Svěřte se do péče Bazaar Festivalu.

Devá­tý roč­ník taneč­ní­ho a diva­del­ní­ho fes­ti­va­lu se o své návštěv­ní­ky posta­rá posled­ní břez­no­vý víkend.

Závěr břez­na už začí­ná tra­dič­ně pat­řit nezá­vis­lé scé­ně pro­gre­siv­ních uměl­ců ze střed­ní a východ­ní Evro­py. Devá­tý roč­ník taneč­ní­ho a diva­del­ní­ho Baza­ar Fes­ti­va­lu se usku­teč­ní ve dnech 23. až 26. břez­na na více­ro mís­tech v Pra­ze. Po dlou­hém a ome­zu­jí­cím covi­do­vém obdo­bí a rok od rus­ké inva­ze na Ukra­ji­nu ote­ví­rá Baza­ar téma péče a pub­li­kum nabá­dá: Posta­rej­me se! Otáz­kou ale je, o koho či o co. A umí­me dosta­teč­nou péči věno­vat i sami sobě? Nebo jen potře­bu­je­me, abychom měli za kaž­dou cenu stá­le vše ve svých rukou a pod kontrolou?


Od roku 2020 jako by nebyl čas k odde­chu. Spo­leč­nost nejen v Čes­ku, ale napříč celým svě­tem řeší otáz­ky spo­je­né s vlast­ní exis­ten­cí, bez­pe­čím, zdra­vím či budouc­nos­tí nás i pla­ne­ty, a to inten­ziv­ně­ji než kdy dří­ve. Pří­či­ny jsou zřej­mé, po pan­de­mii, kte­rou nás zřej­mě vytresta­la pří­ro­da sama, se roz­ho­dl vzít vlá­du nad svě­tem do svých rukou sám člo­věk v podo­bě agre­so­ra z Rus­ka. Poté, co lidé měli obrov­skou potře­bu pečo­vat o své nej­bliž­ší, upí­rá se nyní pomoc pře­de­vším k Ukra­ji­ně. Stá­le ale máme potře­bu pečo­vat o něco dal­ší­ho a stá­le to nestačí.

Mož­ná i pro­to v sou­čas­né době mezi stře­do­ev­rop­ský­mi a výcho­do­ev­rop­ský­mi tvůr­ci prud­ce stou­pá zájem o zpra­co­vá­ní toho­to téma­tu a letoš­ní tvůr­čí tým Baza­ar Fes­ti­va­lu se roz­ho­dl při­zvat uměl­ce, kte­ří na péči nahlí­ží z růz­ných úhlů pohle­dů. Ať už je to péče o dru­hé, o sebe sama nebo také pocit, že něco máme ve svých rukou a této moci se nechce­me vzdát. Kaž­dý roč­ník naše­ho fes­ti­va­lu bere divá­ky na divo­kou jízdu, ale nezá­vis­lé taneč­ní a diva­del­ní osob­nos­ti jsou také zví­da­vá a cit­li­vá sku­pi­na. Svěř­te se do jejich péče, troš­ku to zamra­zí, ale roz­hod­ně bude­te v dob­rých rukou,” říká umě­lec­ký ředi­tel a dra­ma­turg fes­ti­va­lu, Ewan McLaren.

Kdo se o divá­ky postará?

Baza­ar Fes­ti­val pro­běh­ne za měsíc a 23. břez­na začne v PONCI tam, kde těs­ně před pan­de­mií před tře­mi lety skon­čil. Zahá­je­ní fes­ti­va­lu bude pat­řit nezá­vis­lé eston­ské uměl­ky­ni Kris­ti­ně Nor­man, kte­rá svou insce­na­ci měla před­sta­vit již v rám­ci 6. roč­ní­ku fes­ti­va­lu. Covid ale roz­ho­dl jinak a její dílo Ligh­ter than Woman je nyní para­dox­ně aktu­ál­něj­ší než kdy jin­dy. Kris­ti­na před­sta­vu­je ženy, Ukra­jin­ky, kte­ré se nebá­ly udě­lat vel­ký krok do nezná­ma. Jaké to je opus­tit vlast­ní zemi i rodi­nu, abys­te se v cizi­ně sta­ra­li o něko­ho jiné­ho? Per­for­ma­tiv­ní poje­tí doku­men­tu kom­bi­no­va­né­ho s poe­tic­ký­mi a taneč­ní­mi prv­ky si poklá­dá otáz­ky, jakou roli hra­je prá­ce pro dosa­že­ní šťast­né­ho živo­ta. Zce­la jinak vypa­dá péče u sebe­i­ro­nic­ké­ho eston­ské­ho tria Epne­ra, Kan­g­ra a Ulfsaka (ex-legen­dár­ní The­a­t­re NO99), kte­ří uve­dou udá­lost letoš­ní­ho fes­ti­va­lu, insce­na­ci s názvem Workshop. Tři muži na scé­ně, kte­ří vše umí, všu­de byli, všech­no zna­jí, vše mají ve svých rukou. Nebo je to jinak?

