TANEC PRAHA tančí dál!

archiv festivalu Tanec Praha

archiv festivalu Tanec Praha

32. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla pro­běh­ne 4. 29. 6. v Pra­ze a dal­ších 17 měs­tech a obcích ČR.

Fes­ti­val zahá­jí 7. červ­na od 17 hodin v praž­ské Stro­mov­ce celo­svě­to­vě sdí­le­ný pro­jekt Pina Bausch Foun­dati­on The NEL­KEN-Line, kte­rý zve k pro­ce­sí v tan­ci koho­ko­li, kdo se chce vydat par­kem na Arm­stron­go­vu hud­bu. PONEC – diva­dlo pro tanec uve­de 8. červ­na pre­mi­é­ru pro­jek­tu Flo­ren­ta Gol­fie­ra a sou­bo­ru tYhle Zápas s jazy­kem a s ohle­dem na limi­to­va­ný počet divá­ků nabíd­ne reprí­zy hned v násle­du­jí­cích dvou dnech. Praž­ský pro­gram nabíd­ne také uni­kát­ní kon­cep­ty dvou insce­na­cí: Due­ty Pet­ry Tej­no­ro­vé / Tem­po­ra­ry Collecti­ve a GUIDE Věr­ky Ondra­ší­ko­vé, kte­ré jsou uši­té na míru aktu­ál­ní situ­a­ci. Fes­ti­val vyvr­cho­lí umě­lec­ko-envi­ron­men­tál­ním pro­jek­tem Plí­ce Žiž­ko­va ve spo­lu­prá­ci s Land­s­ca­pe fes­ti­va­lem. Více než 40 uměl­ců nás pro­ve­de žiž­kov­skou zele­ní v ori­gi­nál­ním kon­cep­tu. Regi­o­ny roz­tan­čí čeští a slo­ven­ští uměl­ci v sérii více než 30 před­sta­ve­ní, vět­ši­nou out­do­or. Více na www.tanecpraha.cz

„Měli jsme smě­lé plá­ny a urči­tě se jich nevzdá­me. Zásad­ní mezi­ná­rod­ní pro­jek­ty však nut­ně musí­me posu­nout,“ vysvět­lu­je ředi­tel­ka a zakla­da­tel­ka Tan­ce Pra­ha Yvo­na Kre­u­zman­no­vá a pokra­ču­je: „O to více máme šan­ci pono­řit se do spo­lu­prá­ce s domá­cí­mi tvůr­ci, s uměl­ci růz­ných gene­ra­cí, z nichž celá řada nás úspěš­ně repre­zen­tu­je v zahra­ni­čí, ale v této chví­li je tady, při­pra­ve­na vymýš­let, jak oži­vit veřej­ný pro­stor, jak se s nad­hle­dem posta­vit ome­ze­ním, kte­rá nikdo neod­had­ne pře­dem, jak vyra­zit na tur­né po regi­o­nech. Hou­žev­na­tost, s níž čes­ká nezá­vis­lá scé­na čelí všem okol­nos­tem, je obdi­vu­hod­ná. A nemé­ně úžas­ná je odhod­la­nost sedm­nác­ti regi­o­nál­ních part­ne­rů zapo­jit se aktiv­ně do fes­ti­va­lu, na kte­rý se kaž­dým rokem těší. Nelze opo­me­nout, že to vše by neby­lo mož­né bez vstříc­né­ho posto­je minis­t­ra kul­tu­ry a praž­ské rad­ni­ce. Všem pat­ří vel­ký dík!“

Něco z toho, co bylo při­pra­ve­no v mezi­ná­rod­ním roz­mě­ru, se poku­sí fes­ti­val nabíd­nout divá­kům na pod­zim, za rok či v onli­ne pro­stře­dí. Nebu­de chy­bět ani dopro­vod­ný pro­gram ote­vře­ný jak zapo­je­ní našich uměl­ců do pro­bí­ha­jí­cí­ho mezi­ná­rod­ní­ho dis­kur­zu, tak zásad­ní komu­nit­ní prá­ci řady profesionálů.

„32. roč­ník fes­ti­va­lu TANEC PRAHA bude kaž­do­pád­ně jiný. Ote­ví­rá his­to­ric­ky nej­vět­ší pro­stor pro domá­cí uměl­ce, a to s hlu­bo­kým pře­svěd­če­ním, že mají co nabí­zet. Záro­veň nere­zig­nu­je na mezi­ná­rod­ní kon­text a inten­ziv­ně jed­ná o mož­nos­tech při­slí­be­ných hos­to­vá­ní v návaz­nos­ti na ote­ví­rá­ní hra­nic. Urči­tě se s divá­ky setká­me i na pod­zim – zůsta­ne­me-li pou­ze ve stře­do­ev­rop­ském pro­sto­ru, nebo zda se poda­ří i někte­rá z vel­kých avi­zo­va­ných udá­los­tí, je ve hvězdách. Drž­me si pal­ce!“ dodá­vá Kre­u­zman­no­vá.

