Festival KoresponDance 2020 každopádně bude, v srpnu a s českým programem

foto: Vojtěch Brtnický

foto: Vojtěch Brtnický

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce se od roku 2013 kaž­do­roč­ně koná v čer­ven­ci na zám­ku ve Žďá­ru nad Sáza­vou. V posled­ních letech je žďár­ský víkend navíc dopl­něn před­sko­ka­nem v podo­bě jed­no­ho praž­ské­ho fes­ti­va­lo­vé­ho dne kon­cem červ­na. I nad Kore­spon­Dan­ce tak visel otaz­ník, zda se v letoš­ním roce usku­teč­ní. Orga­ni­zá­to­ři dnes ozná­mi­li, že plá­no­va­ný pro­gram sice dozná radi­kál­ních změn a ter­mín fes­ti­va­lu se posu­ne na srpen, ale jsou při­pra­ve­ny všech­ny vari­an­ty rea­li­za­ce a koná­ní fes­ti­va­lu je tak defi­ni­tiv­ně potvr­ze­no na 11. srp­na v Pra­ze a 14. – 16. srp­na ve Žďá­ru nad Sázavou. 

Nechtě­li jsme fes­ti­val posou­vat až na pod­zim, kam se pře­sou­vá vět­ši­na jar­ních a hod­ně let­ních akcí, mys­lí­me si, že je potře­ba při­nést lidem kul­tu­ru co nejdřív,“ vysvět­lu­je posun ter­mí­nu ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Marie Kin­sky.

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­lo­vý pro­gram byl posu­nut na dal­ší roč­ník a letos uvi­dí­te na Kore­spon­Dan­ce výhrad­ně čes­ké uměl­ce. Orga­ni­zá­to­ři nechtě­li ris­ko­vat, že nebu­dou ješ­tě ote­vře­né hra­ni­ce, ale hlav­ně se roz­hod­li fes­ti­val vyu­žít jako plat­for­mu pro pod­po­ru čes­ké scé­ny: „Loni jsme zvlád­li ode­hrát celý pro­gram naše­ho pře­váž­ně out­do­ro­vé­ho fes­ti­va­lu, i když celý víkend pro­pr­šel, tak jsme si řek­li, že nechce­me zkla­mat a zku­sí­me to nějak vyře­šit i letos. A poved­lo se. Navíc jsme celý sys­tém letoš­ní­ho roč­ní­ku nasta­vi­li tak, že pod­po­ří­me čes­ké uměl­ce, jed­nak jim dáme prá­ci, kte­rou teď nut­ně potře­bu­jí, a záro­veň jim i pomů­že­me se sel­f­pro­mo, pro­to­že jim zdar­ma nato­čí­me pro­fe­si­o­nál­ní videa. Tak­že se těší­me v srpnu. I kdy­by tra­ka­ře pada­ly,“ nad­sa­zu­je ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Marie Kinsky.

Na Kore­spon­Dan­ce 2020 tak uvi­dí­te novo­cir­ku­so­vou uměl­ky­ni Eliš­ku Brt­nic­kou, taneč­ní­ka a cho­re­o­gra­fa Vik­to­ra Čer­nic­ké­ho, per­for­mer­ku Mar­kétu Strán­skou jejíž úspěš­ný sólo­vý taneč­ní debut LeŤ byl zařa­zen na pro­gram Čes­ké taneč­ní plat­for­my 2019 a vybrán do pres­tiž­ní­ho výbě­ru evrop­ských taneč­ních pro­jek­tů Aerowa­ves 2020, sou­bor Holek­tiv, Jana Bár­tu a jeho Pitch, coby zástup­ce fyzic­ké­ho diva­dla, či před­sta­ve­ní Bar­bo­ry Láta­lo­vé a kol. Kar­ne­val Zví­řat.

A jak je mož­né, že jsou si pořa­da­te­lé tak jis­tí, že fes­ti­val bude moci pro­běh­nout? Už teď totiž s uměl­ci a kre­a­tiv­ním fil­mař­ským týmem na zám­ku chys­ta­jí zázna­my všech pro­gra­mo­va­ných před­sta­ve­ní. Nepři­pra­vu­jí ale pros­té sta­tic­ké zázna­my, nýbrž adap­ta­ce před­sta­ve­ní uzpů­so­be­né pro oko kame­ry a navíc v loka­cích, kte­ré běž­ně nemo­hou být veřej­nos­ti pří­stup­né, tak­že vlast­ně vzni­ka­jí nová uni­kát­ní umě­lec­ká díla, kte­rá budou napros­to v duchu fes­ti­va­lu site-specific.

