Vyšla Taneční zóna 1/2020

Foto: Petr Husička

Foto: Petr Husička

TANEČNÍ ZÓNA 1/2020 JE TADY! 

Prv­ní tře­ti­na roku 2020 zastih­la Taneč­ní zónu jako všech­ny ostat­ní — tedy nepři­pra­ve­né upro­střed cha­o­su karan­té­ny a pro­ti­pan­de­mic­kých opat­ře­ní. Ze své­ho zážit­ku se v edi­to­ri­a­lech vypi­su­je jak šéf­re­dak­tor Vla­di­mír Hulec bás­nic­kou for­mou, tak edi­tor Mar­tin Machá­ček až dení­ko­vým roz­bo­rem vlast­ních koro­na­vi­ro­vých běsů. Mezi­ná­rod­ní situ­a­ci kolem koro­na­vi­ru se poté věnu­je­me v sek­ci Zóna COVID-19 dopro­vá­ze­né nád­her­ný­mi foto­gra­fie­mi z oje­di­ně­lé­ho even­tu Cir­ku La Puty­ka (uvi­dí­te také na přebalu).

V novém čís­le, v našich tra­dič­ních Brá­nách vní­má­ní také nalez­ne­te stě­žej­ní čás­ti absol­vent­ské prá­ce, kte­rou napsal Roman Zotov-Mish­kin v rám­ci stu­dia na Dun­can Cen­t­re o mez­ních situ­a­cích v per­fo­man­cích Spit­fi­re Com­pa­ny. Ved­le jeho pojed­ná­ní nalez­ne­te roz­ho­vor, kte­rý vedl s per­for­mer­kou Miřen­kou Čecho­vou. Její nove­le Balet­ky poté věnu­je­me spe­ci­ál­ní pozor­nost ukáz­kou, autor­či­nou vlast­ní impre­sí, tex­tem Ali­ce Kou­bo­vé.

Mezi roz­ho­vo­ry s Tere­zou Lene­ro­vou a Mila­nem Odstr­či­lem pře­ja­tý­mi z iTZ nalez­ne­te roz­ho­vo­ry s mimem Benoît Turj­ma­nem a dra­ma­tur­gem i per­for­me­rem v jed­né oso­bě Raimun­dem Hoghe

Pokra­ču­je­me také v seri­á­lu Zóna Antro­po­lo­gie pojed­ná­ním Jiří­ho Alme­ra o kani­ba­lis­mu. Nejen tohle ale i mno­ho dal­ší­ho najde­te na strán­kách vaše­ho oblí­be­né­ho časopisu!

LÍBÍ SE VÁM A ZAJÍMÁ VÁS TANEČNÍ ZÓNA? PŘEDPLATNÉ NEPOČKÁ! REVUE TANEČNÍ ZÓNA SI MŮŽETE PŘEDPLATIT !!! ZDE !!!