Dílna s Blankou Žižka v Divadle Archa

foto: archiv Divadla Archa

foto: archiv Divadla Archa

Ame­ric­ká reži­sér­ka čes­ké­ho půvo­du Blan­ka Žiž­ka pove­de u pří­le­ži­tos­ti své návštěvy Pra­hy exklu­ziv­ní díl­nu urče­nou diva­del­ním pro­fe­si­o­ná­lům. Ta bude zamě­ře­na na výzkum hla­su, dechu a pohy­bu jako nástro­jů k obje­vo­vá­ní nových mož­nos­tí inter­pre­ta­ce tex­tu v herec­ké prá­ci. Blan­ka Žiž­ka do Pra­hy při­jíž­dí na pozvá­ní Diva­dla Archa. DEADLINE PRO PŘIHLÁŠKY JE 15. ÚNORA.

Blan­ka Žiž­ka je umě­lec­kou ředi­tel­kou diva­dla Wil­ma ve Fila­del­fii, kde také reží­ro­va­la přes 70 insce­na­cí. Před lety zalo­ži­la herec­kou sku­pi­nu Wil­ma Hothou­se, se kte­rou roz­ví­jí meto­du The Body Knows. V roce 2016 obdr­že­la Vil­cek Pri­ze for Excellen­ce, kte­rá je urče­na emi­gran­tům, kte­ří význam­ným způ­so­bem ovliv­ni­li vědu nebo umě­ní v ame­ric­ké spo­leč­nos­ti. Je napří­klad reži­sér­kou ame­ric­kých pre­mi­ér her Toma Stop­par­da.

Účast­ní­ci díl­ny nazva­né The Body Knows budou pod vede­ním Blan­ky Žiž­ky zkou­mat mož­nos­ti hla­su, dechu a pohy­bu jako nástro­jů k obje­vo­vá­ní nových mož­nos­tí inter­pre­ta­ce tex­tu v herec­ké prá­ci. Meto­da Thin­king Body, o kte­rou se bude díl­na opí­rat, umož­ní účast­ní­kům díl­ny pro­ci­ťo­vat hlas tak, jak exis­tu­je v celém jejich těle, a záro­veň se nau­čit při­jí­mat pod­po­ru z okol­ní­ho svě­ta. Účast­ní­ci díl­ny obje­ví mož­nos­ti prá­ce pomo­cí zad jako způ­so­bu komu­ni­ka­ce s pro­sto­rem a tex­tem, vyzkou­ší si impro­vi­zo­va­né netex­tu­ál­ní zvu­ky a jazyk, kte­ré vedou k pocho­pe­ní a obje­vo­vá­ní základ­ní emo­ce textu.

Meto­da Thin­king Body je inspi­ro­va­ná pra­cí Cice­ly Ber­ry, kte­rá 40 let pra­co­va­la jako hla­so­vá kouč­ka Royal Shake­spea­re Com­pa­ny a dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­co­va­la s reži­sé­rem Pete­rem Bro­o­kem. Pod­sta­tou její prá­ce bylo text ztě­les­nit, odha­lit jeho koře­ny uvnitř těla a plně skr­ze něj zob­ra­zit her­cův emo­ci­o­nál­ní život. Jak sama říká, „zají­má mě prá­ce s tělem a těles­nou pamě­tí, kte­rá je ohrom­ným zdro­jem tvo­ři­vos­ti”.

Díl­na je urče­na diva­del­ním pro­fe­si­o­ná­lům, her­cům, taneč­ní­kům a reži­sé­rům.
Workshop pro­běh­ne v češ­ti­ně a ang­lič­ti­ně. Čeští stu­den­ti budou pra­co­vat s čes­ký­mi tex­ty a ostat­ní s tex­ty v ang­lič­ti­ně. Asi­s­ten­tem Blan­ky Žiž­ky bude herec Ross Beschler, člen Wil­ma HotHou­se Company.

