Bazaar Festival provokuje k akci v době environmentální krize

AKHE: Democracy (foto: archiv festivalu)

Letoš­ní roč­ník Baza­ar Fes­ti­va­lu je věno­ván téma­tu člo­vě­ka a kra­ji­ny. Jak uměl­ci ze střed­ní a východ­ní Evro­py reflek­tu­jí pro­ble­ma­ti­ku život­ní­ho pro­stře­dí a kli­ma­tic­kých změn ve svých spo­leč­nos­tech? A jaký je názor našich věd­ců na sou­čas­nou kri­zi? Baza­ar před­sta­ví díla ino­va­tiv­ních uměl­ců, kte­ří se nebo­jí ote­ví­rat pal­či­vá téma­ta. Do této dis­ku­ze mezi uměl­ci a veřej­nos­tí vstou­pí také reno­mo­va­ní věd­ci z oblas­ti kli­ma­to­lo­gie, jako je napří­klad Dia­na Ürge-Vor­satz ze Stře­do­ev­rop­ské uni­ver­zi­ty (Vídeň). Zahá­je­ní fes­ti­va­lu, kte­ré pro­běh­ne v Diva­dle X10, bude 27. srp­na pat­řit legen­dár­ní pet­ro­hrad­ské sku­pi­ně AKHE, kte­rá do Pra­hy zaví­tá s insce­na­cí Demo­cra­cy. Inten­ziv­ní pro­gram fes­ti­va­lu kon­čí v pon­dě­lí, 30. srpna.

S naší pří­ro­dou a kra­ji­nou se dějí změ­ny. Živel­né pohro­my, kte­ré nejsou v našich země­pis­ných šíř­kách na pořád­ku dne, nás v letoš­ním roce drtí jed­na za dru­hou. Není tajem­stvím, že s pus­to­še­ním pla­ne­ty má co doči­ně­ní samot­ná spo­leč­nost. Jak může­me ten­to nega­tiv­ní vývoj zasta­vit nebo ale­spoň zpo­ma­lit? Jak akti­vo­vat jedin­ce k tomu, aby se těm­to pro­blé­mům posta­vi­li čelem a zača­li je efek­tiv­ně řešit? Jak zba­vit spo­leč­nost lhos­tej­nos­ti vůči tomu, co ji obklo­pu­je a z čeho je živa? Nejen tyto otáz­ky si kla­dou uměl­ci i věd­ci, se kte­rý­mi se mohou divá­ci 7. roč­ní­ku Baza­ar Fes­ti­va­lu setkat mezi 27. a 30. srp­nem v Praze.

Vířit vody a str­há­vat k váš­ni­vé dis­ku­zi bude bez­po­chy­by pet­ro­hrad­ská expe­ri­men­tál­ní a umě­lec­ká sku­pi­na AKHE, kte­rá budí zájem svý­mi insce­na­ce­mi již více než dvě dese­ti­le­tí. Jejich Demo­cra­cy, industri­ál­ní báseň o třech mužích a třech bare­lech, budí pozor­nost a pozi­tiv­ní kri­ti­ky ve více Evrop­ských zemích. Čeho jsme schop­ni vzdát se pro demo­kra­cii a co je jejím hybatelem?

Pono­ře­ní se do lid­ské závis­los­ti na ropě s Engi­nee­ring The­a­t­re AKHE je pro divá­ky vstup­ní brá­nou do živých témat našich čet­ných envi­ron­men­tál­ních kri­zí. Dra­ma­tur­gie Baza­ar Fes­ti­va­lu je pozván­kou do hlu­bin emo­ci­o­nál­ní­ho svě­ta vní­ma­vých uměl­ců ze střed­ní a východ­ní Evro­py. Letos jsme při­zva­li také věd­ce, v čele s hvězd­nou odbor­ni­cí na kli­ma­tic­ké změ­ny, Dr. Dia­nou Ürge-Vor­satz ze Stře­do­ev­rop­ské uni­ver­zi­ty, kte­rá bude vzác­ným hos­tem setká­ní uměl­ců a veřej­nos­ti v rám­ci sérii dis­ku­zí pro­jek­tu The Natu­re of Us. Sama pova­žu­je umě­ní za klí­čo­vý pro­stře­dek k ote­vře­ní dis­ku­ze mezi věd­ci a laic­kou veřej­nos­tí, kte­rá v naší spo­leč­nos­ti tolik chy­bí,” říká umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu, Ewan McLaren.

V této linii navá­že také taneč­ní udá­lost fes­ti­va­lu, kte­rou má na svě­do­mí pol­ská cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Aga­ta Sini­ar­ska, půso­bí­cí pře­de­vším na ber­lín­ské scé­ně. Její taneč­ní insce­na­ce You are Safe boří ste­re­o­ty­py a tři ženy poe­tic­ky ztvár­ňu­jí opu­lent­ní obra­zy kra­jin, kde je vše stá­le na pome­zí živé­ho a neživého.

To je ale jen zlo­mek z fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu. Chy­bět nemů­že Sobot­ní Baza­ar, kte­rý je tra­dič­ně srd­cem celé­ho fes­ti­va­lu. V rám­ci jeho pro­gra­mu divá­ci zhléd­nou prá­vě vzni­ka­jí­cí díla uměl­ců, zabý­va­jí­cích se vodou, povr­cho­vou těž­bou nebo mění­cí se bio­di­ver­zi­tou. Nedě­le bude pat­řit výhrad­ně šesti­ho­di­no­vé výzvě jmé­nem Toge­ther, kte­rá se po roce čeká­ní dosta­ne živě mezi divá­ky v zahra­dě Stu­dia ALTA. Závěr fes­ti­va­lu pak bude nej­pr­ve v čes­ko-slo­ven­ské taneč­ní režii POCKETARTJany Tere­ko­vé v zahra­dě Stu­dia ALTA, odkud se návštěv­ní­ci mohou pře­su­nout do diva­dla Ponec, kde fes­ti­val uza­vře maďar­ská taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ka Zsuz­sa Róz­sa­völ­gyi svým work in pro­gress Anthro­po­de­ny.

Fes­ti­va­lo­vé dění ale nabíd­ne ješ­tě mno­hem více. Kom­plet­ní pro­gram i vstu­pen­ky najde­te na webu www.bazaarfestival.cz nebo v pro­dej­ní síti GoOut. A pozor! Už jen do kon­ce čer­ven­ce máte mož­nost zakou­pit si zvý­hod­ně­nou per­ma­nent­ku na celý fes­ti­val za 700/500 Kč (stu­den­ti, ZTP, seni­o­ři 65+).