Nerůst aneb Návrat experimentálního divadla v prvním týdnu války a následně doma u lidí bez domova

Návrat expe­ri­men­tál­ní­ho diva­dla v prv­ním týd­nu vál­ky. Brněn­ské HaDi­va­dlo, kte­ré fun­gu­je v rám­ci Cen­t­ra expe­ri­men­tál­ní­ho diva­dla, měst­ské pří­spěv­ko­vé orga­ni­za­ce, na kon­ci úno­ra rea­li­zo­va­lo prav­dě­po­dob­ný vrchol aktu­ál­ní sezó­ny – tvůr­čí inter­ven­ci kolem Bam­buš­ko­vy insce­na­ce Woy­zeck. Násle­do­va­la pak břez­no­vá tvůr­čí inter­ven­ce s Hav­lo­vou jed­no­ak­tov­kou Vernisáž.


Dra­ma­tur­gic­ké hes­lo brněn­ské­ho HaDi­va­dla je pro leto­šek Nerůst, tedy nevy­tvá­ře­ní nových insce­na­cí – na čemž jinak sto­jí kla­sic­ké sché­ma sezó­ny sou­bo­ro­vé­ho reper­toá­ro­vé­ho diva­dla, ale vari­o­vá­ní a roz­ví­je­ní těch, kte­ré již jsou na programu.

HaDi­va­dlo se pod vede­ním šéfa Bura­je, dra­ma­tur­ga Nyt­ry a inten­dant­ky Strán­ské od začát­ku pro­fi­lu­je jako anga­žo­va­né pro­gre­siv­ní diva­dlo, kte­ré nechce pri­már­ně chr­lit jed­nu insce­na­ci za dru­hou a pre­zen­to­vat se přes počet pro­da­ných vstu­pe­nek. Chtě­jí skr­ze diva­dlo a umě­ní ovliv­ňo­vat veřej­nou deba­tu, ote­ví­rat jiné pohle­dy na roli umě­ní ve spo­leč­nos­ti, nebát se kri­ti­zo­vat stá­va­jí­cí kon­zum­ní pří­stup k umě­ní a podob­ně. Ta ces­ta neby­la jed­no­du­chá, pro­to­že zásad­ní změ­na pří­stu­pu k tvor­bě reper­toá­ru, insce­na­cí, akcí v diva­dle a prá­ci s pub­li­kem nut­ně zna­me­na­la pro­pad na vstup­ném. To v cel­ko­vě hrubě pod­fi­nan­co­va­né pří­spěv­ko­vé orga­ni­za­ci před­sta­vo­va­lo vel­ký pro­blém a z toho logic­ky ply­nou­cí ost­ré dis­ku­ze s vede­ním orga­ni­za­ce. Dogma je, že kaž­dá pro­fe­si­o­nál­ní umě­lec­ká orga­ni­za­ce musí v prvé řadě bazál­ně fun­go­vat eko­no­mic­ky, pro­to­že bez zajiš­tě­ní finan­co­vá­ní nemů­že­te dlou­ho­do­bě fun­go­vat. Trans­for­mač­ní obdo­bí neby­lo jed­no­du­ché a asi nelze říct, že už je vše vyře­še­no, ale kolek­tiv manage­men­tu diva­dla urput­ně trval na své ces­tě a pro­sa­dil si ji. Už něko­li­ká­tou sezó­nu jsou nasa­zo­vá­na na reper­toár před­sta­ve­ní, kte­rá se na prv­ním mís­tě nesou­stře­ďu­jí na auto­ma­tic­kou schop­nost sama sebe pro­dat, ale na sdě­le­ní. Letos to vygra­do­va­lo prá­vě pří­stu­pem „nerůst“, kdy jinak reper­toá­ro­vé diva­dlo rezig­no­va­lo na uvá­dě­ní nových děl. 

