur­gii, nové pre­mi­é­ře, dal­ších plá­nech a hote­lo­vých pokojích.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Tanec školám se letos přiblíží veřejnosti o další kroky

Dlou­há léta trva­lo pro­sa­dit Taneč­ní a pohy­bo­vou výcho­vu do škol. I přes­to, že je uzna­ná od roku 2010, je stá­le málo škol a rodi­čů, kte­ré o tom­to pro­gra­mu pro roz­voj kre­a­ti­vi­ty žáků pro­střed­nic­tvím pohy­bu ví. O pro­jek­tu Tanec Ško­lám jsem si poví­da­la s taneč­ni­cí, cho­re­o­gra­f­kou a lek­tor­kou Bar­bo­rou Láta­lo­vou, koor­di­ná­tor­kou pro­jek­tu Tanec ško­lám Mar­ti­nou Fili­no­vou, a s koor­di­ná­tor­kou pro­jek­tu Tanec dětem Luci­ou Račkovou.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Jaké to je být v LIMBu?

Sta­či­lo ode­hrát pár repríz cir­ku­so­vé show Lim­bo, aby ji divá­ci Let­ní Let­né vypro­da­li do posled­ní­ho před­sta­ve­ní. Svůd­ný koktejl akro­ba­cie, cir­ku­su, diva­dla, klau­ne­rie a hud­by Pra­ze chut­ná.  Tato show měla pre­mi­é­ru v roce 2013 a od té doby pro­ces­to­va­la už spous­tu zemí. Na vní­má­ní cir­ku­su, spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Scot­tem Mai­d­men­tem a mno­ho dal­ší­ho jsem se pta­la dvou akro­ba­tů, kte­ří v Lim­bu účin­ku­jí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Jaké to je být v LIMBu?

Publikováno
V rubrikách Rozhovory