Představení baletu GISELLE

Foto: archiv souboru

dne 4.12. (So) v 16:30 v Měst­ské knihov­ně v Pra­ze. Mari­án­ské náměs­tí 1, Pra­ha 1 (sta­ni­ce tram či met­ra A — Staroměstská)

Roman­tic­ký balet o dvou děj­stvích, kte­rý mohou vidět jak dospě­lí, tak i děti

Víly jako obě­ti nešťast­né lás­ky, kte­ré vyja­dřu­jí svou pře­va­hu nad zlem zra­dy, čis­tá, ven­kov­ská dív­ka Giselle, kte­rá je svým milým zra­ze­na, ale i záchra­na živo­ta viní­ka oné zra­dy, kte­rá vede k nut­nos­ti nést zod­po­věd­nost za to, co způ­so­bil. Tím­to, stej­ně jako svou myš­len­kou, že zma­ře­ná krá­sa „hoze­ná do tmy”, je krá­sou sví­tí­cí ve tmě, ten­to balet zasá­hl autor­ku pro­jek­tu Šár­ku Holeč­ko­vou, před­sta­vi­tel­ku role Giselle.

Cho­re­o­gra­fie je vytvo­ře­ná pod­le zná­mé cho­re­o­gra­fie hra­né na svě­to­vých scé­nách (Jean Coral­li a Jules Perrot), balet je jen mír­ně zkrá­ce­ný. Tan­čí pou­ze osm taneč­ní­ků a taneč­nic, v hlav­ních rolích Šár­ka Holeč­ko­vá (Giselle) a Andr­zej Jan­c­zu­ra (Albert). Sou­bor byl dří­ve slo­žen z ama­tér­ských taneč­ní­ků a tan­čil pou­ze cha­ri­ta­tiv­ně, pře­de­vším pro potě­še­ní seni­o­rů. Dnes jsou již všich­ni taneč­ní­ci pro­fe­si­o­ná­ly, tzn. všich­ni mají vystu­do­va­nou Taneč­ní kon­zer­va­toř, někte­ří tan­čí v oblast­ních diva­dlech, někdo dokon­ce i v ND.

Ve dru­hém děj­ství je ztvár­ně­na myš­len­ka, že „trest smr­ti” není řeše­ní, nao­pak by to byl útěk před zod­po­věd­nos­tí. Uvě­do­mě­ní a poko­ra viní­ka při­chá­zí s tím, že nao­pak ta, kte­ré on ublí­žil, dív­ka Giselle, ho milu­je jako víla i po smr­ti. Její lás­ka ho zachra­ňu­je před utan­co­vá­ním. V hle­diš­ti se může­te vcí­tit do citů čis­té dív­ky, ale i ne tak čis­té­ho Albe­ta a pro­žít spo­lu s nimi řeše­ní, sym­bo­lic­kou smrt, kte­rá je začát­kem nové­ho života.

Více infor­ma­cí na:
https://baletni-predstaveni-giselle.webnode.cz

Zisk z před­sta­ve­ní bude pou­žit na pro­voz spol­ku Giselle, z.s., kte­rý se pri­már­ně zabý­vá nezisko­vý­mi balet­ní­mi před­sta­ve­ní­mi v domo­vech seniorů.

Přijď­te, pod­po­ří­te dobrou věc.

Vstu­pen­ky jsou v pro­de­ji v poklad­ně Měst­ské knihov­ny v Pra­ze kaž­dý všed­ní den od 14 do 20 hod., on-line pro­dej https://www.mlp.cz/cz/akce/e19263-balet-giselle/

A také na TICKETPORTAL, on-line pro­dej https://www.ticketportal.cz/event/GISELLE-Adolphe-Charles-Adam

Přijď­te, jste srdeč­ně zváni!