KoresponDance 2020

foto: Vojtěch Brtnický

11. srp­na Praha
14.- 16. srp­na Žďár nad Sázavou

Kore­spon­Dan­ce – fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su vás při­ví­tá již po osmé v Pra­ze a na zám­ku ve Žďá­ru nad Sáza­vou. Z mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu se však pro tuto sezó­nu sta­ne fes­ti­val ryze čes­ký a jed­not­li­vá před­sta­ve­ní bude mož­né zhléd­nout nejen na mís­tě, ale také onli­ne. Pro­gram před­sta­ví čes­ké uměl­ce, kte­ří se řadí mezi špič­ku tuzem­ské scény.

Kar­lín­ská Inva­li­dov­na opět oži­je festivalem
Prv­ní část čtyř­den­ní­ho fes­ti­va­lu se usku­teč­ní v úte­rý 11. srp­na v are­á­lu Inva­li­dov­ny v praž­ském Kar­lí­ně. Úter­ní pro­gram začne už v 10 hodin dopo­led­ne worksho­pem Farah Deen a Oli­vie Mit­ter­hu­e­mer z Rakous­ka, kte­rý bude zamě­řen na kom­bi­na­ci Hou­se Dan­ce a impro­vi­zač­ních tech­nik. Na workshop, jenž je určen všem začá­teč­ní­kům i pokro­či­lým taneč­ní­kům, navá­že batt­le, kte­rý opět zaští­tí taneč­ník a umě­lec Kris­ti­án Mensa. V 19 hodin se zde před­sta­ví Eliš­ka Brt­nic­ká s před­pre­mi­é­rou své­ho nej­no­věj­ší­ho novo­cir­ku­so­vé­ho sóla a o hodi­nu poz­dě­ji Jan Bár­ta s insce­na­cí pro jed­no­ho uměl­ce a bicí soupra­vu Pitch.

Víkend tra­dič­ně na zámku
Na praž­skou část navá­že již tra­dič­ně víkend plný tan­ce, umě­ní i artis­tic­ké­ho napě­tí na zám­ku ve Žďá­ru nad Sáza­vou. Tady se od 14. do 16. srp­na před­sta­ví dal­ší čeští uměl­ci ve svých špič­ko­vých před­sta­ve­ních. Těšit se může­te na Mar­kétu Strán­skou a její sólo­vé před­sta­ve­ní LeŤ, kte­ré Aerowa­ves Twenty20 zařa­dil mezi dva­cet nej­za­jí­ma­věj­ších před­sta­ve­ní v Evro­pě, Eliš­ku Brt­nic­kou v před­sta­ve­ní Eno­la, v níž neotře­lým způ­so­bem pra­cu­je s hrazdou, nebo na Voj­tu Šve­jdu v pro­jek­tu Ilu­zi­o­nis­ta, kte­rý kom­bi­nu­je ope­ru, wes­tern, balet i horor. Nebu­de chy­bět ani boha­tý dopro­vod­ný pro­gram, kte­rý je letos plný fil­mo­vých zážit­ků napří­klad díky spo­lu­prá­ci s Fes­ti­va­lem taneč­ních fil­mů, samo­zřej­mos­tí jsou worksho­py pro děti i dospě­lé a živá hud­ba všech mož­ných žánrů od kla­si­ky po roma­no jazz.

Kore­spon­Dan­ce u vás doma
Kdo nebu­de moci za fes­ti­va­lem, může pozvat fes­ti­val k sobě domů. Kore­spon­Dan­ce onli­ne je sada deví­ti fil­mů z pozva­ných před­sta­ve­ní exklu­ziv­ně při­pra­ve­ná pro celo­svě­to­vé pub­li­kum ve výji­meč­ných zámec­kých loka­cích. Fil­my uvi­dí­te na fes­ti­va­lo­vém Face­boo­ku, You­Tu­be a také na Mall.TV ve stej­ných časech, kdy pobě­ží živě na Zám­ku Žďár.

KOMPLETNÍ PROGRAM NALEZNETE ZDEhttps://www.korespondance.cz/cs/program.php

TRAILER