Prv­ní jar­ní víkend toho ale při­ne­se dale­ko více. Páteč­ní večer bude pat­řit dvě­ma žen­ským sólům, slo­ven­ce Evě Urba­no­vé a izra­el­ské tvůr­ky­ni Roni Cha­da­sh. Zatím­co Cha­da­sh se ptá, nako­lik jí její vlast­ní tělo pat­ří, Urba­no­vá roz­hod­ně uka­zu­je, že zce­la! Oče­ká­vat lze přes­ný pohyb, cit­li­vé cho­re­o­gra­fie a jedi­neč­né výko­ny. V prů­bě­hu neděl­ní­ho odpo­led­ne vez­me účast­ní­ky Zden Brun­got Sví­te­ko­vá na par­ti­ci­pa­tiv­ní exkur­zi . tek­to­par­ty, kte­rá pro­po­ju­je geo­lo­gic­ké a umě­lec­ké dis­ci­plí­ny a akti­vu­je nové pohle­dy na fun­go­vá­ní naše­ho těla, těla spo­leč­nos­ti a těla Země. Devá­tý roč­ník Baza­a­ru uza­vře v PONCI svým work-in-pro­gress Ran Jiao & Com­pa­ny s dílem Spi­der, Turt­le, We, jehož záro­dek se obje­vil na loň­ském Sobot­ním Baza­a­ru a skli­di­lo znač­ně pozi­tiv­ní ohlas.

Chy­bět nebu­de tra­dič­ní Sobot­ní Bazaar

Návštěv­ní­ci budou mít opět pří­le­ži­tost zhléd­nout ukáz­ky prá­vě vzni­ka­jí­cích děl taneč­ních i diva­del­ních uměl­ců a uměl­kyň půso­bí­cích ve střed­ní Evro­pě. Sobot­ní Baza­ar si zaklá­dá na pří­mém a aktu­ál­ním dia­lo­gu s prá­vě vzni­ka­jí­cím dílem, kte­ré se ješ­tě s divá­kem v mno­ha pří­pa­dech nese­tka­lo. I letos se bude jed­nat o širo­ký záběr témat a pří­stu­pů dvou čes­kých a dvou zahra­nič­ních tvůr­čích usku­pe­ní. Pro­vo­ka­tiv­ní, pře­kva­pi­vé a pře­de­vším neo­kou­ka­né ukáz­ky mohou divá­ci násled­ně reflek­to­vat v rám­ci pod­nět­ných mode­ro­va­ných dis­ku­sí a fak­tic­ky tak zasa­ho­vat do dal­ší­ho tvůr­čí­ho vývoje.

Návštěv­ní­ci se mohou svě­řit do péče orga­ni­zá­to­rů i hos­tů Baza­ar Fes­ti­va­lu od 23. do 26. břez­na 2023. Pro­gram fes­ti­va­lu pro­běh­ne v PONCI – diva­dle pro tanec, Diva­dle X10, Alfre­du ve dvo­ře nebo v Praž­ském kre­a­tiv­ním cen­t­ru. Kro­mě samot­ných insce­na­cí a uká­zek je při­pra­ven i pěti­den­ní workshop pod vede­ním Bushe Hart­shor­na, spe­ci­a­lis­ty na nená­sil­nou komu­ni­ka­ci a při­jí­má­ní a dává­ní zpět­né vaz­by. Workshop je určen pro­fe­si­o­ná­lům z oblas­ti kul­tu­ry, ale i šir­ší veřej­nos­ti se zájmem o toto téma.

Jed­not­li­vé vstu­pen­ky i fes­ti­va­lo­vé pasy jsou k zakou­pe­ní na plat­for­mě GoOut.


BAZAAR Fes­ti­val 2023

23. – 26. břez­na 2023

Baza­ar jako mís­to hluč­ných debat a dia­lo­gu. Baza­ar jako mís­to výměn a ne náku­pů. Baza­ar jako neří­ze­né tržiš­tě myš­le­nek, nápa­dů, barev a vůní z nej­růz­něj­ších kou­tů střed­ní a východ­ní Evropy.

PONEC – diva­dlo pro tanec, Diva­dlo X10, Alfred ve Dvo­ře, Praž­ské kre­a­tiv­ní centrum

Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit na plat­for­mě GoOut.net

Více infor­ma­cí najde­te na webu akce: www.bazaarfestival.cz

Aktu­ál­ní infor­ma­ce může­te sle­do­vat také na soci­ál­ních sítích:

Face­book: https://www.facebook.com/bazaar.festival/

Instagram: https://www.instagram.com/bazaarfestivalcz/