Pražské Quadriennale zveřejnilo program

Na dis­kuz­ním pane­lu PQ Talks se před­sta­ví ugand­ská dra­ma­tič­ka Asi­i­mwe Debo­rah Kawe, umě­lec­ká plat­for­ma IZOLYATSIA s původ­ním cen­t­rem v Doněc­ku i němec­ká scé­no­gra­f­ka Katrin Brack.

Pra­ha, 25. dub­na 2023 — Praž­ské Quad­ri­en­na­le scé­no­gra­fie a diva­del­ní­ho pro­sto­ru spus­ti­lo před­pro­dej jed­no­den­ních a tří­den­ních fes­ti­val pasů a zve­řej­ni­lo podrob­ný pro­gram letoš­ní­ho roč­ní­ku. Od 8. do 18. červ­na se na fes­ti­va­lu před­sta­ví uměl­ci z více než 100 zemí svě­ta, pre­zen­tu­jí­cí živé per­for­man­ce, pro­měn­li­vé a ino­va­tiv­ní diva­del­ní pro­sto­ry, zásad­ní scé­no­gra­fic­ká díla, prá­ce zkou­ma­jí­cí mož­nos­ti digi­tál­ních tech­no­lo­gií a mno­ho dal­ší­ho. V rám­ci dis­kus­ní­ho fóra PQ Talks vystou­pí reno­mo­va­ní zahra­nič­ní hos­té: oce­ňo­va­ná dra­ma­tič­ka, pro­du­cent­ka, per­for­mer­ka a umě­lec­ká ředi­tel­ka Mezi­ná­rod­ní­ho diva­del­ní­ho fes­ti­va­lu Kam­pa­la v Ugan­dě, Asi­i­mwe Debo­rah Kawe, ukra­jin­ský kul­tur­ní kolek­tiv IZOLYATSIA nebo němec­ká scé­no­gra­f­ka Katrin Brack.


PQ Talks se bude věno­vat růz­ným for­mám scé­no­gra­fie v řadě kul­tur­ních, spo­le­čen­ských, his­to­ric­kých i tech­no­lo­gic­kých kon­tex­tů. Fes­ti­val ote­vře dis­ku­si o per­for­man­ce desig­nu a pro­sto­ru ve třech sek­cích: Dis­kuz­ní pane­ly, Fla­sh Talks a hlav­ní Key­no­te pre­zen­ta­ce. S těmi na pódiu diva­dla Jatka78 vystoupí:

9. červ­na – Asi­i­mwe Debo­rah Kawe

10. červ­na – Dušan David Pařízek

11. červ­na – Katrin Brack

14. červ­na – Juli­an May­nard Smith

15. červ­na – Oksa­na Sar­zhev­ska-Krav­chen­ko, Mykhai­lo Glu­bo­kyi (IZOLYATSIA)

Kurá­tor­ka PQ Talks, diva­del­ní his­to­rič­ka Bar­bo­ra Pří­ho­do­vá, o pro­gra­mu říká: „Boha­tý dese­ti­den­ní pro­gram se sklá­dá z vybra­ných návrhů uměl­ců a teo­re­ti­ků z více než 50 zemí. Ten­to roč­ník je naší vědo­mou sna­hou dát pro­stor scé­no­gra­fic­kým pro­je­vům ze zemí glo­bál­ní­ho jihu.”

Usku­teč­ní se napří­klad něko­lik pane­lů o scé­no­gra­fii v Latin­ské Ame­ri­ce a slo­vo dosta­nou zástup­ci původ­ní­ho oby­va­tel­stva Kana­dy, Bra­zí­lie, Nigé­rie a Nové­ho Zélan­du. V sou­la­du s tou­to kon­cep­cí byla pozvá­na Asi­i­mwe Debo­rah Kawe, kte­rá ve své key­no­te pre­zen­ta­ci pro­mlu­ví o vlast­ní prá­ci na Mezi­ná­rod­ním diva­del­ním fes­ti­va­lu v Kam­pa­le v Ugan­dě, jed­nom z nej­za­jí­ma­věj­ších diva­del­ních fes­ti­va­lů v Africe.