Více o nové vizu­ál­ní kam­pa­ni TANEC PRAHA 2020 nalez­ne­te zde:
https://tanecpraha.cz/cs/tanec-praha-2020 – 2.

HLAVNÍ PROGRAM PRAHA

Ne | 07/06 17:00 | Krá­lov­ská obo­ra — Stro­mov­ka (Zele­ný ryb­ník) / VEN.ku TANCI | Dan­ce Hap­pe­ning | Fami­ly Fri­en­dly
Pina Bausch Foun­dati­on (DE): The-NEL­KEN-Line

Po + Út + St | 08 + 09 + 10 /06 | 19:00 | PONEC / TP kopro­duk­ce | Fami­ly Fri­en­dly (pre­mi­é­ra)

tYhle / Flo­rent Gol­fier (CZ/FR): Zápas s jazykem

Út | 16/06 I 18:00, 19:00 I PONEC / Fami­ly Fri­en­dly
Věra Ondra­ší­ko­vá (CZ): GUI­DEd tour

So + Ne | 20 + 21 /06 | Žiž­kov | oko­lí PONCE / VEN.ku TANCI | Fami­ly Fri­en­dly (pre­mi­é­ra)
Plí­ce Žižkova

St  + Čt | 25 + 26/06 | 19:00 | NG / Veletrž­ní palác | Dan­ce Hap­pe­ning | VEN.ku TANCI | Fami­ly Fri­en­dly
Tem­po­ra­ry Collecti­ve (CZ): DUETY

DOPROVODNÝ PROGRAM PRAHA

Po + Út + St | 08 + 09 + 10/06, 16/06 | PONEC
Výsta­va Zápas s Jazykem

Po + St | 08 + 10/06 I po před­sta­ve­ní | PONEC
After Talk s Flo­ren­tem Gol­fie­rem
Mode­ru­je: Ian Mikyska
Tlu­mo­čí: Kat­ka Vor­lic­ká

St | 10 + 17 + 24/06 | 18:30 | Park Vít­kov / VEN.ku TANCI
Open Air Lek­ce Con­tem­po­ra­ry Dan­ce pro veřejnost

St | 24/06 | 15:00 — 18:00 I PONEC nebo OPEN AIR

Ukáz­ko­vá hodi­na Dět­ské­ho stu­dia diva­dla PONEC (pro rodi­če a veřejnost)

Čt 25/06 | TP onli­ne
Aerowa­ves Fra­meworks - nově vytvo­ře­né pro­duk­ce evrop­ských uměl­ců vybra­ných letos pro Aerowa­ves Twenty20 (Dan­ce NEWs) včet­ně Mar­kéty Strán­ské za ČR a dal­ší akti­vi­ty pro odbor­nou taneč­ní veřej­nost v rám­ci EU pro­jek­tů Dan­cing Muse­u­ms, Euro­pe­an Dan­ce­hou­se Network, Be SpectACTi­ve aj.

TANEC PRAHA 2020 V REGIONECH

BRNO

Pá | 12/06 | 20:00 | Indust­ra
Tere­za Hra­dil­ko­vá, Flo­ex a kol. (CZ): Nepřestávej

St | 18/06 | 20:00 | Buran­te­a­tr – Malá scé­na | TP kopro­duk­ce       
tYhle / Flo­rent Gol­fier (CZ/FR): Zápas s jazykem

Ne | 14/06 | 15:30 | TJ Sokol Brno / OPEN AIR | Fami­ly Fri­en­dly              
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

BROUMOV

Po | 22/06 | 17:00 | Kláš­ter­ní zahra­da / OPEN AIR | Fami­ly Fri­en­dly        
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Út | 09/06 | 21:00 | Pia­ris­tic­ké náměs­tí
Sabi­na Boč­ko­vá, Joha­na Pocko­vá (CZ): Jáma lvová

CHOCEŇ

Čt | 11/06 | 20:30 | Nádvo­ří zám­ku / OPEN AIR
Sabi­na Boč­ko­vá, Joha­na Pocko­vá (CZ): Jáma lvová

Čt | 18/06 | 17:00 | Nádvo­ří zám­ku / OPEN AIR | Fami­ly Fri­en­dly  
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): PLI

JIHLAVA

St | 10/06 | 18:00 | Park Gusta­va Mahle­ra / OPEN AIR | Fami­ly Fri­en­dly
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): PLI 

Čt | 18/06 | 19:30 | DIOD
BOD.Y (SK): ADRENA AXIS 

KARLOVY VARY

Út | 24/06 | 17:00 | Sme­ta­no­vy sady / OPEN AIR | Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

KLADRUBY

So | 20/06 | 19:00 | Kláš­ter­ní zahra­da / OPEN AIR| Fami­ly Fri­en­dly
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): PLI 