Smy­sl veřej­ných insti­tu­cí, což je i prá­vě HaDi­va­dlo, je na zákla­dě zajiš­tě­ných peněz z veřej­ných roz­počtů neje­nom jít po osvěd­če­ných cestách, ale hle­dat i ty nové. Nové režij­ní postu­py, nové návštěv­nic­ké mode­ly, nový pří­stup k „dělá­ní umě­ní“ obec­ně. Je dob­ře, že se toto děje v měst­ské insti­tu­ci, pro­to­že u nezá­vis­lé­ho diva­dla by to neby­lo mož­né eko­no­mic­ky ustát. Díky zajiš­tě­ní veřej­ných finan­cí je mož­né radi­kál­ně expe­ri­men­to­vat se vším. Tolik ke kul­tur­ně-poli­tic­ké­mu poza­dí fun­go­vá­ní instituce.

Bam­buškův Woy­zeck
Inter­venč­ní týden Woy­zeck pro­bí­hal od nedě­le 20. do sobo­ty 27. úno­ra, kdy byl zakon­če­ný „fašan­ko­vým“ veče­rem Büch­ne­ro­vy vari­a­ce, spe­ci­ál­ním útva­rem, kte­rý se zkou­šel během ono­ho týd­ne.
Woy­zeck je legen­dár­ní dra­ma (nedo­kon­če­ný frag­ment) dlou­ho zapo­me­nu­té­ho němec­ké­ho dra­ma­ti­ka, spi­so­va­te­le, věd­ce a poli­tic­ké­ho akti­vis­ty prv­ní polo­vi­ny 19. sto­le­tí Geor­ga Büch­ne­ra. Tra­gic­ký pří­běh mla­dé­ho vojá­ka Vojc­ka, člo­vě­ka z nej­niž­ší soci­ál­ní vrst­vy, má nad­ča­so­vé soci­ál­ní sdělení. 

Reži­sé­rem této insce­na­ce pre­mi­é­ro­va­né před 3 lety je Miroslav Bam­bu­šek. Jeho tvor­ba je vyhlá­še­ná kolá­žo­vi­tým pří­stu­pem k vytvá­ře­ní scé­ná­ře, kdy do sebe nasou­vá tex­ty růz­ných auto­rů, a důra­zem na fyzic­kou akci. Stej­ně tak je tomu i v této insce­na­ci, kte­rá krom jeho režij­ní inven­ce a čer­pá­ní z nápa­dů her­ců sto­jí na scé­ně Jany Pre­ko­vé a hud­bě Tomá­še Vti­pí­la. Posled­ní jme­no­va­ný za ni obdr­žel Cenu diva­del­ní kri­ti­ky 2020 a byl za ten­to počin poctěn jako Osob­nost roku fes­ti­va­lem …příští vlna/next wave… 2019. Kom­bi­na­ce jem­né­ho zpě­vu a nao­pak drs­né­ho grow­lin­go­vé­ho black meta­lo­vé­ho od dvou růz­ných zpě­va­ček pro­vá­zí před­sta­ve­ním a vytvá­ří mís­ty hod­ně ponu­rou atmo­sfé­ru, kte­rá je však z čis­tě hudeb­ní­ho hle­dis­ka hroz­ně vtip­ná. Tako­vá je i celá insce­na­ce, kdy prak­tic­ky kaž­dá scé­na obsa­hu­je vnitř­ní humor a dílo po celou dobu táh­ne vel­ká ener­gie, byť je samot­né téma drs­né. Tato kom­bi­na­ce nená­pad­né­ho vti­pu a drs­né­ho poza­dí sou­čas­ně je Bam­buš­ko­va spe­ci­a­li­ta. Na insce­na­ci je znát, že her­ci si to oprav­du uží­va­jí, pro­to­že mají pro­stor se dět­sky vyblb­nout: opět se zde obje­vu­je pří­mo na jeviš­ti míčo­vá hra – ten­to­krát je to volej­bal. V jeho dří­věj­ší insce­na­ci Na Fide­la mi nesa­hej se zase hrál jed­nu chví­li na jeviš­ti fot­bal. A navíc u toho vždy her­ci sdě­lo­va­li něco důle­ži­té­ho. To se nej­víc pro­je­vu­je u titul­ní posta­vy Woy­zec­ka v podá­ní Mar­ka Kris­ti­á­na Hochma­na, kte­rý je stej­ně jako Miroslav Bam­bu­šek z Loun, tedy Sudet, je bilin­gv­ní a ply­nu­le pře­chá­zí z češ­ti­ny do něm­či­ny, jazy­ka originálu.