Dal­ší význam­ný pří­spě­vek budou mít Oksa­na Sar­zhev­ska-Krav­chen­ko a Mykhai­lo Glu­bo­kyi, před­ní posta­vy kul­tur­ní sfé­ry na Ukra­ji­ně. V rám­ci před­náš­ky budou hovo­řit o jejich kolek­ti­vu IZOLYATSIA, zalo­že­né­ho v roce 2010 v Doněc­ku. V roce 2014 byly jejich pro­sto­ry obsa­ze­ny rus­ký­mi sila­mi a pře­mě­ně­ny na nele­gál­ní věze­ní: mís­to nezá­kon­né­ho zadr­žo­vá­ní, hrůz­né­ho muče­ní a poprav. Za posled­ních deset let se IZOLYATSIA sta­la sym­bo­lem odol­nos­ti ukra­jin­ské­ho kul­tur­ní­ho sek­to­ru a nadá­le pro­sa­zu­je demo­kra­tic­ké hod­no­ty zalo­že­né na pře­svěd­če­ní, že kul­tur­ní insti­tu­ce jsou pilí­ři svo­bod­né demo­kra­tic­ké spo­leč­nos­ti. Pro­střed­nic­tvím pří­bě­hu kolek­ti­vu IZOLYASTIA se poslu­cha­či dozví, jak ukra­jin­ský kul­tur­ní sek­tor rea­gu­je na rus­kou agre­si a jakou roli a mís­to má umě­ní a kul­tu­ra během vál­ky na Ukrajině.

Díky pod­po­ře Goethe-Insti­tut při­je­de z Němec­ka uzná­va­ná scé­no­gra­f­ka Katrin Brack s před­náš­kou Vše, co je tam. V ní roze­bí­rá, proč u svých scé­nic­kých návrhů nepře­mýš­lí nad tím, zda se jed­ná o umě­ní.  Při­blí­ží, kde a jak se inspi­ru­je nebo jakou roli v jejích návr­zích hra­jí text a her­ci. Zamýš­lí se také nad tím, zda je v jejích scé­no­gra­fi­ích zahr­nu­to vše, co je k dis­po­zi­ci – od pro­sto­ru, řemes­la a diva­dla až po divá­ky. Stře­dem její pozor­nos­ti je rov­něž otáz­ka, jak udr­žo­vat význa­my v pohy­bu a vytvá­řet vír nečekaného.

„Naším cílem je otevřít kolek­tiv­ní dis­ku­zi o změ­nách ve scé­no­gra­fic­kých postu­pech a dis­kur­zech v kon­tex­tu čet­ných glo­bál­ních kri­zí. Chce­me se zamys­let nad mož­ný­mi cesta­mi scé­no­gra­fie do budouc­nos­ti,” dodá­vá Bar­bo­ra Pří­ho­do­vá a pou­ka­zu­je na dis­kuz­ní den Roz­ho­vo­ry o ekoscé­no­gra­fii. Ten pove­dou dvě před­ní před­sta­vi­tel­ky ekoscé­no­gra­fie Tan­ja Beer a Mari­an­ne Lavo­ie a nabíd­nou pohled uměl­ců, teo­re­ti­ků, peda­go­gů i stu­den­tů, posou­va­jí­cích scé­no­gra­fii k vět­ší udržitelnosti.

Pro­gram Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le najde­te na webo­vých strán­kách pq.cz. Jed­no­den­ní, tří­den­ní a jede­nác­ti­den­ní fes­ti­va­lo­vé pasy jsou dostup­né na plat­for­mě GoOut.net.

PQ Talks 2019 (foto: Jan Hromádko)

Praž­ské Quad­ri­en­na­le scé­no­gra­fie a diva­del­ní­ho prostoru

od roku 1967 kaž­dé čty­ři roky zkou­má umě­lec­ké oblas­ti scé­no­gra­fie, per­for­man­ce desig­nu a pro­sto­ru se vše­mi jejich aspek­ty – od scé­nic­ké­ho umě­ní, kos­tý­mu, svě­tel­né­ho a zvu­ko­vé­ho desig­nu a archi­tek­tu­ry pro­sto­ru per­for­man­ce až po site-adap­ti­ve per­for­man­ce, apli­ko­va­nou scé­no­gra­fii, roz­ší­ře­nou a vir­tu­ál­ní rea­li­tu, tech­no­lo­gie jako Moti­on Cap­tu­re a laser nebo kos­tým jako per­for­man­ce, a to v rám­ci výstav, insta­la­cí, archi­tek­to­nic­kých kon­cep­tů, worksho­pů, per­for­man­cí a dal­ších živých akcí. Jádrem myš­len­ky fes­ti­va­lu je před­sta­vit sou­čas­ný per­for­man­ce design jako nezá­vis­lou umě­lec­kou for­mu, kte­rá půso­bí na lid­skou před­sta­vi­vost pro­střed­nic­tvím všech smys­lů – zra­ku, čichu, slu­chu, hma­tu a chu­ti. PQ 2023 bude hos­tit uměl­ce z při­bliž­ně stov­ky zemí ve více než 300 bodech pro­gra­mu, což z něj činí nej­vý­znam­něj­ší akci své­ho dru­hu na světě.