Blan­ka Žiž­ka
V sedm­de­sá­tých letech v Pra­ze pra­co­va­la s Vác­la­vem Mar­tin­cem a Ninou Van­ge­li v diva­dle Kře­sadlo. S Pavlem Büchle­rem, Jánem Seda­lem a Jiřím Žiž­kou zalo­ži­li diva­dlo KQN. Mezi výraz­né osob­nos­ti, kte­ré ovliv­ni­ly její tvor­bu Jer­zy Gro­towski a Tade­u­sz Kan­tor, stej­ně jako Pina Bausch. Od roku 1981 umě­lec­kou ředi­tel­kou diva­dla The Wil­ma The­a­t­re ve Fila­del­fii. Je zakla­da­tel­kou rezi­denč­ní­ho sou­bo­ru Wil­ma HotHou­se, kte­rý se věnu­je umě­lec­ké­mu výzku­mu a expe­ri­men­tu. Slou­ží také jako inku­bá­tor pro tvor­bu jak rezi­denč­ních uměl­ců, tak i spří­z­ně­ných tvůr­ců všech diva­del­ních dis­ci­plín. Blan­ka Žiž­ka v diva­dle Wil­ma reží­ro­va­la více než 70 her. V posled­ní době uved­la na scé­nu napří­klad text liba­non­sko-ame­ric­ké bás­níř­ky Etel Adnan, v ame­ric­ké pre­mi­é­ře hru Toma Stop­par­da The Hard Pro­blem (Obtíž­ný pro­blém), diptych Tony­ho Kush­ne­ra Angels in Ame­ri­ca (Andě­lé v Ame­ri­ce). Dří­ve insce­no­va­la dal­ší Stop­par­do­vy hry: Inven­ti­on of Love (Vyná­lez lás­ky) a Roc­k’­n’Roll. Úzce spo­lu­pra­co­va­la s dra­ma­tič­kou Dael Orlan­der­s­mi­th na uve­de­ní jejích her Raw Boys a Yellow­man. Před dvě­ma lety insce­no­va­la svou vlast­ní hru Adapt!
V roce 2011 obdr­že­la cenu Zel­dy Fichan­dler (Zel­da Fichan­dler Award), tu udě­lu­je Nada­ce diva­del­ních reži­sé­rů a cho­re­o­gra­fů. V roce 2015 byla hos­tu­jí­cí reži­sér­kou Insti­tu­tu Sun­dan­ce. V násle­du­jí­cím roce byla oce­ně­na cenou Vil­cek, urče­nou emi­gran­to­vi, kte­rý význam­ným způ­so­bem ovliv­nil vědu nebo umě­ní v ame­ric­ké spo­leč­nos­ti. Její jmé­no bylo před tře­mi lety umís­tě­no vědec­kým cen­t­rem Pen­syl­ván­ské uni­ver­zi­ty ve Fila­del­fii na chod­ník slá­vy, kte­rý je věno­ván lidem, jenž se zaslou­ži­li o ino­va­ce ve vědě a umě­ní.
Blan­ka Žiž­ka: The Body Knows/ Tělo to ví

5. – 8. břez­na 2020
Prak­tic­ké infor­ma­ce
• Díl­na je urče­na pro­fe­si­o­nál­ním her­cům, per­for­me­rům a reži­sé­rům.
• Díl­na bude vede­na v češ­ti­ně a v ang­lič­ti­ně.
• Své při­hláš­ky posí­lej­te v ang­lič­ti­ně for­mou moti­vač­ní­ho dopi­su a pro­fes­ní­ho CV na adre­su jana.svobodova@divadloarcha.cz
• Uzá­věr­ka pro při­hláš­ky je 15. úno­ra. Do 17. úno­ra vám dáme vědět, zda bude vaše při­hláš­ka při­ja­ta.
• Úhra­da škol­né­ho pak musí pro­běh­nout do 20. úno­ra 2020.
• Kapa­ci­ta díl­ny je vel­mi ome­ze­ná.
• Čas: 5. – 8. břez­na 2020, 10.00 – 15.00 s 20minutovou pře­stáv­kou na sva­či­nu
• Cena: 4000 Kč za 4 dny
• Mís­to: Stu­dio Diva­dla Archa, Zlat­nic­ká 8, Pra­ha 1

Infor­ma­ce pro média:
Diva­dlo Archa
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel.: +420 739 077 956
E‑mail: pavlina.svatonova@divadloarcha.cz