Po před­sta­ve­ní násle­do­va­la dis­ku­se s her­ci a tvůr­ci, kdy Simo­na Peko­vá vysvět­lo­va­la, jak byla pro herec­ký kolek­tiv spo­lu­prá­ce s Bam­buš­kem skvě­lá, pro­to­že dosta­li vel­ký pro­stor na realizaci. 

To byla nedě­le, prv­ní den toho­to fes­ti­va­lu jed­no­ho před­sta­ve­ní. To byl ješ­tě svět v pořád­ku.

Bam­buš­ko­vy Lidi krve

Dru­hý den, v pon­dě­lí, bylo ve Sca­le kino – Bam­buškův nedáv­no pre­mi­é­ro­va­ný film Lidi krve, kte­rý měsíc poté zís­kal Cenu Revol­ver revue. Je to non­kon­form­ní, výtvar­ně ladě­ný sní­mek, kte­rý v běž­né dis­tri­buci zapa­dl, což je ško­da. Když se do něj pono­ří­te a při­stou­pí­te na až dadais­tic­kou poe­ti­ku, dosta­ne­te se do zábav­né­ho tri­pu, do svě­tů jako ze Švankma­je­ra či Juráč­ko­va Pří­pa­du pro začí­na­jí­cí­ho kata, do pra­po­div­né posta­po­ka­lyp­tic­ké road movie jak z posled­ní­ho Mad Maxe či do puto­vá­ní jak v Krt­ko­vi od Jodo­rowské­ho. Bez zná­mos­ti základ­ní­ho obsa­hu fil­mu se v celé prv­ní – té del­ší – čás­ti moc nejste schop­ni chy­tat jeho pře­sa­hů, což ale vůbec neva­dí, pro­to­že děj, kte­rý sle­du­je­te na plát­ně, je extrém­ně „uje­tý“ a zábav­ný, i když s rea­li­tou nemá spo­leč­né­ho nic. Pří­rod­ní kuli­sy a opuš­tě­né industri­ál­ní pro­sto­ry, kde se pří­běh ode­hrá­vá, jsou skvě­le vybra­né loka­ce, kte­ré pomá­ha­jí utvá­řet absurd­nost celé prv­ní čás­ti snímku.

Na něm se stej­ně jako na brněn­ské insce­na­ci podí­lel hudeb­ník Tomáš Vtí­pil a je vidět, že spo­lu­prá­ce těm dvě­ma vyho­vu­je. I zde se v hud­bě obje­vu­jí vtip­né momen­ty. Hudeb­ní pod­kres ská­če z jed­no­ho sty­lu na dru­hý a v jed­nu chví­li tak z fil­mu zazní­vá typi­zo­va­ná tramp­ská odr­ho­vač­ka, kte­rá se o pár oka­mži­ků dál změ­ní na noi­so­vou hud­bu. Jakmi­le film dojde už do napros­to absurd­ní dimen­ze a dívá­me se na úpl­ný surre­al, celý ten­to kon­cept se zbo­ří a najed­nou pozo­ru­je­me úpl­ně jiný film – his­to­ric­ký, o vyrov­ná­ní se s minu­los­tí, o tom, co se dělo za vál­ky v teh­dej­ší němec­ké obci Vitín. Dostá­vá­me se tak ke kla­sic­ké­mu Bam­buš­ko­vu téma­tu čes­ko-němec­kých vzta­hů ve vál­ce a po ní, zájem o toto téma pozo­ru­je­me už od Bam­buš­ko­va dra­ma­tu Por­ta Apostolorum.