Opus­ti­li jsme dobu, kdy scé­no­gra­fie vidě­la scé­nu, kos­tým, osvět­le­ní a zvuk jako oddě­le­né výtvar­né pro­fe­se. Roz­ma­ni­tost sou­čas­né scé­no­gra­fie je nato­lik roz­sáh­lá, že téměř není mož­né ji jed­no­du­še popsat, kri­ti­zo­vat nebo ana­ly­zo­vat. Mode­ly, scé­no­gra­fic­ké návrhy a foto­gra­fie jsou stá­le vyni­ka­jí­cím zdro­jem při­bli­žu­jí­cím myš­le­ní a před­sta­vi­vost uměl­ců a záro­veň mapu­jí kre­a­tiv­ní pro­ces scé­no­gra­fie. O pro­stře­dí, kon­tex­tu, emo­cích a cel­ko­vé atmo­sfé­ře před­sta­ve­ní nám ale říka­jí jen vel­mi málo. Jedi­ným způ­so­bem, jak uká­zat scé­no­gra­fii v její pra­vé podo­bě včet­ně divá­ků, je pro­žít ji naži­vo, pre­zen­to­vat v živé akci, per­for­man­ci nebo kurá­tor­sky vytvo­ře­ném prostředí.

PQ Talks 2019 (foto: Voj­těch Brtnický)

Sou­čas­ná scé­no­gra­fie je asi jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších umě­lec­kých obo­rů, nabí­ze­jí­cí hlu­bo­ké a neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky divá­kům, aktiv­ním účast­ní­kům i širo­ké veřejnosti.

V roce 2015 Praž­ské Quad­ri­en­na­le zís­ka­lo cenu EFFE a bylo jme­no­vá­no jed­ním z nej­i­no­va­tiv­něj­ších fes­ti­va­lů v Evropě.

Praž­ské Quad­ri­en­na­le pořá­dá Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR
a orga­ni­zu­je Insti­tut umě­ní – Diva­del­ní ústav.

S finanč­ní pod­po­rou: Národ­ní plán obno­vy – Next­Ge­ne­rati­o­nEU, Hlav­ní měs­to Praha

Gene­rál­ní part­ner: Volkswagen – Užit­ko­vé vozy

Gene­rál­ní medi­ál­ní part­ner: Čes­ká televize

Tech­no­lo­gic­ký part­ner: Alza.cz

Hlav­ní medi­ál­ní part­ner: Čes­ký rozhlas

Hlav­ní part­ner: Mama Shel­ter Prague

Part­ne­ři: Vino­hrad­ský pivo­var, Page­Fi­ve, Stu­dio Bau­haus, EKO-KOM

Insti­tu­ci­o­nál­ní part­ne­ři: Národ­ní gale­rie Pra­ha, Diva­del­ní fakul­ta Aka­de­mie múzic­kých umě­ní v Pra­ze, Goethe-Insti­tut, Čes­ká cen­t­ra, Měst­ská část Pra­ha 7, Minis­ter­stvo zahra­nič­ních věcí Čes­ké republiky

Pod zášti­tou: Bohusla­va Svo­bo­dy, pri­má­to­ra hl. m. Pra­hy, Evrop­ské fes­ti­va­lo­vé aso­ci­a­ce, UNESCO — Diver­si­ty of Cul­tu­ral Expressions

Medi­ál­ní part­ne­ři: A2, A2larm, Arti­kl, Czech­de­sign, Deník N, Radio 1, Full­Mo­on Maga­zi­ne, Bio Oko, Artmap, Svět a diva­dlo, divadlo.cz, culturenet.cz, ArtsCzech

Ve spo­lu­prá­ci s: Hole­šo­vic­ká trž­ni­ce, Art&Digital Lab — H40, Máš umě­lec­ké stře­vo?, Tanec Pra­ha, Výsta­viš­tě Pra­ha, Jatka78, Per­form­C­zech, Pro­gram PQ+ plat­for­my Per­form­C­zech, Jednota

PQ je sou­čás­tí pro­jek­tu Acti­ve CITY(zens) pod­po­ře­né­ho z pro­gra­mu Kre­a­tiv­ní Evropa

Kon­tak­ty pro média:

Micha­e­la Siko­ro­vá                                                                          Adam Dudek

PR Manager                                                                                      Head of Communications

michaela.sikorova@pq.cz; +420 776 712 858                 adam.dudek@pq.cz; +420 776 199 087

Sle­duj­te PQ na:

PQ.cz

Instagram.com/praguequadrennial

Facebook.com/pquadrennial

Youtube.com/@PragueQuadrennialPQ

Flickr.com/praguequadrennial

Soundcloud.com/prague-quadrennial