LIBEREC

Po | 22/06 | 19:00 | Kino Var­ša­va
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): PLI 

MALOVICE

So | 13/06 | 16:00 | Švest­ko­vý Dvůr / OPEN AIRI Fami­ly Fri­en­dly
Mir­ka Eli­ášo­vá (CZ): Svět z papíru

So | 27/06 | 16:00 | Švest­ko­vý Dvůr / OPEN AIRI Fami­ly Fri­en­dly<
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

MANĚTÍN

Pá | 05/06 | 19:00 | Plo­vár­na / OPEN AIRI Fami­ly Fri­en­dly
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): PLI

So | 06/06 | 14:00 — 15:30 | Plo­vár­na / OPEN AIRI Fami­ly Fri­en­dly
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): pohy­bo­vý workshop

OLOMOUC

Út | 09/06 | 21:00 | Korun­ní pev­nůst­ka  
Céci­le Da Cos­ta (CZ/FR): Roselyne 

Čt | 16/06 | 19:00 | Diva­dlo na cuc­ky / TP kopro­duk­ce
tYhle / Flo­rent Gol­fier (CZ/FR): Zápas s jazy­kem
 

OSTRAVA

So | 13/06 | 17:00 | Zahrád­ka před Cooltou­rem / OPEN AIRI Fami­ly Fri­en­dly                  
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

So | 20/06 | 17:00 | Pro­ke­šo­vo nám. / OPEN AIR I Fami­ly Fri­en­dly
ME-SA / Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá (CZ/SK): Assem­blage

PARDUBICE

Čt | 04/06 | 20:00 | Diva­dlo 29
Sabi­na Boč­ko­vá, Joha­na Pocko­vá (CZ): Jáma lvová

St | 10/06 | 20:00 | Diva­dlo 29
Céci­le Da Cos­ta (CZ/FR): Roselyne

Čt | 17/06 | 20:00 | Par­du­bi­ce, Diva­dlo 29
BOD.Y (SK): ADRENA AXIS

PLZEŇ

Po | 08/06 | 19:00 | Moving Stati­on
Sabi­na Boč­ko­vá, Joha­na Pocko­vá (CZ): Jáma lvová

Po | 15/06 | 19:00 | Moving Stati­on
BOD.Y (SK): ADRENA AXIS 

Čt | 18/06 | 19:00 | Moving Stati­on              
Céci­le Da Cos­ta (CZ/FR): Roselyne 

Pá | 26/06 | 17:00 | Habr­man­no­vo nám. / OPEN AIR | Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

SUŠICE

Ne | 14/06 | 16:00 | Fufer­na / OPEN AIR | Fami­ly Fri­en­dly
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): PLI

+
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): pohy­bo­vý workshop

TÁBOR

Ne | 28/06 | 14:30 | Diva­del­ní zahra­da / OPEN AIR | Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

Po | 29/06 | 19:00 | Diva­dlo Oska­ra Nedba­la
Sabi­na Boč­ko­vá, Joha­na Pocko­vá (CZ): Jáma lvová

VOLYNĚ

Pá | 19/06 | 10:30 + 16:00 | Nádvo­ří tvr­ze / OPEN AIR | Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

Změ­ny v pro­gra­mu vyhrazeny.

Pořá­dá: Tanec Pra­ha z.ú.
Za kon­ti­nu­ál­ní pod­po­ry: Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha
Za více­le­té pod­po­ry: Kre­a­tiv­ní Evro­pa, Měs­to Plzeň, Měs­to Brno a dal­ší
Za pod­po­ry: Plzeň­ský kraj, Měs­to Ost­ra­va, Měs­to Kar­lo­vy Vary
Hlav­ním medi­ál­ním part­ne­rem fes­ti­va­lu je Čes­ká televize.

Fes­ti­val se koná pod zášti­tou minis­t­ra kul­tu­ry ČR PhDr. Lubo­mí­ra Zao­rál­ka a pri­má­to­ra Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy MUDr. Zdeň­ka Hřiba.

Part­ne­ři v regi­o­nech: Baro­ko v Čechách, Buran­te­a­tr, Cooltour, DIOD, Diva­dlo na cuc­ky, Diva­dlo Oska­ra Nedba­la Tábor, Diva­dlo 29, Indust­ra, Kino Var­ša­va, Kláš­ter Brou­mov, Kláš­ter Kladru­by, Kre­dan­ce, Moving Stati­on, Off­ci­ty, Regio Pošu­ma­ví / Voly­ně v Doli­ně, Sko­ro­fes­ti­val, SIRKUS, Švest­ko­vý Dvůr, TJ Sokol Brno

S žádos­tí o dal­ší infor­ma­ce se obra­cej­te na:
Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá, media relati­ons
Mobil: +420 603 728 915
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu
tanecpraha.cz
facebook.com/tanecpraha
instagram.com/tanecpraha