Miroslav Bam­bu­šek a Simo­na Peko­vá (foto: Jakub Hrab)

Ten­to střih, kdy na scé­nu vstu­pu­je Bam­buškův oblí­be­ný herec Karel Dob­rý, je vel­mi zvlášt­ní a vůči divá­kům nekom­pro­mis­ní. Báječ­ný trip, kdy se postup­ně pro­mě­ňu­je barev­nost fil­mu od čer­no­bí­lé až do zce­la expo­no­va­ných barev, doma­lo­vá­vá­ní fil­mu štět­cem, toče­ní přes růz­né fil­try, najed­nou jak když utne. Sle­du­je­me jiné dra­ma, na kte­ré ale nejsme nala­dě­ni, a může půso­bit obtí­že tak rych­le přestou­pit na doce­la jiný tem­po­ryt­mus a poetiku.

To je ale pro­blém divá­ka, ne Mirosla­va Bam­buš­ka, kte­rý uka­zu­je to, co poklá­dá za vhod­né. Vzhle­dem k pre­ciz­ní­mu zpra­co­vá­ní všech slo­žek fil­mu máme naser­ví­ro­va­né suve­rén­ně ucho­pe­né dílo, u nějž tvůr­ce přes­ně věděl, kdy, co a proč udě­lá, byť při prv­ním zhléd­nu­tí jde pocho­pit jen někte­ré význa­my a rovi­ny. Krát­kou dél­kou (85 minut) a totál­ní podiv­nos­tí a tajem­nos­tí vybí­zí k opa­ko­va­né­mu zhléd­nu­tí. Roz­hod­ně aspi­ru­je zařa­dit se mezi kul­tov­ní fil­mo­vá díla.

Po skon­če­ní pro­jek­ce, v noci z pon­dě­lí na úte­rý, Putin uznal dvě vzbou­ře­nec­ké repub­li­ky a vyslal do nich rus­ké tan­ky „na obra­nu rus­ké­ho obyvatelstva“.

Ve vál­ce se špat­ně tvo­ří veselí…

Na zákla­dě výzvy, ať se lidé cho­dí do HaDi­va­dla během týd­ne podí­vat na zkou­še­ní, jsem se ve stře­du sta­vil na zkouš­ku sobot­ní­ho fašan­kov­ské­ho pro­gra­mu. Scé­nář, kte­rý jsem dostal do ruky, byl opět vel­mi kolá­žo­vi­tou smě­sí růz­ných auto­rů a text sám o sobě nedá­val pří­liš vodít­ka, co se vlast­ně děje. Tro­ji­ce hlav­ních prů­vod­ců před­sta­ve­ním byla čer­ně vtip­ná. Srše­la v nad­sáz­ce míně­ný­mi vti­py o etnic­kých i sexu­ál­ních men­ši­nách, kte­ré sedí nebo nese­dí v zatím nepří­tom­ném pub­li­ku, a sli­bo­va­lo to v sobo­tu pořád­nou jízdu. Bylo jas­né, že her­ci jsou rádi, že mohou zase zkou­šet diva­dlo, pro­to­že dal­ší strán­ka dra­ma­tur­gic­ké­ho zámě­ru „Nerůst“ je ta, že her­cům už zkou­še­ní nových před­sta­ve­ní chy­bí.

Ze stře­dy na čtvr­tek, někdy kolem čtvr­té ráno, zahá­jil Putin inva­zi na celou Ukra­ji­nu. A od té doby nikdo nic jiné­ho neřešil.