Bude­me mít krás­ná videa i nasmlou­va­né uměl­ce na živá před­sta­ve­ní a bude­me tak při­pra­ve­ni na jaké­ko­liv pře­kot­né změ­ny situ­a­ce s koro­na­vi­rem. Pokud bude­me moci fes­ti­val v srpnu usku­teč­nit stan­dard­ně, videa poslou­ží jako ozvě­ny fes­ti­va­lu poz­dě­ji, když bude­me moci při­ví­tat jen ome­ze­ný počet divá­ků, ostat­ní uspo­ko­jí­me ale­spoň onli­no­vým vysí­lá­ním a kdy­by nebyl fes­ti­val mož­ný vůbec, v plá­no­va­ných časech ho pros­tě jen odvy­sí­lá­me. Mys­lí­me si, že obzvlášť u akce kona­né v regi­o­nu je odpo­věd­nost vůči pub­li­ku důle­ži­tá, tak­že jsme nad­še­ni, že jsme spo­lu s uměl­ci našli ces­tu, jak fes­ti­val usku­teč­nit,“ popsa­la mecha­nis­mus rea­li­za­ce PR mana­žer­ka Kore­spon­Dan­ce Micha­e­la Kessler.

Fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce
Kore­spon­Dan­ce je mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su a nej­vět­ší site-spe­ci­fic fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce v Čes­ké repub­li­ce, kte­rý se kaž­dý rok koná na zám­ku Žďár nad Sáza­vou a v Pra­ze. Kore­spon­Dan­ce je vůbec prv­ním open air fes­ti­va­lem tan­ce v Čes­ké repub­li­ce. For­mo­vat se začal v roce 2009 v rám­ci pro­jek­tu Kore­spon­Dan­ce Euro­pe, od roku 2013 je na scé­ně tak, jak ho zná­me dnes, jedi­ný fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce v regi­o­nu Vyso­či­na a pře­de­vším fes­ti­val, kte­rý dlou­ho­do­bě a napros­to jedi­neč­ně pra­cu­je s pub­li­kem. Kore­spon­Dan­ce při­ná­ší uni­kát­ní spo­je­ní genia loci barok­ní­ho zám­ku se sou­čas­ným umě­ním, díky kon­cen­t­ra­ci celé­ho pro­gra­mu do jed­no­ho are­á­lu vytvá­ří oprav­do­vou fes­ti­va­lo­vou atmo­sfé­ru, a nejen zastřešu­je sérii před­sta­ve­ní. Fes­ti­va­lo­vý pro­gram zve i na pro­hlíd­ky expo­zic a inter­ak­tiv­ní­ho mul­ti­me­di­ál­ní­ho Muzea nové gene­ra­ce, záro­veň čas­to ote­ví­rá běž­ně nepří­stup­né zámec­ké pro­sto­ry jako sklep či uza­vře­ná kří­d­la. Orga­ni­zá­to­rem fes­ti­va­lu je nezisko­vá orga­ni­za­ce Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je SE.S.TA (www.se-s-ta.cz).

Pro­gram Kore­spon­Dan­ce 2020

ÚTERÝ 11. 8. Pra­ha
18.00 Eliš­ka Brt­nic­ká: HANG OUT
19.00 Wari­ot Ide­al: ILUZIONISTA

PÁTEK 14. 8. Žďár nad Sáza­vou
16.30 Kon­cert rom­ské hud­by ve spo­lu­prá­ci s fes­ti­va­lem Kha­mo­ro
17:00 Slav­nost­ní zahá­je­ní
18.00 Holek­tiv: LETKYNĚ
20.00 Jan Bár­ta: PITCH
22.00 Vik­tor Čer­nic­ký: PLI

SOBOTA 15. 8. Žďár nad Sáza­vou
10.00 Bar­bo­ra Láta­lo­vá a kol.: KARNEVAL ZVÍŘAT
12.00 Holek­tiv: KAFFEKLATSCH
14.00 Bar­bo­ra Láta­lo­vá a kol.: KARNEVAL ZVÍŘAT
16.00 Mar­ké­ta Strán­ská: LeŤ
18.00 Jan Bár­ta & Aleš Čer­mák: TOHLE VŠECHNO PATŘÍ TOBĚ
20.00 Holek­tiv: LETKYNĚ
22.00 Eliš­ka Brt­nic­ká: ENOLA

NEDĚLE 16. 8. Žďár nad Sáza­vou
12.00 Jan Bár­ta: PITCH
14.00 Mar­ké­ta Strán­ská: LeŤ
16.00 Eliš­ka Brt­nic­ká: ENOLA
18.00 Wari­ot Ide­al: ILUSIONISTA
19.00 Kon­cert váž­né hud­by ve spo­lu­prá­ci s Bohusla­vem Matouškem