Ve čtvr­tek večer pro­bě­hl kon­cert diva­del­ní kape­ly Tomá­še Vtí­pi­la. Atmo­sfé­ra byla tako­vá zvlášt­ní. Stej­ně jako na sobot­ním před­sta­ve­ní tvůr­čí inter­ven­ce, kdy ješ­tě doce­la uvol­ně­ná atmo­sfé­ra stře­deč­ní zkouš­ky byla ta tam. Ulti­mát­ně drs­né vti­py neza­zně­ly, nebo tak na půl huby, do tex­tu se narych­lo vpa­so­va­ly něja­ké čás­ti váží­cí se k váleč­ným udá­los­tem… Zkrát­ka mís­to radost­né­ho fašan­ku, kte­rý má být 100% odva­zem, kdy pada­jí všech­ny zábra­ny, kde se kalí, zpí­vá, tan­čí a radu­je, aby pak, po pope­leč­ní stře­dě, mohl nastat 40 den­ní půst až do Veli­ko­noc, bylo vidět, že se do uvol­ně­né­ho vese­lí vlast­ně niko­mu nechce. V hla­vách všech, včet­ně her­ců, bylo jiné téma. Závěr celé­ho týd­ne, kte­rý sli­bo­val být vrcho­lem, byl nejmé­ně pove­de­nou čás­tí, ale to nemá vzhle­dem k situ­a­ci smy­sl jak­ko­liv hodnotit. 

V nedě­li pak Putin ozná­mil, že nechá­vá uvést jader­né zbra­ně do nej­vyš­ší poho­to­vos­ti a pak jsme se mno­zí z nás týden v kuse kle­pa­li a byli zce­la para­ly­zo­vá­ni, pro­to­že ti, kdo neza­ži­li stu­de­nou vál­ku a eska­la­ci atmo­sfé­ry mezi Výcho­dem a Zápa­dem, byli v něčem tako­vém poprvé. 

Hav­lo­va Ver­ni­sáž coby byto­vé divadlo

Ve dnech 25. – 28. břez­na pro­běh­la tvůr­čí inter­ven­ce k insce­na­ci Ver­ni­sáž, Hav­lo­vu krát­ké­mu diva­del­ní­mu kusu v režii umě­lec­ké­ho šéfa HaDi­va­dla, Iva­na Bura­je. Tato insce­na­ce z roku 2016 vznik­la původ­ně jako jed­no­rá­zo­vé scé­nic­ké čte­ní pro fes­ti­val Málo bylo Hav­la k nedo­ži­tým osm­de­sá­ti­nám býva­lé­ho pre­zi­den­ta. Teh­dy se po ode­hrá­ní v diva­dle četl dopis Husá­ko­vi, kte­rý Havel napsal v témže roce jako Ver­ni­sáž. Ta na reper­toá­ru HaDi­va­dla pro vel­ký úspěch už zůsta­la a s odka­zem na feno­mén byto­vých diva­del se nyní v břez­nu hrá­la pří­mo v bytech diváků.

Prv­ní reprí­za nemoh­la pro­běh­nout jin­de, než doma u dra­ma­tur­ga a peda­go­ga Pet­ra Oslzlé­ho, Hav­lo­va pří­te­le a porad­ce, býva­lé­ho ředi­te­le Cen­t­ra expe­ri­men­tál­ní­ho diva­dla a uči­te­le reži­sé­ra Bura­je. Oslz­lý, jako sou­část disen­tu, pod­zem­ní uni­ver­zi­ty atd., se v pro­stře­dí byto­vých diva­del pohy­bo­val a Hav­la znal jako málo­kdo. Před­sta­ve­ní pro­to u něj doma v Lele­ko­vi­cích, kam se na stá­ří odstě­ho­val z brněn­ských Lužá­nek, zahá­ji­la před­náš­ka o tra­di­ci byto­vých diva­del a semi­ná­řů nejen brněn­ské scény.

Násle­do­va­la dvě „kla­sic­ká“ pro­stře­dí v brněn­ských bytech a vyvr­cho­le­ním byla závě­reč­ná reprí­za. Ta v kon­tras­tu s před­cho­zí­mi pro­běh­la ve vylou­če­né loka­li­tě v Kon­takt­ním cen­t­ru Vlh­ká pro pomoc lidem se závis­los­tí a bez pří­stře­ší. Cen­t­rum zde před dvě­ma lety v době prv­ní vlny covi­du zača­la pro­vo­zo­vat brněn­ská nevlád­ní Spo­leč­nost Poda­né ruce, kte­ré šéfu­je nyní sta­ro­no­vý národ­ní pro­ti­dro­go­vý koor­di­ná­tor Jin­dřich Vobo­řil. Jed­ná se o pilot­ní pří­stup holand­ské­ho mode­lu prá­ce s lid­mi na uli­ci, kte­ří vět­ši­no­vě trpí závis­los­tí na alko­ho­lu. V tak­zva­ném Mokrém domě je kli­en­tům těch­to cen­ter podá­ván pod kon­t­ro­lou alko­hol v men­ších dáv­kách, na kte­ré si tělo postup­ně zvyk­ne. Má to už nyní ohrom­né výsled­ky – výraz­ně men­ší zdra­vot­ní kom­pli­ka­ce opro­ti nezří­ze­né­mu pití. Kon­takt se služ­ba­mi také zna­me­ná, že lidé mají mož­nost nabý­vat čas­to dáv­no ztra­ce­né soci­ál­ní kom­pe­ten­ce. A prá­vě pro kli­en­ty toho­to zce­la níz­ko­pra­ho­vé­ho cen­t­ra se ode­hrá­lo posled­ní „byto­vé“ diva­dlo. Uvo­zov­ky jsou zde na mís­tě, pro­to­že jejich „bytem“ je ulice…

Kuli­sy želez­nič­ní­ho náspu a via­duk­tu, po kte­rém kaž­dou chví­li pro­je­de hřmot­ný vlak, a neob­vyk­lé pub­li­kum, kte­ré občas živě komen­to­va­lo pro­bí­ha­jí­cí před­sta­ve­ní – Nor­mál­ně diva­dlo nemu­sím, ale tohle mi sed­lo. /…/ Můžu vám do toho sko­čit? – a prů­běž­ně si cho­di­lo ved­le pro pár­ky a pivo – vytvo­ři­ly neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­ru. A to jak v rám­ci insce­na­ce, tak zejmé­na v tom, že inte­lek­tu­ál­ní diva­del­ní hříč­ka sestou­pi­la mezi oso­by na okra­ji spo­leč­nos­ti. Hlav­ní objekt dra­ma­tu Bedřich (alter ego Hav­la) ode­šel ze scé­ny do pro­sto­ru kon­takt­ní­ho cen­t­ra (vel­ké­ho prázd­né­ho pís­ko­vo-hli­ni­té­ho pro­stran­ství, kde není krom pár lavi­ček nic), odkud hale­kal na zby­lé dva her­ce na jeviš­ti, což v kamen­ném diva­dle nemá­te mož­nost udě­lat. Dohro­ma­dy to skvě­le fun­go­va­lo a pro ostat­ní divá­ky to bude urči­tě před­sta­ve­ní, kte­ré se jim vry­je do paměti. 

Inter­venč­ní týd­ny s Woy­zec­kem a Havlem uká­za­ly, že jde o nos­ný pří­stup, a že když už jed­nou pove­de­né dílo vytvo­ří­te, má smy­sl s ním dále zachá­zet, uka­zo­vat dal­ší pří­buzná díla jeho tvůr­ců a zasa­zo­vat kus do jiných kon­tex­tů. Živé expe­ri­men­tál­ní diva­dlo v pra­vém slo­va smys­lu a název insti­tu­ce, kte­rá byla za tím­to úče­lem v 90. letech vytvo­ře­na, tak dává koneč­ně zase smysl. 

Matěj Hollan

autor je býva­lý náměs­tek měs­ta Brna pro kul­tu­ru, ředi­tel Aso­ci­a­ce posky­to­va­te­lů adik­to­lo­gic­kých slu­žeb a tajem­ník Čes­ké aso­ci­a­ce nezá­vis­lých hudeb­ní­ků kla­si­ky a jazzu

/Část tex­tu vyšla v Diva­del­ních novi­nách 8/2022, zde jej uvá­dí­me v plném znění/